Du er her:

250-300 år gamle trær ble hogd i Konnuliåsen i Buskerud i fjor. – Dette er nok et eksempel på at skognæringen ikke er i stand til å ta vare på mangfoldet i norske skoger, sier Gjermund Andersen i Naturvernforbundet.

250-300 år gamle trær ble hogd i Konnuliåsen i Buskerud i fjor. – Dette er nok et eksempel på at skognæringen ikke er i stand til å ta vare på mangfoldet i norske skoger, sier Gjermund Andersen i Naturvernforbundet. Foto: Tor Bjarne Christensen

Nytt år med minimalt skogvern

2010 ble et nytt år med minimalt skogvern. Samtidig fortsetter hogsten i verneverdig skog. Natur & miljø har besøkt hogstfeltet etter gammelskogen i Konnuliåsen i Buskerud.

Med  regjeringens vernetempo vil det ta mange tiår før sjeldne orkideer, hakkespetter og lavarter i norske skoger er sikret. Det er nå vernet cirka 2 prosent av Norges produktive skogarealer. Allerede i 2002 sa forskerne at 4,6 prosent snarlig måtte vernes, mens det på lengre sikt må vernes ti prosent. Siden den rødgrønne regjeringen tok over i 2005 har det vernede området bare økt med 0,6 prosent.

– Det er fortsatt et skrikende behov for et krafttak for skogvern i Norge. Over halvparten av alle rødlisteartene lever i skog, og det klart viktigste enkelttiltaket for å bedre tilstanden for truede arter i Norge er mer vern av skog. Det er svært enkelt å gjennomføre. Det eneste som mangler er politisk vilje, påpeker biolog Tom Hellik Hofton.

Flatehogst i eldgammel skog
I mellomtiden fortsetter hogsten i verneverdige skoger. Vinteren 2010 blir gammel naturskog ved Konnuliåsen i Rollag hogd. Skogen ligger i Trillemarka - Rollagsfjell og er et av de områdene naturvernere og biologer kjempet mest for å få med i naturreservatet. Den kampen tapte de, og nå er den gamle granskogen hogd. Det skjedde til tross for gjentatte forsikringer fra kommunene og skogeierne om at alle registrerte miljøverdier ville bli ivaretatt.

– Området har ingen verdi lenger. Naturverdiene var knyttet til den gamle skogen, som nå er borte. I et område som ellers preges av fattige furuskoger hadde dette kjerneområdet en viktig funksjon, sier Hofton, som foretok en registrering av skogen i 2005.

Han fant seks rødlistearter, blant annet den sårbare lavarten langt trollskjegg. Naturverdiene var godt dokumentert i Siste Sjanse-rapport 2005-11.

Skogeieren hadde mottatt informasjon og forsikret i verneprosessen at miljøverdiene skulle tas vare på. Hogsten viser at vi ikke kan stole på slike lovnader fra skogbruket, sier Naturvernforbundets Gjermund Andersen, som har tatt med Natur & miljø på befaring i hogstfeltet.

Nordland og Nord-Trøndelag
For tre år siden gikk miljøvernminister Erik Solheim ut og lovet gigantvern i norske skoger. Det har det ikke blitt noe av. Statssekretær Heidi Sørensen fulgte opp med nye løfter om vern av en rekke viktige områder på statens egen grunn i Nordland og Nord-Trøndelag i 2010. På grunn av stor lokal motstand og tautrekking innad i regjeringen ble heller ikke det gjennomført i fjor. I slutten av februar i år ble imidlertid 21 områder i Nordland vernet. 12 områder var da tatt ut av verneforslaget fra Direktoratet for naturforvaltning. I alt 62 kvadratkilometer produktiv skog ble vernet.

Regjeringen lovet også å sluttføre nasjonalparkplanen i fjor, noe som skulle føre til opprettelsen av 8-9 nye nasjonalparker og landskapsvernområder. Denne planen skal snart være i mål.

- Norgesrekord i skogvern
Statssekretær Heidi Sørensen på sin side hevder at regjeringen har satt norgesrekord i skogvern.

– Det er under denne regjeringen hittil vernet 141 skogområder med 346 kvadratkilometer produktiv skog. Blant disse inngår svært viktige områder som Trillemarka-Rollagsfjell og Holmvassdalen. I 2008 ble det satt ny "norgesrekord" i skogvern da cirka 169 kvadratkilometer ble vernet. Tempoet i skogvernet har altså økt under denne regjeringen, men det er riktig at mye gjenstår for å oppfylle faglige anbefalinger om skogvern. Regjeringen satser derfor på fortsatt økt tempo i skogvernarbeidet, sier Sørensen. (Uttalelsen ble gitt før de 21 områdene ble vernet i slutten av februar.)

På spørsmålet om hva som skjer i 2011, svarer Sørensen at det er planlagt en rekke vernevedtak på statlig grunn i Nord-Trøndelag og Troms, i tillegg til det gjennomførte vernet i Nordland. Det er også planer om vern av flere prestegårdsskoger og en rekke private skoger, gjennom ordningen med frivillig vern. I tillegg startes og videreføres verneprosesser for et stort antall andre områder.

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen viser den rødgrønne regjeringens vern av produktiv skog i årene 2006-2011 (februar) i antall kvadratkilometer, samt samlet andel av den produktive skogen som er vernet. Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

Nyheter

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Partiguide_some_naturmangfold
Naturvernforbundets partiguide

Stans tapet av naturmangfold

16.08.2021

Tap av arter og natur er en stor miljøtrussel, like alvorlig som klimaendringene. Men hvordan møter partiene på Stortinget denne trusselen? Naturvernforbundets partiguide viser at det bare er tre partier som får grønt lys for sin naturmangfoldpolitikk.

Partiguide_some_samferdsel
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig samferdsel

16.08.2021

Samferdsel står for en stor andel klimautslippene i Norge. Hvilke partier vil satse på tog framfor nye store motorveier, hvem vil få ned biltrafikken og satse målrettet på syklisme?

Partiguide_some_forbruk(1)
Naturvernforbundets partiguide

Miljøvennlig forbruk

16.08.2021

Norge er blant landene med høyest forbruk av ressurser i verden. Når vi kjøper nye ting, er vi med og forårsaker naturødeleggelser og utslipp av klimagasser og annen forurensning. Hvordan vil partiene på Stortinget arbeide for at det norske forbruket skal bli bærekraftig? Noen av svarene finner du her.

Partiguide_some_naturens rettssikkerhet
Naturvernforbundets partiguide

Rettssikkerhet for naturen

12.08.2021

Sårbar natur bygges ned, antall truede arter stiger og hensynet til natur om miljø kommer ofte i annen rekke. Må det gjøres noen grep for å sørge for naturens rettssikkerhet? Se hva partiene på Stortinget mener om saken her.

Viser fra 1 til 12 av totalt 399 artikler