Du er her:

Sverige har en egen miljødomstol og Danmark en miljøklagenemnd. I våre naboland blir mange forvaltningsvedtak hvert år gjenstand for effektiv miljørettslig kontroll gjennom disse ordningene.

Sverige har en egen miljødomstol og Danmark en miljøklagenemnd. I våre naboland blir mange forvaltningsvedtak hvert år gjenstand for effektiv miljørettslig kontroll gjennom disse ordningene.

Kronikk

– På tide med en miljøklagedomstol

Naturens rettsvern er veldig svakt når det er praksis er omtrent umulig å få prøvd forvaltningsvedtak for en domstol.

Allerede i Frostatingsloven ble det slått fast at «med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes». Rettsvern innebærer to viktige forutsetninger. For det første må det være gode lover som ivaretar de svakeste rettigheter. For det andre må samfunnet sikre at lovene overholdes. På landsmøtet vårt i april kom det inn et nytt og spennende punkt i arbeidsprogrammet, nemlig at vi skal jobbe for at det blir opprettet en miljøklagedomstol i saker om natur, klima og miljø.

Naturen har på papiret ganske godt rettsvern gjennom både lovverk, internasjonale avtaler og vedtatt politikk. Grunnloven har nedfelt en plikt til å ivareta et rent og sunt miljø. Stortinget har satt ambisiøse mål for bevaring av naturmangfold og kutt i klimagassutslipp. Og Norge forpliktes av internasjonale avtaler som slår fast at vi skal stanse tapet av biologisk mangfold og kutte klimagassutslipp.

Grunnloven nedfeller at vi har krav på et levelig miljø, og at det også gjelder fremtidens generasjoner. Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven har i sine formålsparagrafer mål om bærekraft og å ivareta biologisk mangfold, landskap, økologiske prosesser og grunnlaget for samisk kultur. Og alle sektorlovene har egne paragrafer om hvordan miljøhensyn skal ivaretas.

Likevel skjer det en omfattende og farlig utvikling der en rekke forvaltningsvedtak strider mot naturmangfoldlovens prinsipper om økosystembasert forvaltning, kunnskapsgrunnlaget, helhetlig belastning og føre-var.

Sverige har en egen miljødomstol og Danmark en miljøklagenemnd. I våre naboland blir mange forvaltningsvedtak hvert år gjenstand for effektiv miljørettslig kontroll gjennom disse ordningene. I Norge blir vi henvist til kostbare og tidkrevende søksmål for de ordinære domstolene. Kostnadene ved søksmål er store, og det tar gjerne to–tre år fra det tas ut søksmål til rettskraftig dom foreligger. Naturens rettsvern er veldig svakt når det er praksis er omtrent umulig å få prøvd forvaltningsvedtak for en domstol.

På andre saksområder enn miljø finnes klageordninger som skal sikre en rimelig og effektiv overprøving av enkeltsaker: Innenfor offentlig forvaltning ivaretar Sivilombudsmannen borgernes rettigheter i møte med forvaltningen. Vi har saksspesifikke klage- og kontrollordninger som Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barneombudet, Forbrukerombudet og pasientombudene.

Ordningene bidrar til at den «svake» part får en reell mulighet til å få juridisk prøvet sin sak, uten å måtte anlegge kostbare og tidkrevende søksmål. Det er påfallende at vi ennå ikke har en ordning for miljøet, en av våre viktigste samfunnsinteresser.

Landsstyret vedtok allerede i 2018 at Naturvernforbundets ønsker opprettelse av en miljøklagedomstol, slik våre naboland i Sverige og Danmark har. Her står det:

Det fattes årlig tusenvis av forvaltningsvedtak med store og irreversible konsekvenser for natur og miljø. Men sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner har ingen reell mulighet til å rettslig kontrollere at miljølovgivningen faktisk overholdes. ..

Naturvernforbundets landsstyre ønsker velkommen en egen miljøklagenemd i Norge. Vi ber regjering og Storting igangsette et utredningsarbeid med mål om opprettelse av en miljøklagenemd.

Vi vet om mange saker rundt om i landet som kunne vært prøvet for en slik domstol. Vedtak som tillater både kraftlinjer og motorveier gjennom naturreservater. Utslippstillatelser som kan ødelegge hele fjorder. Hyttebygging på myr. Vindindustri i reinens leveområder og fuglers trekkveier. Natur og klimafiendtlige og ulønnsomme motorveier. Oppdrettsanlegg i villaksens vandringsvei. Hogst i verneverdige og verdifulle skogsområder. Eksemplene er mange og til sammen betyr det at stadig mer natur forsvinner, og det tilsynelatende fordi det er lovlig.

I undersøkelsen til partiene har vi spurt om de støtter opprettelsen av en egen miljødomstol for behandling av saker som vedrører miljø-, naturressurs- og klimaspørsmål, og flere partier svarer en klart og tydelig ja. Nå skal vi jobbe med dette frem mot Stortingsvalget – og uansett hvem som vinner vil vi jobbe for at neste regjeringserklæring inneholder et løfte om å styrke naturens rettsvern og opprette en miljøklagedomstol.

