Du er her:

Miljøgifter fra flyplassenes brannøvingsfelter renner rett ut i sårbare naturområder. Her fra Alta lufthavn.

Miljøgifter fra flyplassenes brannøvingsfelter renner rett ut i sårbare naturområder. Her fra Alta lufthavn. Foto: Alta Havn

Miljøgift rett ut i vernet natur

Problemene med avrenning av miljøgifter fra brannøvingsfelt på flyplasser er større enn tidligere antatt. På 15 flyplasser renner giftstoffer rett ut i vernede naturområder. Og ved en flyplass ligger det fiskedammer som brukes til eksklusivt turistfiske.

Avinor følger nå opp miljøgiftskandalen ved norske flyplasser. I fjor kunne Natur & miljø fortelle at miljøgiften PFOS hadde blitt spylt rett ut i naturen ved flyplassenes brannøvingsfelt i 50 år. Nye målinger viser nå at stoffet renner ut i verneområder, elvedeltaer, myrer, våtmarksområder, drikkevann, beitemarker og fiskedammer.

Renner til fiskedam
Rett ved Sogndal lufthavn Haukåsen ligger gården Jordi, som benyttes til turisme. Gården har blant annet fiskedammer, og ifølge Avinors rapport for flyplassen drenerer det forurensede området rett til fiskedammene. Siden PFOS hoper seg opp i næringskjeden, er de foreslåtte grenseverdiene i vann med matfisk svært strenge. Der det i Tyskland er foreslått en grenseverdi på 300 nanogram per liter vann i drikkevann, er den foreslåtte grensen for vann med matfisk på 0,65 nanogram per liter vann.

- Avinor har bedt meg om å få en laks, som de skal ta prøver av. Men de har ikke sagt noe om at det er målt høye verdier av gift rett ovenfor gården min, sier gårdeier Jomar Haukaas. Han driver med naturturisme, og har hatt flere prominente gjester i sine fiskedammer.

- Dette er bekymringsfullt. Jeg har aldri sett Avinors rapport med tallene. Men jeg håper det er trygt, for fisken er bare i disse dammene i en ganske kort periode. Jeg setter ut stor fisk, så den vokser ikke opp i dammene, forsikrer Haukaas.

Undersøker mer
Leder Jarl Øvstedal for Avinors miljøprosjekt bekrefter at de har vært i kontakt med Haukaas, og bedt om fisk til prøvetaking.

- Sogndal er en av lufthavnene der vi vil undersøke nærmere, og ta flere prøver. Disse fiskene har kort oppholdstid her, og uansett vil forurensningen være kraftig fortynnet idet den når disse dammene. Samtidig er det usikkerhet om hvordan disse stoffene faktisk tas opp i næringskjeden. Men vi vil gjøre flere undersøkelser her, sier Øvstedal.

Følger opp
Avinor har fulgt opp fjorårets avsløring med å lage detaljerte rapporter for giftsituasjonen ved alle sine lufthavner. Prøver av jord og vann er analysert, men det er usikkert om de har klart å finne de aller mest forurensede lokalitetene. Likevel bekrefter rapportene alvorlig forurensning av jord ved alle undersøkte flyplasser. På 36 av flyplassene renner det PFOS ut i naturområder, og ved 15 av disse dreier det seg om vernet natur, ifølge en gjennomgang Naturvernforbundet har utført. På fire av flyplassene er det avrenning til Ramsar-områder, våre viktigste fugleområder som er vernet etter den internasjonale Ramsar-konvensjonen. I hele 2012 jobbet AVINOR videre med grundigere undersøkelser av utlekking og forurenset dyreliv..

- Ekstreme mengder
- Enkelte steder kan det være ekstreme mengder med PFOS. Noen målte maksimalverdier er hinsides det vi tidligere har sett. Normverdien for å erklære et område som forurenset med PFOS er på 100 mikrogram PFOS per kilo jord. Ved Berlevåg lufthavn er det målt 31 000 mikrogram per kilo jord. Det er godt gjort å få så høye konsentrasjoner ved bruk av brannskum som bare inneholder et par prosent PFOS, forteller Per-Erik Schulze, miljøgiftansvarlig i Naturvernforbundet.

Brytes ikke ned
PFOS er giftig, og brytes ikke ned i naturen. Det betyr at hvis stoffet engang har sluppet ut, vil det fortsette å være i sedimenter og organismer i all fremtid. Stoffet finnes igjen i dyr og mennesker i hele verden, og kan skade folk og dyrs evne til å få barn, samt er kreftfremkallende. Tidligere har Naturvernforbundet krevd at all bruk må stanses, og at alle steder som er forurenset med PFOS må sikres. Det er dette arbeidet Avinor nå er i gang med.

- Det viktigste er nå å stoppe utlekkingen av PFOS. I andre land har man ofte forseglet områdene, samt renset grunnvannet med kullfilter. Dette er en langvarig prosess som tar mange år, men det må gjøres for å hindre ytterligere utslipp, sier Schulze.

Lite igjen lokalt
Øvstedal forteller at det meste av PFOS-utslippene har gått i havet.

- Av det samlede utslippet er det lite igjen lokalt ved lufthavnene. Vi vil nå klassifisere lufthavnene i tre kategorier, for å prioritere hvor vi skal gjøre tiltak. Vi vil også se på de direkte utslippene fra grunnen ved brannøvingsfeltene og konsekvensen for biologisk liv. Resultatene fra våre risikovurderinger vil bli sendt til Klima- og forurensningsdirektoratet, og vil være tilgjengelige, sier Øvstedal.

Nyheter

IStock-495693066 lite

En oppvekst i plast

26.06.2020

Der det tidligere var gress, grus og jord er det nå lagt gummi og plast på tusenvis av lekeområder og fotballbaner. Plasten inneholder miljøgifter som kan skade miljø og helse. En undersøkelse Naturvernforbundet står bak viser at plastdekke i barnehager inneholder like mye miljøgifter som farlig avfall.

Ramsås_gammelskog2 lite
Unik gammelskog hogges ved Follsjå i Notodden

Før de siste skogene faller

02.06.2020

Det er nesten som «Jurassic Park». Ved Follsjå i Telemark er det oppdaget et skoglandskap med eventyrlige gammelskoger, store mengder truede arter og en ubrutt linje tilbake til skogene som vokste opp etter forrige istid. Det finnes trolig ikke maken. Men nå har hogstmaskinene nådd fram, også hit. Store felt er snauhogd, og nyplantet gran vokser i restene etter et biologisk skattkammer.

Bolocera tueidae - Førdefjorden 21-04-2016_5 lite

Levende eller nedslammet fjord

Unike undervannsbilder fra Jøssingfjorden gir oss en antydning om hva som står på spill når gruveavfall skal deponeres på fjordbunnen i Førdefjorden.

Løken Nordstrand 1_Foto Laila Borge NNV liten

Hjalp Norge å bli oljefri

27.05.2020

Nå er det forbudt for privatpersoner å fyre med olje og parafin. Det skyldes blant annet kampanjen oljefri.no, som Naturvernforbundet står bak. Dette er historien om hvordan Norge sluttet å fyre med olje.

Sigurd Hverven forminsket Foto Tor Bjarne Christensen

Naturen kommer først

18.05.2020

Hvorfor fortsetter vi mennesker å ødelegge naturen og endre klimaet, når vi vet at det vil ramme jordkloden hardt? Naturfilosofen Sigurd Hverven mener at det er på høy tid at mennesket forstår at naturen er grunnlaget for alt. – Økonomien er kun en del av naturen, ikke omvendt. Hvis vi ødelegger naturen, ødelegger vi økonomien. Vi har snudd det hele på hodet, sier Hverven.

1979_demokrati_detsika
Bokomtale og kampskrift:

Hva kan vi lære av "Stormen oppi Stilla"?

13.05.2020

Det har gått 40 år. Her deler Kjell M. Derås, Altaaktivist og varamedlem i Naturvernforbundets sentralstyre, sine betraktninger om Altakampen, folkebevegelsebygging og boka "Altakampen" av Alfred Nilsen.

Drone Åkersvika juli 06 lite foto Christian E Bergheim
Tapt villmark og nedbygd natur

Mister 30 «fotballbaner» med villmark hver dag

13.05.2020

Måten vi bruker arealene er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge. Det har ført flere tusen arter til rødlisten og satt mange naturtyper i fare. Områdene uten tunge tekniske inngrep blir stadig mindre. De siste tiårene har vi mistet 30 fotballbaner med villmarkspreget natur hver eneste dag. Ingenting tyder på at trenden vil snu, snarere tvert imot.

Ekofisk ConocoPhilips

Oljeeventyret

12.12.2019

Ingen trodde at Norge kunne bli en storprodusent av olje og gass. Men det er forvaltningen av rikdommene som skiller Norge fra andre oljeland.

GP0STQ8D5_High_res2

Klimasaken til domstolene

25.11.2019

Flere steder i verden trekkes stater og selskaper for domstolene på grunn av manglende evne til å kutte klimagassutslipp. I FNs klimaforhandlinger krever mange land adgang til erstatning fra rike utslippsland for tap og skade som skyldes klimaendringer. Det kan bli dyrt for Norge, mener tidligere høyesterettsadvokat.

Wenche Skorge foto TBC
Fra Statoil til Naturvernforbundet

Oljedama som ble miljøverner

22.11.2019

– Det er nesten bare i Norge det kreves at debatten må nyanseres med at gass er klimavennlig. Gass er oljas svar på Marlboro light. Røyker du Marlboro light, spør Wenche Skorge i en facebookpost. Hun har gått fra et liv i oljebransjen til Naturvernforbundets sentralstyre. Noen ser på henne som en sviker.

Oppslag 1
Naturvernforbundet dro til Troll A-plattformen

Møtte trollet på norsk sokkel

18.11.2019

Det er enorme mengder gass der, nok til å fortsette produksjonen lenge etter at alle klimautslipp må være kuttet. Silje Ask Lundberg dro til Nordsjøen for å måle krefter med det største trollet på norsk sokkel.

Oljeplattform Foto nightman1965 Istockphoto
Det norske paradokset

Med olje på samvittigheten

15.11.2019

Hvem har skylda når massive utslipp fra norsk olje og gass bidrar til ødeleggende klimaendringer i andre land? Vi som produserer det, eller de som brenner det? I flere tiår har norske regjeringer holdt olja utenfor klimapolitikken, men nå er dette skillet i ferd med å bryte sammen.

Viser fra 1 til 12 av totalt 354 artikler

Relaterte tema