Du er her:

Liten salamander. Foto: phototrip/Istockphototo

I Vestby kommune er salamandere og andre amfibier truet av utbygging. Illustrasjonsfoto av liten salamander. Foto: phototrip/Istockphototo.

Viktig salamanderdam rasert

Anmelder Vestby kommune

Naturvernforbundet har politianmeldt Vestby kommune for å ha ødelagt et område rundt en salamanderdam i Vestby. Kommunen vil flytte dammen, som er en av landets ti viktigste leveområder for amfibier, for å gjøre plass til et næringsområde. – Dette er uhørt, og et klart brudd på plan- og bygningsloven, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

«Området er lagt flatt, vegetasjon er fjernet og kvernet opp eller skadet, og store maskiner har klemt i stykker overvintringsplassene til flere fredete rødlistearter av amfibier. Etter hva vi har brakt på det rene ble arbeidene utført sist vinter, uten tillatelse etter plan- og bygningsloven», står det i anmeldelsen som Naturvernforbundet sendte 11. mai i år.

Naturvernforbundet påpeker at det utførte inngrepet er i strid med plan- og bygningsloven og at det er utført uten nødvendig tillatelse. Dammen huser amfibier som frosk og padde, spissnutefrosk, liten og stor salamander. To av amfibiene står på den norske rødlisten, stor salamander som «nær truet» og spissnutefrosk som «sårbar».

Image
Slik ser området rundt salamanderdammen ut etter inngrepene. 

Image
Slik så det ut da Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen besøkte området i fjor sommer.

«Denne type adferd bør ikke få bli stående og sette presedens for senere kommunal forvaltning. Og vi vurderer at tiltak som i praksis ødelegger svært viktige biotoper før de er vurdert i forhold til Plan- og bygningsloven, Naturmangfoldloven, Viltloven og Vassdragsloven er lovstridige og bør anmeldes», står det i anmeldelsen fra Naturvernforbundet, som nå ber om at ulovlige arbeider blir stoppet og at saken blir gjenstand for politietterforskning.

Striden om salamanderdammen har versert i mange år i Vestby. I 2011 brukte Vestby kommune flere hundre tusen kroner på å anlegge en ny salamanderdam. Naturvernforbundet hadde oppdaget at det bodde stor salamander i en dam som skulle ødelegges av et næringsområde, og etter mye jobb klarte man å flytte de rødlistede amfibiene over i en nyanlagt dam noen hundre meter unna.

Næringsområdet ble bygget, og den nye dammen ble en av Norges ti viktigste amfibielokaliteter, med fem av seks amfibiearter. Flyttingen var en stor suksess. Men så kom det altså planer om å utvide næringsparken, og kommunen bestemte seg for å flytte amfibiene enda en gang. Der hvor det sist gang fantes et passende fuktig sted å anlegge ny dam, er det nå bare steinete skråning som er aktuell. Flere biologer nekter å være med på flytteprosjektet, fordi nyetableringer er et stort sjansespill, dyrt og den nye lokaliteten ikke er god nok. At det gikk bra sist, betyr ikke at det er enkelt å gjøre på nytt.

- Etableringen av denne dammen har vært en fantastisk suksess.  At Vestby kommune nå har ødelagt området rundt dammen for å lage enda mer grusplasser og lagerbygg, er helt hårreisende, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet mener likevel at det ikke er for sent å redde salamanderdammen.

– Selv om områder rundt dammen nå er sterkt skadet, utgjør dammen og området rundt fortsatt et verdifullt leveområde for truede amfibier. Om området får være i fred og gro igjen på nytt, vil mange salamandere kunne overleve. Det er all grunn til å bevare dette området selv etter raseringen, presiserer Gulowsen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.05.2022