Anne Guri Solem, kampanjerådgiver i Naturvernforbundet
Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

Nyheter

Flatehogst av gammelskog på Vikåsen Foto Sigve Reiso

Det er noe råttent i skogriket Norge

22.11.2021

Hogges de siste unike gammelskogene våre uten at skogbruket kartlegger naturmangfoldet? Ved Follsjå i Telemark er flere skoger med nasjonale verneverdier hogd ned. Natur & miljø har bedt om dokumentasjon på at skogene er miljøregistrert, slik miljøsertifiseringen krever. Svaret er at dataene ikke finnes.

DSC_1513
KOMMENTAR

Et reinskinn til Jonas Gahr Støre

19.11.2021

Hvorfor finner jeg meg selv på Slottsplassen, bærende på et reinskinn, og hva i all verden har det med miljøpolitikken til Norges nye regjering å gjøre? Ikke så reint lite!

79dc1d83-5804-4a7c-b664-3baca2e2b9c0

Det flygende landet

11.11.2021

Nordmenn flyr tre ganger oftere innenlands enn de som flyr nest mest i Europa. Dette viser en gjennomgang som Natur & miljø har gjort av Eurostats statistikk for flytrafikk i 2019.

Fleinvær_P1000198 foto Kathryn james – P1000198 CC BY SA 2
Lakseoppdrett på land raserer kystnatur

Sprenger ut øyer for å gi plass til oppdrett

10.11.2021 | Sist oppdatert: 10.11.2021

Nå skrives et nytt kapittel i historien om miljøødeleggende lakseoppdrett langs norskekysten. Holmer og svaberg sprenges bort for å gjøre plass til svære oppdrettsanlegg, mange steder i urørt natur ute i havgapet, hvor utslipp fra kloakk og fôrrester kan ramme sårbare økosystemer.

Istockphoto-523564455-612x612 lite foto BrianAJackson
Partiguide viser rødgrønn enighet om viktig miljøsak

– Energisparing kan bli bærebjelke i ny regjerings miljøpolitikk

15.10.2021

Storsatsing på energisparing er blant miljøsakene det er stort flertall for på det nye Stortinget. Saken støttes også av regjeringspartiene Ap og Sp, samt SV og flere andre partier, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – De høye strømprisene viser hvor nødvendig det er å få ned strømforbruket. Her har den nye regjeringen et effektivt miljøtiltak, som også vil bedre folks økonomi og gi tusenvis av nye arbeidsplasser. Derfor foreslår vi en strømsparepakke fra Støre, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Stortinget foto  Silje R
Partiguide viser rødgrønn enighet om miljøsaker

Disse miljøsakene har flertall på Stortinget

23.09.2021

Betydelige klimakutt, satsing på tog, energisparing og vern av strandsonen er blant en lang rekke med miljøsaker som Ap, Sp og SV er enige om, ifølge Naturvernforbundets partiguide. – Ap, SV og Sp trenger ikke lete lenge etter en miljøpolitikk de kan samles om. Naturvernforbundets partiguide viser at de har et godt grunnlag for å gi landet et taktskifte i miljøpolitikken, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Partiguide_some_miljøguide totalt
Naturvernforbundets partiguide

Her er partienes miljøpolitikk

16.09.2021

SV, MDG, Rødt og Venstre får grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. Naturvernforbundet gir rødt lys til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som havner på bunnen med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys.

Anne-Lise Thingnes Førsund

Folk og fest for Førdefjorden

06.09.2021

– I dag opplever jeg at naturen er tilnærmet rettsløs, sier Anne-Line Thingnes Førsund. Lederen for Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har kjempet mot gruvedumping i Førdefjorden i over 14 år, og er ikke imponert over rettsvernet for fjordene, Norges kanskje fremste merkevare.

IMG_2848

Vei og bane gjennom vernet natur

30.08.2021

Først flyttet de den planlagte jernbanestrekningen dit alle naturvernere sa den i hvert fall ikke burde gå. Så plusset de på en firefelts motorvei. Velkommen til Ringerike.

Truls Gulowsen foto Håkon Mosvold Larsen NTB
Truls Gulowsen (47) er Naturvernforbundets leder

Speideren som ble aktivist

24.08.2021

Han har aksjonert mot oljerigger, vært sersjant i Forsvaret, demonstrert for ulv blant flere tusen ulvemotstandere og saksøkt staten for oljeboring i Arktis. Nå skal Truls Gulowsen (47) lede Naturvernforbundet, og han legger ikke skjul på at han har store ambisjoner.

Partiguide_some_klima- og oljepolitikk
Naturvernforbundets partiguide

Klima- og oljepolitikk

16.08.2021

Aldri har situasjonen vært mer alvorlig. Ifølge den ferske rapporten fra FNs klimapanel må alle land gjennomføre store og raske kutt i utslippene av klimagasser for å hindre katastrofale klimaendringer. FNs generalsekretær António Guterres har oppfordret alle land til å slutte å lete etter mer olje og gass. Hva vil norske partier gjøre?

Viser fra 1 til 12 av totalt 403 artikler