Du er her:

Etter et drøyt år som toppleder i Fiskeridirektoratet har Liv Holmefjord hisset på seg mange fiskere ved å frede ålen og foreslå restriksjoner på fisket av kysttorsk.


— Vi prøver å få til en balanse hvor vi både tar hensyn til økosystemene og til dem som skal leve av det havet har å gi, sier Holmefjord.

På rødlisten fra 2006 står det 14 arter som fortsatt beskattes. Det ble i fjor fisket rødlistefisk for godt over en halv milliard kroner. Fiskeridirektøren mener ikke at det er noe mål i seg selv å stanse alt fiske på arter som er truet. På den annen side er en hun ikke redd for å gå inn for tiltak som direkte rammer fiskere.

Anbefalte fiskeforbud på ål
— Vi har ikke noe ønske om å utrydde fiskerne, men for at de skal ha et levebrød i dag og i fremtiden, må vi sørge for at artene forvaltes bærekraftig, sier Holmefjord.

I løpet av hennes korte tid som fiskeridirektør er ett fiskeslag føyd til forbudslisten. Etter generasjoner med ålefiske blir det full stans i alt kommersielt fiske fra og med 2010. At det skjer, må fiskeridirektøren være med å dele æren, eller skylden, for. Da utvalget som skulle vurdere saken la frem sin rapport, anbefalte hennes egne ansatte bare en begrensning av fisket. Likevel valgte Holmefjord å høre på rådet fra forskerne og anbefalte full stans i ålefisket.

— Jeg har absolutt fått reaksjoner fra ålefiskere som synes vi har tatt for lite hensyn til deres situasjon. Jeg kan godt forstå at de reagerer, men for oss har det vært viktig å få mer kunnskap om ålen. I årene som kommer skal vi ha et overvåkingsfiske for å se hvordan bestanden utvikler seg. Så får vi se om det vil være mulig å åpne fisket igjen på sikt, sier Holmefjord.

Vil hjelpe kysttorsken
Fiskeridirektoratet har også foreslått å begrense fisket av kysttorsk i sør. Bestanden av kysttorsk i Skagerrak er dramatisk redusert de siste årene, og den står oppført som nær truet på rødlisten. Gjennomføres tiltakene, frykter fiskere i Oslofjorden at det blir kroken på døra. Fiskeridirektoratet vil påby bruk av sorteringsrist med maksimal spileavstand på 19 millimeter i trålfiske etter reker og kun tillate fiske etter sjøkreps med teiner innenfor fire nautiske mil av den såkalte grunnlinjen. Det vil bety slutt på inntektsbringende bifangst for fiskerne. Forslaget er nå ute på høring, og endelig vedtak blir fastsatt av Fiskeridepartementet.

Når det gjelder den sterkt truede kysttorsken i Nord-Norge har myndighetene valgt ikke å høre på forskerne, som anbefaler full stans i fisket.

— På kysttorsk nord for 62. breddegrad har vi innført en del begrensninger, men valgt å tillate fiske. Forbyr vi fiske på kysttorsk der, så stanser vi også fisket etter en rekke andre fiskeslag, og det vil ramme næringen tungt. Det er et mål for oss å ha en forvaltning som både sikrer verdiskapning og biologisk mangfold. Da godtar vi at det vil ta litt lenger tid å bygge opp bestanden. Det er nedsatt en egen kysttorskgruppe som ser på tiltak for å bedre situasjonen for kysttorsk i nord. I løpet av denne høsten vil vi vurdere hvilke reguleringer vi vil foreslå for 2010, sier Holmefjord.

Fornøyd fiskeridirektør
Direktoratet vurderer også om det skal iverksettes tiltak for andre utsatte fiskeslag.

Ellers er fiskeridirektøren ganske fornøyd med den norske fiskeriforvaltningen.

— Det står rimelig bra til med norske fiskebestander. Det betyr ikke at alle fiskeslagene er like godt forvaltet, men man har hatt en god hånd om de store og viktige bestandene. Det står for eksempel svært bra til med norsk vårgytende sild og torsken i Barentshavet, sier Holmefjord.

Ifølge den nye havressursloven er forvaltningen forpliktet til å ta en gjennomgang av alt liv i havets økosystemer for å finne ut hvilken tilstand de enkelte artene befinner seg i. Nå arbeider Holmefjord og hennes ansatte med hvordan man skal løse utfordringen.

— Vi kan ikke se like nøye på alle arter. Det blir en avveiing mellom kost og nytte, sier hun.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord hørste på forskerne og ikke fiskerne da hun gikk inn for å frede ålen og stanse det kommersielle fisket. (Foto: Fiskeridirektoratet)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler