Du er her:

- Ja eller nei til petroleumsutvinning i Lofoten/Vesterålen?
- Jeg mener det er galt å bestemme seg før vi vet mer enn i dag. Hvis de faglige vurderingene viser at det er for stor risiko ved leting utenfor Lofoten vil Ap si nei. Hvis vurderingene viser at slik leting er forsvarlig, må vi ta stilling til om vi skal tillate det eller ikke.

- Nevn de tre viktigste tiltakene for å redusere utslippene av klimagasser i Norge:
- CO2-avgiften og klimakvotesystemet vil bidra til de største reduksjonene. I tillegg vil ny teknologi for karbonfangst og lagring kunne få stor betydning. Et tredje tiltak er energieffektivisering.

- Satsning på fornybar energi:
- Storstilt forskningsprogram, betydelig økning i bevilgningene til vindkraft og andre fornybare energikilder og langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Vi vil styrke innsatsen økt bruk av bioenergi og bidra til flere fjernvarmeanlegg og biokraftanlegg gjennom støtteordninger og effektiv konsesjonsbehandling. Vi vil også arbeide for et grønt sertifikatmarked som omfatter Sverige og på sikt også de øvrige nordiske og europeiske landene. Vi vil styrke kapasiteten i NVE, legge til rette for opprustning av eksisterende vannkraftverk og vurdere forenklinger i regelverket for konsesjonsbehandling.

- Satsning på jernbane/høyhastighetsbane:
- Mulighet for høyhastighetstog skal nå utredes. Utredningene som skal gjennomføres, skal ha bygging av høyhastighetsbane som siktemål. De vil vise om det er mulig å nå dette målet.

- Satsning på skogvern:
- Ap vil sikre naturområder lovmessig vern mot utrydding. Vi vil stanse tapet av biologisk mangfold og øke barskogvernet.

- Ja eller nei til vannkraftutbygging i vernede vassdrag?
- Vi er åpne for en skånsom oppgradering og utbygging av vannkraft der dette ikke fører til store naturinngrep.

- Hvilken plass skal rovdyrene ha i norsk natur?
- Ap vil ha levedyktige rovdyrstammer i Norge, og utøve en aktiv og målrettet rovdyrforvaltning slik at konfliktnivået blir redusert. Vi vil også ha gode erstatningsordninger.

- Stiller du deg bak FNs klimapanels konklusjon om menneskeskapte klimaendringer?
- Ja.

- Hva ønsker du å bli husket for hvis du får fire nye år som statsminister?
- Jeg ønsker å bidra til at vi får en ny internasjonal klimaavtale. Det er avgjørende for at verden skal klare å løse klimakrisen.

Jens Stoltenberg, Arbeiderpartiet. (Foto: Arbeiderpartiet)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler