Du er her:

Hubrounger. Foto: Nicola Geneletti

Hubrounger. Foto: Nicola Geneletti.

Ber Elvestuen stanse uthuling av naturmangfoldloven

Veiplaner truer hubroer på Karmøy

Flere miljøorganisasjoner ber klima- og miljøminister Ola Elvestuen gripe inn og stanse veibygging i et område med hubroer, viper og store naturverdier på Karmøy.

– Vi mener at Klima- og miljøministeren nå må på banen i saken, og da kreve at en korrekt anvendelse av naturmangfoldloven i denne saken trumfer hensynet til det lokale selvstyret. Saken vil kunne danne presedens for tilsvarende saker, og må derfor anses som prinsipiell og særlig viktig, står det i et åpent brev Naturvernforbundet har sendt til Elvestuen sammen med Sabima, Norsk Ornitologisk Forening og en rekke enkeltpersoner.

Dersom veien blir realisert, vil den skjære gjennom et unikt kulturlandskap bestående av landbruksjord og kystlynghei (utvalgt naturtype). Veien vil påvirke flere rødlistede fuglerarter negativt; blant andre hubro (sterkt truet), vipe (sterkt truet, 3 lokaliteter) og åkerrikse (kritisk truet). Veien vil også gå like ved Heiavatnet naturreservat, som er et viktig trekk-, overvintrings- og hekkeområde for mange fuglearter. Foruten å påvirke landbruk, landskap og biologisk mangfold negativt, så vil veien også gå midt gjennom Åkras friluftslivsområder (en by med ca. 8000 innbyggere), og følgelig redusere områdets kvaliteter betydelig.

– Her setter det kommunale selvstyret naturmangfoldloven til side. Slik kan vi ikke ha det. Vi krever at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland omgjør vedtaket, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Nylig ba Sivilombudsmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å behandle saken på nytt. Bakgrunnen var at vedtaket ikke oppfyller kravene til saksbehandling i naturmangfoldlovens § 7. Sivilombudsmannen reiser også spørsmål om departementets vektlegging av hensynet til det kommunale selvstyret i denne saken. KMD har fått to måneder på seg til å komme med et nytt vedtak.

– Denne saken vil være en gylden mulighet for Venstre til å sette sitt grønne preg på regjeringens areal- og miljøpolitikk, og da vise at naturmangfoldloven ikke skal uthules av hensynet til det kommunale selvstyret, står det i brevet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.12.2018