Du er her:

Fisket av utrydningstruede arter øker i norske farvann. I 2008 ble det fanget cirka 125 000 tonn med fisk, skalldyr og bunndyr som står på rødlisten. Det er en økning på 13 prosent.

Kritisk truet ål, sterkt truet kysttorsk og sårbar tobis. Til tross for de siste årenes oppmerksomhet rundt artene som er på retrett i norske fjorder, ble det i fjor brakt rekordmye truet fisk til fiskemottakene. Verdien av fjorårets rødlistefiske er foreløpig beregnet til godt og vel en halv milliard kroner. Det utgjør nesten fem prosent av det samlede norske fisket i fjor. I tillegg kommer kysttorsken, hvor fangsttallene ikke foreligger ennå.

Tomt for tobis
Fangstene gikk betydelig opp for flere arter. Det ble i 2008 levert over 80 000 tonn tobis, også kaldt havsil, til mottakene. Det er en økning på hele seksti prosent sammenlignet med året før og en tidobling fra 2006. Fisket skjer samtidig som man vet at bestanden er redusert med åtti prosent de siste ti årene. Forskerne fikk sjokk da de undersøkte effekten av fjorårets fiske. Det var knapt fisk igjen på de norske tobisfeltene. Nå tar fiskeridirektoratet konsekvensen av de dystre tallene. I 2009 blir det full stans i det kommersielle tobisfisket. Men det er gitt tillatelse til et begrenset forskningsfiske.

Laks foret opp på truet art
Tobis er en nøkkelart i havet. Den kraftige nedgangen i bestanden gir store konsekvenser for andre fiskeslag, sjøpattedyr og sjøfugler. Et eksempel er lomvien, som har gått tilbake med 90 prosent de siste 30 årene. Ferske tellinger av sjøfugl viser at bestanden av måker og andre sjøfugler er i ferd med å kollapse på grunn av matmangel. Svært mye av tobisen blir bruk som fôr i den norske laksenæringen.

- Antall oppdrettskonsesjoner må reduseres. Regjeringen lovte før jul 65 nye konsesjoner. Nå som de ikke kan bruke tobis fra norske farvann, vil presset øke på andre bestander. Faren er også stor for at man vil dra til nye farvann og fiske havet tomt der, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Stans i ålefisket?
Også ålen, som står som kritisk truet på rødlisten, opplevde en økning i fisket i fjor. Det ble fisket 211 tonn ål i 2008, en økning på snaue ti prosent fra året før. Den europeiske ålebestanden befinner seg nede for telling. Likevel har Norge tillatt at det årlig hentes mellom 200 og 500 tonn ål ut av norske fjorder de siste årene. Advarslene fra miljøbevegelsen og forskerhold har økt i styrke den siste tiden. I fjor ga Fiskeridepartementet en gruppe i oppdrag å utrede hvilken effekt det norske fisket har på bestanden og gi råd om videre forvaltning. I oktober forelå anbefalingen. Forskerne i gruppen ønsker å frede ålen i minst 15 år, mens fiskeridirektoratet ville nøye seg med å halvere fisket. Saken er nå ute til høring og vil bli avgjort av Fiskeridepartementet i løpet av våren.

Innrømmer mangler i forvaltningen
Fiskeridirektør Liv Holmefjord i Fiskeridirektoratet innrømmer langt på vei at mangler i forvaltningen av norske fiskeressurser har bidratt til å gjøre livet vanskelig for flere arter.

- Når noen arter er i en dårlig forfatning har vi ikke hatt en god nok forvaltning, men det er viktig å huske på at det ikke bare er fiskeriene som påvirker dem. Vi vil nå arbeide for å forvalte disse artene bedre, sier fiskeridirektør Holmefjord.

- Betyr det at de rødlistede artene i havet går lysere tider i møte?

- Det håper vi, sier Holmefjord.

Hun trekker frem kysttorsken som et eksempel på en art som burde vært bedre forvaltet.

- Man kan si at man burde ha begrenset fisket av kysttorsk tidligere. Det er et av fiskeriene som har vært mest omdiskutert. Nå har vi innført flere tiltak som vil føre til at bestanden sakte vil bygge seg opp igjen, sier Holmefjord.

Ny havressurslov
Kysttorsken nord for 62. breddegrad står på rødlisten som sterkt truet. I 2007 ble det likevel fisket 23 000 tonn kysttorsk her. Året før ble det tatt 26 000 tonn. Tallene for fjorårets fiske foreligger ikke ennå. Det samme gjelder nordsjøtorsken og kysttorsken i Skagerrak, som begge står oppført som sårbare.

1. januar i år trådte den nye Havressursloven i kraft. Den vil få betydning for forvaltningen av de truede fiskeslagene, ifølge fiskeridirektøren.

- Vi kommer nå til å gjøre konkrete vurderinger av hver enkelt art, hvor vi ser på status og hva som er målsetning med arten. Det kan være næringsvirksomhet eller biologisk mangfold. Så vil vi iverksette reguleringstiltak etter det, sier Holmefjord.

Tok truet uer for 60 millioner
Også dypvannsfisken uer befinner seg i en svært presset situasjon. Både vanlig uer og snabeluer har opplevd en reduksjon i bestanden på mellom 30 og 50 prosent de siste femti årene. Forskerne snakker om et historisk lavmål. I fjor ble det fisket snaue 8 000 tonn uer til en verdi av drøye seksti millioner kroner. Det er en tydelig nedgang fra 2007, da fangsten nesten var 14 000 tonn.

Ellers ble det fisket omtrent like mye av de sårbare artene kamskjell, håbrann og blålange som i 2007. Hummerfisket gikk noe ned, mens brislingfisket gikk betydelig ned. Fisket etter de nær truede artene kveite og lange holder seg på samme nivå som i 2007. Det ble imidlertid fanget 40 prosent mer av fôrfisken øyepål.

Det fiskes stadig mer av enkelte truede arter i Norge. (Foto: Istockphoto.com)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler