Du er her:

Jonas gahr Støre, statsministerkandidat og leder i Arbeiderpartiet. Foto: Pål Laukli

Jonas Gahr Støre, statsminsiterkandidat og leder i Arbeiderpartiet. Foto: Pål Laukli.

Natur & miljøs statsministerduell 2017

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Vil Jonas Gahr Støre lede Norge inn i det grønne skiftet om han blir statsminister? I Natur & miljøs statsministerduell svarer han selv. – Jonas Gahr Støre forsøker å fremstå som en grønn politiker, men overbeviser oss ikke, skriver Naturvernforbundets miljøpanel i sin bedømmelse av Støres svar.

–Klimaproblemet er, sammen med bekjempelse av sult og fattigdom, vår tids største utfordring. Derfor er klimaendringer en av de viktigste sakene Arbeiderpartiet og jeg jobber med. Her finner du vår plan for hvordan Norge kan bidra til å nå Paris-målet innen 2030, og samtidig skape flere jobber og bedre liv. Det er Jonas Gahr Støres svar på vårt spørsmål om hovedlinjene i miljøpolitikken for neste periode.

Natur & miljø har utfordret Jonas Gahr Støre og Erna Solberg til en statsministerduell om miljøpolitikk. Til å vurdere svarene har vi nedsatt et miljøpanel bestående av politisk ledelse og folk fra Naturvernforbundets fagavdeling. Nedenfor finner du resten av svarene fra Støre og panelets vurdering under hvert spørsmål. Her er panelets samlede vurdering av svarene fra Støre:

Naturvernforbundets miljøpanel, samlet vurdering

Jonas Gahr Støre forsøker å fremstå som en grønn politiker, men overbeviser oss Imageikke. Han vil åpne for oljeboring utenfor Røst i Lofoten, fortsette utvinningen av olje og gass i stor stil og føre en svært lite ambisiøs klimapolitikk. Han kan ikke love å stanse utbygging av vernede vassdrag eller å verne 10 prosent av skogene våre. Han er mer opptatt av kommunalt selvstyre enn hvordan truede arter og naturtyper skal reddes. Det som trekker opp er at han vil kutte i klimautslipp, investere mer i sykkel- og gangstier, redusere matsvinn, stille strengere krav til miljømerking og sørge for bedre ordninger for pant, reparasjoner og gjenbruk. Støre trenger ambisiøse og sterke miljøpartiet med på laget for å gjøre en god jobb.

Hva mener Erna Solberg? Les mer her.

Les alt vårt stoff om Stortingsvalget 2017 her


Natur & miljøs statsministerduell 2017

1. Hva er det viktigste du kommer til å gjøre for miljøet de neste fire årene?

Jonas Gahr Støre
Vi vil følge opp Arbeiderpartiets plan for å nå Paris-målet om at Norge skal bidra med 40 prosent utslippskutt innen 2030. Det er bare 13 år til, så vi må kutte utslippene fra transport og fra industrien, samtidig som vi tar vare på naturen.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 3
Dette er ganske vagt. Svaret sier ikke noe om hvor store utslippskutt som skal tas i Norge. Jonas Gahr Støres plan er ikke annerledes enn den Jens Stoltenberg hadde. Nok en gang skal vi «bidra med» utslippskutt, mens det er høyst usikkert om Ap har noen plan om å faktisk redusere utslippene i Norge. Når Støre heller ikke sier noe om naturmangfold og de store utfordringene der, havner han midt på treet.

2. Vil du åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring?

Jonas Gahr Støre
Vi har lagt frem følgende forslag til kompromiss: Støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark. Havområdet utenfor gjøres til petroleumsfri sone. Det åpnes for konsekvensutredning i Nordland 6 i neste stortingsperiode, men ikke Nordland 7 og Troms 2.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 2
Dette er ikke et miljøkompromiss, men en ny strategi for å åpne for oljeboring i Lofoten. Kompromisset til Jonas Gahr Støre er som skreddersydd for oljeindustrien. At Arbeiderpartiet måtte åpne Lofoten for oljevirksomhet for å kunne støtte opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark, det er jo bare helt vanvittig.

3. Hvordan vil du gjøre det enklere for folk å leve miljøvennlig i hverdagen?

Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiet vil investere mer i sykkel- og gangstier. Vi vil redusere matsvinn, stille strengere krav til miljømerking av varer og sørge for bedre ordninger for pant, reparasjoner og gjenbruk.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 4
Et kort svar, og Jonas Gahr Støre nevner flere relevante punkter. Kollektivtransport nevner han derimot ikke. Ok, men burde vært mer utfyllende og offensivt.

4. Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) må to tredeler av verdens kjente fossile ressurser bli liggende i bakken om den globale oppvarmingen skal begrenses til to grader, slik at vi unngår farlige og ødeleggende klimaendringer. Vil du sørge for at Norge tar sin del av ansvaret og lar to tredeler av vår olje og gass bli liggende?

Jonas Gahr Støre
IEAs mål er for verden, ikke land for land. Den oljen og gassen som utvikles må komme fra land med lave utslipp og effektiv produksjon og på sikt helst med fangst og lagring av CO2. Vi vet at etterspørselen etter olje kommer til å gå ned i årene fremover. Det kommer også til å få konsekvenser for norsk petroleumssektor.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 1
Dette er svakt! Vi redder ikke verden ved å kun henvise til overordnede mål, uten å ta konsekvensene av dem. Det største paradokset i norsk klimapolitikk, er at vi lar oljeindustrien vår gå fri, og heller ikke lytter til forskningen som sier at redusert norsk tilbud av olje vil gi en global nedgang i klimagassutslippene.

5. Ifølge Stortingets rovdyrforlik skal vi ha levedyktige bestander av de store rovdyrene. Mener du at vi har det i dag?

Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiet mener at rovvilt i Norge skal forvaltes i tråd med rovviltforlikene vedtatt i Stortinget, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Vi står bak Stortingets vedtak om bestandsmålene for våre fire store rovdyrarter. Dette skal være førende for forvaltningen av disse artene. Vi mener at rovdyr i Norge er en del av vår fauna som vi er forpliktet til å forvalte bærekraftig. Vi mener det er avgjørende at vi klarer å ha bærekraftige rovdyrstammer, samtidig som det legges til rette for bruk av utmarksbeite.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 3
Det er bra at Arbeiderpartiet vil følge naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen. Støre skriver ikke noe om partiet vil endre naturmangfoldloven i rovdyras disfavør, slik sterke krefter nå jobber for. Det gjør oss usikre. Langt fra toppkarakter, men det er bra at Støre mener at rovdyr er del av faunaen i Norge.

6. En tredel av klimagassutslippene stammer fra veitrafikk, og trafikken skaper betydelig luftforurensning i en rekke norske byer. Hva vil du gjøre for å redusere utslippene fra biltrafikken?

Jonas Gahr Støre
Alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. I byene bør trafikkveksten tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Ap mener staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 4
Ok, men ikke akkurat offensivt. Flott med nullutslippsbiler og at staten skal bidra i kollektivutbygginger i storbyområdene. Men de restriktive tiltakene uteblir, og da vil ikke utslippene reduseres i nærheten av nok.

7. Norge er Europas mest flyavhengige land. Vi flyr mer enn dobbelt så mye som svenskene. Samtidig er flytrafikk den mest klimaskadelige transportformen vi har. Hva vil du gjøre for å redusere utslippene fra flytrafikken?

Jonas Gahr Støre
Utslippene fra lufttransporten, både nasjonale og internasjonale flygninger, må tas på alvor og reduseres. Arbeiderpartiet vil satse på teknologiutvikling og bærekraftig biodrivstoff, slik at utslippene fra flytrafikken går ned. Det er viktig at vi får på plass anlegg som kan forsyne de største flyplassene med slikt drivstoff.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 2
Jonas Gahr Støre satser på at biodrivstoff skal redde oss, men reflekterer ikke over at dette er en knapp ressurs med usikker miljøeffekt. Det blir et sjansespill om ikke fokuset rettes på omfanget av flytrafikk. Støre anerkjenner ikke at det viktigste er å gjøre det dyrere å fly, både innenlands og utenlands.

8. Ifølge norske forskere må 10 prosent produktiv skog vernes for å bevare artene som lever i skogen. Vil du bevilge penger som gjør det mulig å nå dette i løpet av kommende stortingsperiode?

Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiet står bak Stortingets vedtak om å sette et mål om vern av både offentlig eid skog og frivillig vern av privateid skog til 10 prosent av skogarealet. Vi har fulgt opp dette med å øke bevilgingene til frivillig skogvern gjennom våre alternative statsbudsjett, dette arbeidet må økes og videreføres etter 2020.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 3
Det er synd at ikke Jonas Gahr Støre svarer et klart ja på dette spørsmålet. Skal det være så vanskelig å ta vare på mangfoldet i skogene våre?

9. De norske klimagassutslippene er høyere enn noensinne. Til sammenligning har vårt naboland Sverige kuttet sine utslipp med 25 prosent siden 1990. Får vi kutt i norske klimagassutslipp med deg som statsminister?

Jonas Gahr Støre
Ja.

Omtrent hvor stort vil det norske klimagassutslippet være i 2021?

Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiet har lagt en plan for å kutte utslippene i Norge med ytterligere 10,5 millioner tonn innen 2030, slik at vi når Paris-målet. Vi har ikke hatt mulighet til å regne år for år i neste valgperiode. Med meg som statsminister, vil regjeringen legge frem slike klimatall hvert år. 

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 4
Det er veldig bra at Jonas Gahr Støre sier at han vil kutte utslippene i Norge dersom han blir statsminister. En plan for dette er bra, selv om ambisjonsnivået burde vært høyere. Vi får stole på at dette er norske utslipp. Dette må følges opp slik at utslippene blir kraftig redusert i neste periode, og vi ser frem til å få levert klimatall hvert år.

10. Hvilke fem tiltak blir de viktigste for å få ned klimagassutslippene i kommende fireårsperiode?

Jonas Gahr Støre
De største utslippskuttene (i tonn CO2) i Arbeiderpartiets klimaplan kommer fra nullutslippsbiler, klimavennlig skipsfart (elektriske ferger) og landstrøm, karbonfangst- og lagring, og til slutt bærekraftig biodrivstoff til de bilene som ennå ikke er nullutslippsbiler.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 3
Gode tiltak. Samtidig vet vi at biodrivstoff er alt annet enn uproblematisk. Derfor er det desto viktigere med restriktive tiltak som faktisk får redusert utslippene. Det er mye teknologifokus her, og dette er neppe nok.

11. Våre vassdrag er under stort utbyggingspress, også vernede vassdrag er utsatt. Blir det kraftutbygging (over 1 MW) i vernede vassdrag de fire neste årene?

Jonas Gahr Støre
Arbeiderpartiet er åpen for en skånsom oppgradering og utbygging av vannkraft der dette ikke fører til store naturinngrep og tap av naturmangfold i tråd med gjeldende regelverk.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 2
Dette er svakt og mangler ambisjoner, og det er svært skuffende at Jonas Gahr Støre ikke klarer å si at vernede vassdrag ikke skal røres. Men det er bra at han sier at naturhensyn skal vektlegges høyt.

12. Siden naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009 er det vedtatt 13 prioriterte arter og 6 utvalgte naturtyper. Vil du sikre en betydelig fortgang i arbeidet med å vedta flere prioriterte arter og utvalgte naturtyper?

Jonas Gahr Støre
Det haster med å få igangsatt arbeidet med faggrunnlaget med flere prioritert arter eller utvalgt naturtype, som er i kategorien truet og nær truet art og som trenger ekstra beskyttelse av sitt leveområde for å stanse tapet av naturmangfold. Det er viktig at dette arbeidet vektlegger det lokale selvstyret og gir kommunene mulighet til å ivare naturmangfoldet gjennom sin arealplanlegging og at det kan benyttes ulike virkemidler for å sikre langsiktig ivaretakelse av truede arter og deres økologiske funksjonsområder.

Naturvernforbundets miljøpanel
Terningkast: 3
Dette uklare svaret trekker absolutt ned. Jonas Gahr Støre kommer ikke med noen konkrete mål for arbeidet med å sikre utrydningstruede arter og naturtyper. Et lite pluss for å vise til behovet for å stanse tapet av biologisk mangfold og at det haster med kartlegging.

13. Hva vil være de verste konsekvensene for miljøet om Erna Solberg blir statsminister?

Jonas Gahr Støre
Høyre styrer med Frp som ikke tar klimatrusselen på alvor. Det nærmer seg fire tapte år i klimapolitikken med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. Vi har ikke tid til fire år til, hvis vi skal nå Paris-målet om 40 prosent kutt innen 2030.

Hva mener de andre partilederne? Les mer her.

Les også: Hvem er grønnest - Erna eller Jonas?

Naturvernforbundets miljøpanel: Silje Ask Lundberg (leder), Øyvind Johnsen (nestleder), Maren Esmark (generalsekretær), Holger Schlaupitz (fagsjef) og Arnodd Håpnes (fagleder). Panelet har vurdert og bedømt partiledernes svar på spørsmål fra bladet Natur & miljø i forbindelse med Stortingsvalget 2017.

