Du er her:

I Norge utgjør veikantene viktige leveområder for insekter som lever av nektar og pollen. Foto: Asbjørn Hansen

I Norge utgjør veikantene viktige leveområder for insekter som lever av nektar og pollen. Foto: Asbjørn Hansen. Foto: Asbjørn Hansen / flickr

God kantslått kan hjelpe humler og andre bier

Hvis kantslåtten gjøres riktig, kan veikanter forvandles til oaser for bier, blomsterfluer og andre pollinerende insekter.

Naturvernforbundet følger opp kantslått av veier

Torsdag 21.01 gjennomførte Naturvernforbundet et med Vegvesenet hvor vi diskuterte kantslått og naturmangfold, med hovedvekt på pollinerende insekter og fremmede arter.

Møtet ble svært nyttig og konstruktivt, og vi fikk bekreftet at Vegvesenet er en etat som har disse temaene høyt oppe på agendaen, og vi opplever at de har et høyt ambisjonsnivå på dette feltet.


Organiseringen av veinettet i Norge

Et viktig poeng som kom opp i møtet var at Vegvesenet kun drifter 10 % av veistrekkene i Norge, mens fylkeskommunene har ansvar for 45 % og kommunene 44 %.

Vårt inntrykk er at Vegvesenet gjør en god jobb med å drifte veikantene langs veistrekningene de har ansvaret for. Det er mange ting som skal tas hensyn til, inkludert å legge til rette for pollinerende insekter, hindre spredning av fremmede plantearter, og ivareta veisikkerheten.

Det er nytt fra 2020 at fylkeskommunene har ansvar for fylkesveiene, og ikke Vegvesenet. Derfor legger fylkeskommunene nå grunnlaget for hvordan de vil forvalte driften av veikantene til fylkesveiene. Vi ser derfor at det kan være hensiktsmessig å legge press på dem nå.


Arbeidet videre

Naturvernforbundet ønsker å følge opp hvordan fylkeskommunene og kommunene skjøtter dette viktige arbeidet, og vil derfor utforme et brev om denne problemstillingen som skal sendes til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi ønsker også å invitere disse departementene til et møte om temaet.


Ønsker deres lokallag å jobbe med hvordan kantslåtten gjennomføres i deres områder?

Sekretariatet har ikke kapasitet til å kontakte alle fylkeskommuner og kommuner, men vil følge opp denne saken på overordnet nivå. Vi oppfordrer alle lokal- eller fylkeslag som er interessert i å jobbe med kantslått til å ta kontakt med sin fylkeskommune og sine kommuner for å høre hvordan de har tenkt til å gjennomføre årets kantslått.

Vi oppfordrer alle lag som ønsker å jobbe med disse problemstillingene lokalt å ta kontakt med fagrådgiver Ingegjerd Meyer på im@naturvernforbundet.no om dere ønsker mer informasjon eller starthjelp i arbeidet.   

BLI MEDLEM!

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.03.2021