Du er her:

I Norge utgjør veikantene viktige leveområder for insekter som lever av nektar og pollen. Foto: Asbjørn Hansen

I Norge utgjør veikantene viktige leveområder for insekter som lever av nektar og pollen. Foto: Asbjørn Hansen. Foto: Asbjørn Hansen / flickr

God kantslått kan hjelpe humler og andre bier

Hvis kantslåtten gjøres riktig, kan veikanter forvandles til oaser for bier, blomsterfluer og andre pollinerende insekter. – Måten veikantene klippes på er helt avgjørende. Det er mye kommuner og grunneiere kan gjøre for å hjelpe insektene, sier Ingvild Fonn Asmervik, rådgiver i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet går nå ut og oppfordrer Statens vegvesen, kommuner og grunneiere til å utføre årets kantklipp på en biologisk god måte for å verne om våre pollinerende insekter og gjøre veikantene til egnede leveområder for et stort mangfold av arter.

Tidlig i mai konstaterte Naturpanelet at én million arter er trua av utryddelse, hovedsakelig på grunn av mangel på leveområder. Samtidig ble det varslet om at den negative innflytelsen problematiske fremmedarter har på økosystemene kommer til å øke.

– I Norge utgjør veikantene viktige leveområder for insekter som lever av nektar og pollen. Spesielt de artsrike veikantene med engpreg er som oaser for dem, og minner om de tradisjonelle slåttemarkene. Dessverre er det også mange veikanter som domineres av fremmede plantearter som fortrenger den opprinnelige vegetasjonen og utkonkurrerer typiske engplanter, sier Fonn Asmervik.

Klipping av veikantene er nødvendig for å øke trafikksikkerheten, men måten det utføres på har mye å si for de pollinerende insektene. Som den nasjonale pollinatorstrategien slår fast, skal kantslåtten bidra til å ta vare på naturmangfoldet og hindre spredning av skadelige fremmedarter.

– De engpregete veikantene med planter som rødkløver, prestekrage og engtjæreblom bør få stå i fred helt til august, slik at plantene rekker å sette frø som kan spire til neste år. Veikanter dominert av invaderende fremmearter som lupiner og kanadagullris, bør derimot slås i juni før plantene blomstrer for å minimere sjansen for frøspredning. Ny slått bør dessuten utføres to måneder senere, sier Fonn Asmervik.

Hvis mulig, bør nedkappet fjernes for å unngå gjødslingseffekt. Det er også viktig at klipping av veikanter med fremmede arter gjøres som en egen prosess for å hindre spredning av frø til veikanter uten slike forekomster.

– Statens Vegvesen har utarbeidet gode interne retningslinjer for kantklipp som fremmer artsmangfold og hemmer spredning av invaderende fremmedarter. Siden Norges veikanter utgjør enorme arealer av leveområder for pollinerende insekter, kan Vegvesenet og andre aktører som utfører kantklipp virkelig gjøre en forskjell for biomangfoldet og de pollinerende insektene ved å følge disse retningslinjene, sier Fonn Asmervik.

Naturvernforbundet har mange engasjerte tillitsvalget i lokal- og fylkeslag som er opptatt av bevaring av biologisk mangfold og å ivareta pollinerende insekter på en bedre måte. Våre tillitsvalgte vil følge opp for å påse at kantklipping utføres i tråd med Vegvesenets egenpålagte retningslinjer og gi innspill på forbedringer der dette anses faglig nødvendig.    

BLI MEDLEM!

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.06.2019