Du er her:

Svært høye konsentrasjoner av miljøgiften PFOS er funnet i grunnvannet på Gardermoen. Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) vet foreløpig ikke hva de skal gjøre med giften.

– Oljeindustrien og luftfarten bør etterforskes etter de nye avsløringene, sier Haltbrekken.

– Det er svært kritikkverdig at bransjen har ruget på denne giftbomben helt frem til nå, siden de trolig har kjent til både giftfaren og problemet med grunnforurensning helt siden 2000, supplerer fagrådgiver Per Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Fant PFOS alle steder
På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT) har Bioforsk undersøkt områdene rundt fire brannøvingsfelt i Norge. En rekke prøver er tatt på Gardermoen, Mongstad raffineri, Rygge flyplass og brannskumprodusenten Solberg Scandinavian. Samtlige steder ble det funnet høye konsentrasjoner av miljøgiften. Hvordan giftstoffet er spredt i naturen og hvilke konsekvenser det har for miljøet er ikke undersøkt, men det er på det rene at mange områder der det er brukt PFOS-holdig brannskum kan være betydelig forurenset.

– Konklusjonen er at de fleste prøver innenfor 200 meter viser for høye verdier. Ved flere av de undersøkte stedene kan PFOS og PFC være en risiko for levende organismer innen 100 meter fra brannøvingsfeltet. Stoffene er mobile og vil kunne lekke ut til overflatevann og grunnvann. Det ble også funnet PFOS-nivåer i albueskjell som er i grenseland for hva slike skjell kan tåle, sier senioringeniør Sjur Andersen i SFT.

PFOS i grunnvannet på Gardermoen
Svært høye konsentrasjoner av miljøgiften PFOS er funnet i grunnvannet på Gardermoen. Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) vet foreløpig ikke hva de skal gjøre med giften.

Det er et ufravikelig krav at virksomheten på Oslo Lufthavn Gardermoen ikke skal forurense de store og dyrebare grunnvannsreservene. Nå viser det seg at skadelige mengder med giftige flourforbindelser kan være vidt spredt i det vannførende sjiktet i nærheten av et brannøvingsfelt ved flyplassen. Store mengder PFOS-holdig brannskum har jevnlig vært brukt til slukking av branner på brannøvingsfeltet. PFOS regnes som en av de farligste miljøgiftene. Prøver som Bioforsk har tatt viser PFOS og andre perfluorerte forbindelser (PFC) i grunnvannet opptil 85 meter fra øvingsfeltet. I en av grunnvannsbrønnene var det nesten 60 000 nanogram per liter. Grenseverdien for drikkevann ligger på 100 – 1000 nanogram per liter i England, Tyskland og USA. Norge har ingen slik grense.

Reservoaret ikke forurenset
Forurensningen har imidlertid ikke nådd frem til det store grunnvannsreservoaret på Gardermoen.

– Det forurensede området drenerer ikke til det store grunnvannsreservoaret. Elva Sogna, som er nærmeste vannresipient, er heller ikke påvirket. OSL følger nå opp dette videre og vil avklare konsekvenser og eventuelle behov for tiltak, sier Andersen.

I 2007 ble det målt rekordhøye verdier av PFOS i avløpsslammet til Gardermoen renseanlegg. Hvor miljøgiften stammer fra har lenge vært et mysterium. Nå har man trolig fått svaret.

Vann- og avløpssjef Jostein Skjefstad i OSL liker dårlig nyheten om forurensningen av grunnvannet.

– Vi liker ikke å finne PFOS i grunnvannet. Dette er gammel moro som har sin opprinnelse fra den tiden da man ikke var oppmerksomme på PFOS i det hele tatt, sier Skjefstad.

Skjefstad hevder at det ikke er noen fare for at giftstoffet skal spre seg til det store grunnvannsreservoaret på Gardermoen. Det aktuelle brannøvingsfeltet ligger på den gamle militære flyplassen, som drenerer til elva Sogna. Prøver viser at PFOS lekker ut i elvevannet, men nivåene er lave, godt innenfor kravene til drikkevann.

Usikker om opprydding
– Hva kommer OSL til å gjøre for å rydde opp i forurensningen?

– Jeg vet ikke. Det må vi ta opp med SFT, sier Skjefstad.

OSL arbeider nå med å kartlegge om det kan finnes flere ukjente PFOS-kilder på området.

– Vi skal fortsette kartleggingen for å være trygge på at det ikke er noe vi har gått glipp av, sier Skjefstad.

Tidligere har man funnet rester etter PFOS-holdig brannskum i tankbilen og tanker brukt til oppbevaring av skum. Det ble fjernet i fjor. OSL sluttet å bruke brannskum med PFOS i 2002, da stoffets sterke skadevirkninger ble kjent. Slikt brannskum ble forbudt i Norge i 2007.

Undersøker 20 nye steder
SFT går nå videre. I løpet av 2009 skal ytterligere 20 nye brannøvingsfelt undersøkes. Det dreier seg om brannøvingsfelt for oljebransjen, raffineriene på Slagen og Kårstø, noen forsvarsanlegg og sivile flyplasser. Samtidig arbeider SFT videre med vurderinger av hva som skal gjøres for å rydde opp ved de fire stedene som nå er undersøkt.

– PFOS er verre enn PCB. Det er nå mer PFOS enn PCB i sjøfugl i Nord-Norge. Oljebransjen har sluppet tonnevis med PFOS ut i sjøen, og det har spredd seg i økosystemene. Dette er et stoff som ikke brytes ned, men som hoper seg opp i levende organismer, sier Schulze.

Han mener SFTs innsats for å undersøke PFOS-forurensningen er god.

– Når de nå har oppdaget hvor skadelig PFOS er, har de virkelig tatt tak i saken. SFT viser handlekraft. Det viktigste nå er å identifisere kildene og få ryddet opp slik at denne miljøgiften ikke sprer seg til fugler og fisker, sier Schulze.

Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. (Foto: Tor Bjarne Christensen)

Nyheter

- Mental forurensning er farligst

- Mental forurensning er farligst

01.12.2009:

- Man kan ikke se sporene etter 300 år med reindrift på Finnmarksvidda. Men nå går sporene på kryss og tvers, sier samiske Vera Eriksen. Hun utfordrer samer og nordmenn til å lære bærekraftig utvikling av gamle samiske tradisjoner.

En siste rest av det gamle Europa

En siste rest av det gamle Europa

25.11.2009:

Mellom Polen og Hviterussland ligger en av Europas siste store urskoger. En glemt verden, der bisonen fortsatt gresser i lysningene mellom mosegrodde stammer. En gang var Europa dekket av slike dype skoger. Nå vil Polen utvide nasjonalparken, men lokalbefolkningen stritter imot.

Bussprosjekt i stampe

23.11.2009:

Mens EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer lovligheten av norske ekspressbusser, står planene for en høyfrekvent busslinje fra Stavanger til Trondheim fast i en juridisk hengemyr. Les historien om hvor vanskelig det kan være å starte en busslinje i Norge.

Forbereder ny vassdragskamp

Forbereder ny vassdragskamp

16.11.2009:

Grønne sertifikater åpner for nytt press på vassdragene, og Per Flatberg i Naturvernforbundet sier at man nå må kjempe for at Stoltenbergs uttalelse om at de store vassdragutbyggingene er over blir stående.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler