Du er her:

Fjellreven er blant artene som er truet av klimaendringene. Foto: Jon Østeng Hov

Fjellreven er blant artene som er truet av klimaendringene. Foto: Jon Østeng Hov.

Når fjellene ikke er høye nok

Noen arter blir drevet oppover fjellsidene i takt med at den globale oppvarmingen presser skogen oppover i høyfjellet. Fjellrev, snøstjerneblom, lappspurv og ryper mister leveområder for hvert år som går.

Alle arter er livsavhengige av leveområdet sitt. Snøspurver fanger insekter på isbreer og snøfonner om sommeren, villreinen må ha åpne vidder med reinlav og snøsoleien vokser i snøleier, områder hvor snøen blir liggende lenge før den smelter. Mange av artene som lever i fjellet kan ikke leve andre steder. Hva skal de gjøre når skogen og dens arter inntar snaufjellet?

350 meter høyere tregrense
I takt med den forventede temperaturstigningen kan trær vokse lenger opp i fjellet enn tidligere. I løpet av de siste 100 årene har tregrensa steget nærmere 90 meter noen steder i Norge. Sommeren 2019 ble det registrert en fjellbjørk 1404 meter over havet på Glittertind i Jotunheimen. Det er ny rekord. Ved en global oppvarming på to grader, vil tregrensen etter hvert går 350 meter høyere enn i dag, ifølge John-Arvid Grytnes, professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Det betyr at store fjellområder, som for eksempel Hardangervidda, vil bli dekket av skog i fremtiden. For hver eneste høydemeter tregrensa hever seg, går store leveområder tapt for fjellartene. Der toppene ikke er høye nok, vil de bli helt borte.

57 arter truet
På den norske rødlisten er det 57 fjellarter som er truet som følge av Snøsoleie. Foto: Alinja
Snøsoleie. Foto: Alinja
klimaendringer. Dette er dyr og planter som får leveområdene sine endret av temperaturendringer og forandringer i habitat. Svært mange av dem mister leveområdene sine når skog og lavlandsarter rykker oppover i fjellet.

Den negative utviklingen ble tydelig da Artsdatabanken ga ut den nye rødlista i 2015. På de fem årene som hadde gått fra forrige rødliste, hadde mange fjellarter gått over i en høyere truetkategori.

Hvis vi tar med artene som er nær truet, er i alt 110 planter og dyr i fjellet utsatt som følge av klimaendringene. Her er noen av dem:

Pattedyr: Fjellrev
Planter: Snøstjerneblom, norsk malurt, høyfjellsveronika, issoleie, snøsoleie
Fugler: Lappspurv, fjell- og lirype, blåstrupe

Villrein, snøspurv og fjellhumler
Også arter som ennå ikke står på rødlisten bør nevnes. Snøspurven kan være spesielt utsatt ved varmere vår- og sommerklima, og det står spesifisert i rødlistevurderingen at denne arten fortjener særlig oppmerksomhet ved fremtidige vurderinger. Det samme gjelder villrein. Norge har den siste villreinstammen i Europa av den tundralevende formen. Villreinen vurderes ikke som truet, fordi antall dyr fortsatt er høyt. Men dyrene er fragmentert i over 20 isolerte delbestander som følge av menneskeskapte barrierer. Dette øker risikoen for at ytterligere tap av leveområdene deres vil påvirke villreinens situasjon dramatisk.  Også en del av Norges humlearter har tilpasset seg fjellet. Ingen av dem står på rødlista i dag, men de siste årene er det blitt observert at de beveger seg høyere opp i fjellet.

Mange trusler
Klimaendringene er ikke den eneste trusselen mot disse fjellartene. Hyttebygging, og bygging av kraftlinjer, veier, vindkraftanlegg og andre inngrep spiser seg inn i sårbar fjellnatur år etter år. I tillegg andre påvirkninger som motorferdsel, turisttrafikk og uttak av torv. For mange arter er den samlede belastningen svært stor.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.11.2019