Du er her:

Godfarfoss er en av elvene som nå trues av kraftutbygging.

Godfarfoss er en av elvene som nå trues av kraftutbygging. Foto: Øystein Engen

La elvene leve!

Varsler ny kamp om elver

Tord Lien må sette ned foten for å bevare Norges siste store verneverdige elver, sier Lars Haltbrekke, leder i Naturvernforbundet. Tirsdag møtte naturvernere fra hele landet opp i Oslo for å overbevise Olje- og energiministeren om å skåne verneverdige norske elver.

Naturvernforbundet identifiserte i fjor tolv elver som er spesielt verneverdige. Nå står fem av dem i fare for å bygges ut. Tirsdag møtte lokale aktivister og representanter fra Naturvernforbundet den politiske ledelsen i Olje- og Energidepartementet for å vise hva som kan gå tapt: 

  • Det planlagte kraftverket i Gudbrandsdalslågen ved Vinstra og Nedre Otta vil også innebære store inngrep i elva. Store deler av Gudbrandsdalslågen vil bli så godt som tørrlagt, og viktige leveområder for utrydningstruede arter som Hubroen kan bli ødelagt.
  • Einunndalen er en vakker fjell- og seterdal med et unikt kulturlandskap, verdifull natur og et aktivt seterliv. Men selv om kraftprisene er rekordlave, ønsker kraftutbyggerne å demme ned mer av dalen med et seks ganger større magasin. Det er dårlig nytt for både beitedyr og vill natur. 
  • Godfarfoss i Buskerud er kjent som et av de vakreste partiene i Lågen. Fossestrykene har småholmer og skjær, og deler seg opp i mange vannløp. Godfarfoss representerer forlengelsen av Dagalifallene, som ble vernet i 1981, og ble i 2002  foreslått vernet av NVE og Direktoratet for naturforvaltning med karakteristikken «Meget stor verneverdi" 
  • Vigdøla er allerede påvirket av vannkraftutbygging, men nå foreligger det planer om ytterligere utbygging av elva, med godkjentstempel fra Norges Vasskraft- og Energidirektorat. Lavere vannføring vil få konsekvenser for både landskapet og laks og sjøaure, og for lokalt reiseliv og opplevelsesturisme. 
  • Det kystalpine fjordlandskapet rundt Ullsfjorden i Troms har en eventyrlig fjellheim av isbreer, bre-elver og små vann på rekke og rad. Mange av elvene på Lyngenhalvøya er alt utbygd. Nå er det planer om regulering av alle de åtte vassdragene på fjordens vestside.'

Image

- Vi hadde engang 42 store vassdrag. Bare fire er urørt. Elver, bekker, fosser og innsjøer ligger i rør eller regulert.  Norges «regnskoger» er i ferd med å bli totalt ødelagt. Med over 800 søknader på bordet må Regjeringen i alle fall sørge for å stanse de prosjektene som gjør størst skade på de elvene vi har igjen.  advarer Haltbrekken.

To tredeler av store norske vassdrag er allerede bygget ut. På grunn av kraftsubsidier gjennom «elsertifikater» har antall søknader nå eksplodert. Haltbrekken advarer om at det nå brygger opp til ny strid om de norske elvene.

- Vi står i fare for å bygge ned svært verdifulle vassdrag. Nå må bremsene settes på. Dessuten bør subsidiene til ødeleggelse av sårbar elvenatur erstattes av økt støtte til energieffektivisering, sier Haltbrekken. 

I Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi, som kom denne uka, får Norges Vassdrags- og Energidirektorat kritikk for å ha for lite kunnskap om artsmangfold. 

“NVE framhever at det spesielt er kunnskapen om artsmangfoldet, kulturminner og konsekvenser for reindriften som er begrenset. Det er også manglende kunnskap om vindkraftverkenes konsekvenser for fugl.” (side 73)

I tillegg påpeker revisjonen at NVE ikke kvalitetssikrer meldinger og søknader før høring, noe som kan svekke det faglige nivået i konsesjonsprosessen. 

“NVE opplyser at det er tiltakshavers ansvar at den faglige kvaliteten er ivaretatt. Ifølge NVE er deres rolle å se til at det formelle er på plass, og de kvalitetssikrer derfor ikke innholdet i meldinger og søknader før høring. NVE peker på at mye av kvalitetssikringen av konsekvensutredningene skjer i høringsfasen. NVE viser til at kvalitetsforbedringer da skjer gjennom krav om tilleggsinformasjon og –utredninger senere i konsesjonsprosessen.” (side 75) 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.01.2014