Du er her:

Gjermund Andersen, Styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Gjermund Andersen, Styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Innlegg:

Vern eller friluftsliv? Ja takk, begge deler!

Marka er Oslos store stolthet. Den er til glede, trivsel og bedre helse for skigåere, turgåere, bærsankere, barnefamilier, orienteringsløpere, speidere, syklister og mange, mange flere. Slik vil vi at det skal være også i framtida. Naturverninteresser og friluftsinteresser bør fortsette å trekke i lag.

Av Gjermund Andersen, styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i mange tiår stått i bresjen for å sikre at Marka blir bevart som en grønn lunge for innbyggerne i og rundt Oslo. Betydelige deler av Marka kunne i dag vært utsatt for boligbygging og flatehogst, men er heldigvis bevart – til beste både for friluftslivet og for sårbare arter i området.

En debattartikkel med overskriften "Må Marka vernes mot vern?" sto på trykk i Osloby 21. august, underskrevet av ledere innen idrett og friluftsliv, blant annet Skiforeningen og Norsk Friluftsliv. Organisasjonene hevder at vernet vil føre til en rekke unødige forbud, og at mange tradisjonelle friluftsaktiviteter vil bli forbudt. Aftenposten følger opp gjennom en serie artikler, og hevder at vernet «betyr blant annet at det blir forbudt å drive idrett og å telte i områdene».

Dette er heldigvis ikke riktig.

Vernet av områder utgjør en liten del av Marka, men er svært viktige for naturopplevelse og frilufts­liv. Her kan vi oppleve naturlig skog, noe alle undersøkelser viser at også faller i markabrukernes smak. Vernebestemmelsene legger ingen begrensninger på vanlig friluftsliv. Fiske, jakt, telting, bål­brenning, sopplukking og mindre idrettsarrangementer kan foregå uten spesiell tillatelse – som tidligere. Også orienteringsposter kan plasseres inne i verneområdene, men for å sikre verneverdiene må de plasseres med ekstra omhu. Det er derfor innført en prosess som sikrer at nødvendige hensyn tas. Denne proses­sen må også etter Naturvernforbundets syn gjøres så enkel som mulig. NOA ser det derfor som svært gledelig at Fylkesmannen i sine tilrådninger til Miljødirektoratet om de nye verneforslagene har fremhevet at de er positive til å inngå en samarbeidsavtale med orienteringsklubbene og å avholde årlige møter for gjennomgang av sesongens o-løp, noe som kan bidra til en vesentlig enklere saks­behandling for begge parter.   

Også større arrangementer kan godkjennes i verneområdene, dersom de ikke utsetter verneverdiene for fare. Dette gjelder verneområder i hele Norge, og er ikke noe spesielt for Oslo-marka.

Det vil være utrolig synd, ikke minst for idretten selv, om de nå går inn for å stanse de foreslåtte verneområdene. For hva er alternativet? Områdene vil stå i fare for å bli hogget. Verneformen naturreservat med tilhørende erstatning er eneste måten de siste gammelskogene kan reddes på. Vi tviler på at mange vil finne glede i å legge orienteringsløp gjennom hogstfelt eller de uframkommelige plantefeltene. Da er det tross alt bedre å måtte sende en enkel søknad i forkant av større idrettsarrangement. Idretten, friluftslivet og naturvernet har så store felles interesser i verneområdene at vi må stå sammen om å få dem opprettet. Disse ”eventyrskogene” er, og kan fortsette å være, populære steder for alle som er glade i Marka.

Image