Nyheter

DSC_0117 ps

Og bakom faller skogene

25.06.2021 | Sist oppdatert: 25.06.2021

Ved Follsjå i Notodden fortsetter flatehogsten i skog med nasjonale verneverdier. I et unikt skoglandskap, hvor det er funnet 116 rødlistearter, faller nå skogene, en etter en. Tømmeret blir merket og solgt med miljøstempelet PEFC. Også de døde trærne, som er så viktig for artsmangfoldet, hogges og kuttes til flis.

Stemmesedler  foto Kjetil Ree CC BY SA
Naturvernforbundets partiguide 2021

Hvem skal få din stemme?

16.06.2021

Hvem skal du stemme på ved høstens stortingsvalg? Natur & miljø har utfordret partiene på Stortinget til å gi klare svar om de viktigste miljøsakene i vår tid. Vi kan her presentere en guide til partienes miljøpolitikk.

Forsidebildet horisontalt
Naturvernforbundets partiguide 2021

Her er partienes miljøpolitikk

16.06.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Stortinget foto John Lerskau Istockphoto
Naturvernforbundets partiguide 2021

Miljøpolitikken mangler bred oppslutning

16.06.2021

Naturvernforbundets partiguide viser at det er et stykke igjen før miljøsaken får bred oppslutning i Stortinget. Av de 37 miljøsakene vi tok med i undersøkelsen svarer flertallet på dagens Storting nei til 24 saker.

Partiguide utsnitt av partitabell

Slik lagde vi partiguiden

16.06.2021

Naturvernforbundets partiguide viser partienes miljøpolitikk innen en lang rekke temaer. Partiguiden er laget av Natur & miljøs redaksjon med faglig støtte fra Naturvernforbundets fagavdeling.

Arne Næss foto ukjent middels
Arne Næss (1912 - 2009)

— Godt håp for menneskene

19.04.2021

— Problemet er jo ikke mangel på kunnskap om miljøproblemene. Vi har god nok hjerne, vi er ikke onde, og ved fødselen er vi slett ikke så elendige. Så det er godt håp for menneskene. Det sa filosofen Arne Næss i et intervju med undertegnede i januar 2001. For å hedre en av våre største tenkere - og til glede for våre lesere - publiseres det på nytt, her og nå.

Longline crew gaff tuna - Hong Chin (c)TMT

Avslører plyndring utenfor kysten av Afrika

29.03.2021 | Sist oppdatert: 29.03.2021

Fra et kontor i Kongens gate i Oslo avslører Duncan Copeland i TMT plyndring av havet utenfor kysten av Vest-Afrika. Han står i frontlinjen i kampen mot ulovlig fiske, eller svartfiske, som er en stor trussel mot livet i verdenshavene.

920080_506745322726523_123802493_o

Superstjerne med tungt miljørulleblad

15.03.2021

Laksen er en av Norges internasjonale superstjerner. Men det er skjær i sjøen for den planlagte veksten i lakseproduksjonen. Miljøproblemene er store, og enkelte kommuner har ytret ønsker om utslippsfrie anlegg.

Harbakfjellet vindkraft utsnitt ps foto KAA

Å leve med vindkraft

02.03.2021 | Sist oppdatert: 02.03.2021

Kan Åfjord være Europas største vindkraftkommune? I den vidstrakte men lite folkerike trønderkommunen med rundt 3200 innbyggere finnes det nå 237 vindturbiner.

_DSF4668

Siste halvår med Silje

19.02.2021

Vi kommer helt sikkert til å høre mye mer fra Silje Ask Lundberg fremover. Men i april er det slutt på perioden som leder i Naturvernforbundet, som har vart siden 2016. – Det har vært veldig, veldig stas, sier Lundberg selv.

Bloom_in_the_Barents_Sea redusert

Det ukjente problemet

29.01.2021 | Sist oppdatert: 29.01.2021

Det kalles den ukjente virkningen av våre CO2-utslipp. Når konsentasjonen av CO2 øker i lufta, øker det også i havet. Det gjør havet surere. Hva har det å si for livet i havet?

Tryllestav med stjerner
KRONIKK

Slik pyntes klimautslippene med tallmagi

18.01.2021 | Sist oppdatert: 18.01.2021

Hvis du sier at du har gått ned femten kilo fordi du kunne veid mer, har du da slanket deg? Ja, absolutt, ifølge måten Norge lager sitt klimaregnskap. På papiret ser det ut som Norge gjør en god klimainnsats, samtidig som vi fortsatt sender store mengder klimagasser opp i atmosfæren.

Viser fra 1 til 12 av totalt 387 artikler