Du er her:

Tokkeåi, Telemark. Foto: Naturvernforbundet

Tokkeåi i Telemark har en internasjonalt verneverdig bekkekløft, som er vernet som naturreservat. Med mer vann og noen andre viktige miljøtiltak i Tokkeåi kan storørreten få over 8 kilometer lengre elvestrekning å gyte i. Det vil bety svært mye for denne bestandenes langsiktige overlevelse. Foto: Naturvernforbundet.

Elvenaturen i Tokke-Vinje må få nok vann

Onsdag 18. mai hadde Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund møte med statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet (OED). Vi presenterte naturens behov for mer vann i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene for vannkraft i Tokke-Vinje-reguleringen.

– Dette er en av de virkelig store og svært miljøskadelige vannkraftutbyggingene, der en rekke elver og bekker er tørrlagte, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Tokkeåi er også en internasjonalt verneverdig bekkekløft, som er vernet som naturreservat, med masse sjeldne sopp, lav og moser. Situasjonen er særlig alvorlig for den truede storørretbestanden i Bandak. Med mer vann og noen andre viktige miljøtiltak i Tokkeåi kan storørreten få over 8 kilometer lengre elvestrekning å gyte i. Det vil bety svært mye for denne bestandenes langsiktige overlevelse.

Gulowsen påpekte overfor statsråd Åsland at Norges vassdrags- og energidirektorat sitt forslag til miljøtiltak er altfor svake. Forslagene ble dessuten oversendt OED før ny regjering tiltrådte. Gulowsen minnet også statsråden på at de i Hurdalsplattformen har slått fast at regjeringen vil: «Styrke hensynet til natur og miljø i vassdragsrevisjonene, blant anna gjennom krav til minstevassføring og sørge for at restaurering av natur og artsmangfold langs vassdrag sikres».

– Vi har derfor store forventninger til at statsråd Aasland leverer på denne forpliktelsen og at lakmustesten skjer i Tokke-Vinje-revisjonen, slo Gulowsen fast.

Bjørn Olav Haukelidsæter fra Naturvernforbundet i Midt-Telemark og Torfinn Sanden fra Naturvernforbundet i Vest-Telemark deltok også i møtet.

Følgende hovedkrav ble lagt fram:
- Nødvendig minstevannsføring i Tokkeåi og flere andre elver og bekker
- Omløpsventil, mer vann og lengre nedramping nedstrøms Lio kraftverk i Tokkeåi
- Fond for tiltak for villrein og annet biologisk mangfold
- Prøvereglement innføres for seks-års perioder i tråd med øvrig vannforvaltning

De lokale naturvernerne Haukelidsæter og Sanden påpekte også at flere større elver og bekker må få minstevannsføring. Bekkeinntak Leirli i Åmot må stenges for å sikre godt med vann, jevn temperatur og gode gyteforhold for bekkeniøye samt for å bidra til bedring av naturlig vannkjemi, -temperatur og stimuli fra nedbør. Også Rukkåi og Mosåi må sikres tilstrekkelig minstevannføring.

– Økt vannføring vil forsterke leveforholdene for en rekke andre arter, særlig fuktighetskrevende sopp, mose, lav og plantearter i og langs elvene, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

– Også insektarter, som er viktig mat for ørret vil få det mye bedre med mer vann. I tillegg vil dette være viktig for bekkeniøye og tre-pigget stingsild, arter som også ørreten spiser. Mer vann gir mer liv og bedre livsmiljø for hele økosystemet, påpeker Håpnes.

Image
Naturvernforbundet (NNV) og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) møtte olje- og energiminister Terje Aasland for å be om mer vann til Tokkeåi i forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for vannkraft i Tokke-Vinje-reguleringen. Fra venstre: Øyvind Fjeldseth NJFF, Truls Gulowsen NNV, Arnodd Håpnes NNV, statsråd Terje Aasland, Torfinn Sanden NNV Vest-Telemark, Bjørn Olav Haukelidsæter NNV Midt-Telemark, forsker Morten Kraabøl Multiconsult og droneflyver/fotograf Kjetil Rolseth.

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.05.2022