Godfarfoss

Godfarfoss. Foto: Øystein Engen

Vassdrag

Etter hundre år med kraftutbygging har to tredeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Sju av de ti høyeste fossene er bygd ut. Ved årtusenskiftet sa politikerne stopp. Tiden for store vannkraftutbygginger var forbi, sa de. Men nå lanseres planer om å bygge ut selv våre vernede vassdrag.

Tenk deg et Norge helt uten brusende elver og fossefall. Hvor mye er det greit å bygge ut? Hva slags natur ønsker vi?

Kombinasjonen av mye nedbør og et terreng med store høydeforskjeller har gjort den norske elvenaturen rik og variert. Den har også gitt oss et enormt potensiale for kraftproduksjon, noe vi benyttet oss av på 1900-tallet og bygde ut hele to tredeler av dette potensialet. Det var ikke uten konsekvenser. 

Den mest åpenbare konsekvensen av å legger fosser og vassdrag i rør er den rent estetiske - en viktig del av naturen forsvinner, og området skifter helt karakter. Konsekvensene for det biologiske mangfoldet er kanskje mindre synlig, men tilgangen til vann er helt avgjørende for økosystemene i tilknytning til fossene og elvene.

De store utbyggingene førte ofte til at arter helt eller delvis forsvant, noe som igjen påvirket andre arter i store områder rundt. Minst 26 norske elver har mistet laksebestanden på grunn av vassdragsregulering. I flere tilfeller har utbyggingene også påvirket det lokale klimaet.

Kampen for å verne vassdragene startet så tidlig som på 1920-tallet. I 1973 ble den første verneplanen for vassdrag vedtatt i Stortinget, men det var først i 2001 daværende statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale proklamerte at "Vi er nå kommet dit at tiden for nye store vannkraftutbygginger i Norge er over". Dessverre presses det fortsatt på for utbygginger i vernede og urørte vassdrag. Naturvernforbundet skal være naturens stemme i disse sakene, og arbeide for at restene av norsk vassdragsnatur holdes intakt. Samtidig arbeider vi for å utnytte den kraften vi allerede har bygd ut på mest mulig effektiv måte, for å minske behovet for nye utbygginger.

I 2009 kom den sjette og foreløpig siste utvidelsen av verneplanen for norske vassdrag. Planen består nå av 393 objekter, og omfatter ulike vassdrag som til sammen skal utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur. Verneplanen er vedtatt i Stortinget, og er en bindende instruks overfor Regjeringen. Det kan imidlertid søkes om konsesjon for bygging av mikro- og minikraftverk i vernede vassdrag, noe som også kan få store konsekvenser for naturmangfoldet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets over 35 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene.

Nyheter

Elv detalj
Felles innspill til statsbudsjettet

Stort behov for økte midler til vannforvaltningen

05.03.2014 | Sist oppdatert: 05.03.2014

Vi må øke midler til norsk vannforvaltning, hvis vi skal kunne sikre god miljøtilstand og rent vann i norske vassdrag. Nå ber Naturvernforbundet sammen med flere landsdekkende organisasjoner om at Erna Solberg, Siv Jensen og Tine Sundtoft skal ta ansvaret for vannmiljøet vårt og sette av det det faktisk koster å oppnå en forsvarlig forvaltning av våre vassdrag.

Preikestolen_Norge_utsnitt
Vil regulere vann ved Preikestolen

La Lysefjorden være i fred!

17.02.2014 | Sist oppdatert: 17.02.2014

Norges Naturvernforbund ber Norges Vassdrags- og Energidirektorat om å stanse kraftutbyggingsprosjektene som nå truer naturskattene i Lysefjorden. Utbyggingene vil føre til inngrep i et storslått og verneverdig fjord- og fjelllandskap som er unik i internasjonal sammenheng.

Godfarfoss 5
Vigdøla og Godfarfoss truet

Ingen nåde for unike fossestryk

18.12.2013 | Sist oppdatert: 06.01.2014

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har innstilt på utbygging av to av de tolv mest verneverdige elvene i Norge . – Vedtaket er tragisk og unødvendig, mener Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Trong

Uviss framtid for namsblanken

03.10.2013 | Sist oppdatert: 03.10.2013

Fire gamle kraftverk har nesten utryddet «namsblanken, en småvokst lakseart som ikke finnes andre steder i verden enn i Namsen i Nord-Trøndelag. Mens NVE vurderer mulige tiltak som kan forbedre forholdene for arten, arbeider Nord Trøndelag E-verk videre med å få på plass maksimal utbygging av Trongfossen. De ønsker enda et kraftverk som kan få store konsekvenser for Namsens unike laksefisk.

Eidsfossen  i Glomma Foto Ivar Øyan utsnitt

Tolgafallene – små ulemper med utbygging?

30.09.2013 | Sist oppdatert: 01.08.2017

Enorme massedeponier, oppdemming av elva og sterkt redusert vannføring på en 13 km lang strekning. Utbygging av vannkraftprosjektet i Tolga har store konsekvenser.

Ullsfjorden NVEs sluttbefaring ved Fjerdevatnet i Riittavaggi Ritadalen Foto Ragnhild Sandøy

Ullsfjorden og Lyngen – Alpint eldorado

Disse kystalpine fjordlandskapene har en eventyrlig fjellheim av isbreer, breelver og små vann på rekke og rad. Mange av elvene på Lyngenhalvøya er alt utbygd. Nå er det planer om regulering av alle de 8 vassdragene på fjordens vestside.

Ekorndalselva Foto Honorata Kaja Gajda (2)
Ekorndalselva utbyggingstruet

Store naturverdier trues av utbygging

26.09.2013 | Sist oppdatert: 26.09.2013

Ekorndalselva truses av vannkraftutbygging. Vi må stoppe utbyggingen for å bevare de store naturverdiene som finnes i elva, mener Naturvernforbundet.

Vorma
Skrevet av Bjørn Solheim fra Bevar Vormas unike strandsone

En stemningsrapport fra Vorma

Det dreier seg om bevaring av naturmangfold, fuglefredningsområder og rødlistede arter, unike elvelandskaper og evjer, friluftsliv og badeliv. En jernbane kan bygges på forskjellige måter - med eller uten hensyn til natur , miljø og menneskene som bor der.

Viser fra 81 til 88 av totalt 117 artikler