Du er her:

Fra møtet med olje- og energiministeren om Gjengedalsvassdraget. Fra venstre: Øyvind Fjeldseth (DNT), Per Flatberg (Naturvernforbundet), Elisabeth Dahle (FNF Sogn og Fjordane), Terje Søviknes (olje- og energiminister), Maren Esmark (generalsekretær i Naturvernforbundet), Erik Solheim (Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane), Oddvin Lund (DNT) og Arnodd Håpnes (Naturvernforbundet).

Fra møtet med olje- og energiministeren om Gjengedalsvassdraget. Fra venstre: Øyvind Fjeldseth (DNT), Per Flatberg (Naturvernforbundet), Elisabeth Dahle (FNF Sogn og Fjordane), Terje Søviknes (olje- og energiminister), Maren Esmark (generalsekretær i Naturvernforbundet), Erik Solheim (Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane), Oddvin Lund (DNT) og Arnodd Håpnes (Naturvernforbundet).

Gjengedalsvassdraget må få renne fritt!

Det var beskjeden olje- og energiminister Terje Søviknes fikk fra en bred allianse av natur- og friluftsorganisasjoner.

Møtet fant sted fredag 9. februar 2018 på Søviknes’ kontor, hvor representanter fra Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane, Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet deltok.

Gjengedalsvassdraget har store naturverdier med de truede naturtypene bekkekløfter og fossesprøytsoner, våtmarksområder med mye våtmarksfugl, en storlaksstamme og et rikt friluftsliv. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sagt ja til kraftutbygging i elva, noe som vil ramme lakse- og ørretstammen og få dramatiske konsekvenser for vassdraget og de verdifulle naturtypene og artsmangfoldet som finnes der.

Uforståelig tillatelse
– Gjengedalsområdet er et av de største og mest mangfoldige villmarksområdene som er igjen på Vestlandet. At NVE i det hele tatt kunne finne på å tilrå konsesjon til utbygging her, er helt uforståelig. Konsekvensene av en utbygging her kan bli svært store. Spørsmålet da er om det finnes områder der naturen representerer store nok verdier, sier en opprørt Erik Solheim i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Gjengedalsvassdraget, som ligger ved inngangen til Naustdal og Gjengedal landskapsvernområde, var truet av en stor utbygging på slutten av åttitallet. Disse planene ble skrinlagt etter massiv motstand. Siden har det dukket opp nye vannkraftplaner. Planen er nå å regulere elvas kilder, Storevatnet og Dalevatnet, og legge elva i rør i en strekning på 5,8 kilometer. Fra inntaket og ned under Gjengedalsfossen vil elvestrekningen miste 80 prosent av vannet.

– Dette vil få dramatiske konsekvenser for laks- og ørretstammen, fiskerne og naturverdiene som finnes i og langs elva. Det er stor motstand mot utbygging både i Naturvernforbundet og Den Norske Turistforening, i tillegg til blant de som fisker i elva. Derfor må statsråd Søviknes stanse planene, sier Elisabeth Dahle i FNF Sogn og Fjordane.

Derfor ber vi Søviknes om å gripe inn
– Gjengedalsvassdraget er unikt, og elva er blant de mest verneverdige i hele Sogn og Fjordane. Likevel er utbygger tilrådd konsesjon, og det på svært sviktende kunnskapsgrunnlag. Statsråden viste stor interesse for saken, og var takknemlig for engasjementet. Nå krever vi at Søviknes, som ny olje- og energiminister, tar affære og avviser konsesjonen, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet fikk i 2015 utarbeidet en ny kartleggingsrapport for vassdraget, etter mistanke om underrapportering i konsesjonssøknaden. I denne ble det dokumentert uvanlig store biologiske kvaliteter i Gjengedalsgjeldet, med flere rødlistede arter, samt naturtype i klasse A. Elva er i tillegg levested for flere arter rovfugl, fossekall, oter, laks og sjøørret.

– Naturvernforbundet mener NVEs tilrådning kan være i strid med naturmangfoldloven. Loven har klare forvaltningsmål for sjeldne naturtyper og arter. Utbyggingen av Gjengedalsvassdraget kan bety slutten for flere kritisk truede mosearter, sier Esmark.

I 2015 arrangerte Naturvernforbundet og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) et vassdragstreff i Gjengedal. Nesten 30 personer deltok for å lære mer om det fantastiske vassdraget og gi sitt bidrag til at kraftutbyggingsplanene stanses. Deltagerne fikk se store deler av vassdraget og satt seg grundig inn i saken. Senere har vi fått utarbeidet tilleggsregistreringer av biologisk mangfold og vi har gitt flere innspill til NVE og OED i arbeidet for å bevare dette unike vassdraget.

https://naturvernforbundet.no/gjengedalsvassdraget/en-elv-det-er-verdt-a-ta-vare-pa-article31488-2473.html

Image

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.02.2018