• Mer kollektiv og mindre forurensning

    Ny monstervei ut fra Oslo? Det finnes et alternativ!

Hva mener partiene?

Naturvernforbundet har gjennomført en valgundersøkelse av partiene i Oslo og Akershus om E 18.

• Det er kun Akershus Høyre som klart ønsker den vegløsningen Statens vegvesen jobber for nå. Akershus KrF er i nærheten av mene det samme, gitt at kostnadene og antall felt reduseres. Oslo Arbeiderparti svarer ikke direkte, men sier at Statens vegvesen må garantere at ny veg ikke gir økte utslipp, eller økt biltrafikk inn til Oslo sentrum, for at det skal være aktuelt å gå videre med planene som nå foreligger. Også Akershus Arbeiderparti svarer ullent.

Av partiene som står bak Oslopakke 3, er det verd å merke seg at både Akershus Venstre, Oslo Venstre og Oslo KrF svarer klart nei på spørsmålet om E 18 skal bygges ut etter de planene Statens vegvesen jobber etter.  Også Oslo Høyre ønsker at E 18-planene skal slankes.
– Dette bør resultere i at Statens vegvesen legger sitt planleggingsarbeid på is, i påvente av revidert Oslopakke 3 i 2016. Det blir helt feil å bruke millioner av kroner på videre planlegging av en veg som det er stor uenighet om, også mellom partier som støtter opp om Oslopakke 3. Siden Oslopakke 3 skal være et forlik på tvers av blokker mellom Akershus og Oslo, vil det være svært uklokt å fortsette videre detaljplanlegging nå.

• Det er kun Oslo Frp som vil at E 18 skal bygges for å få plass til flere biler. Akershus Høyre kan leve med at biltrafikken økes til 1997-nivå. Akershus KrF vil ha bedre trafikkavvikling i Asker og Bærum, noe som kan stride med at partiet ikke vil ha plass til flere biler. Oslo Høyre mener ikke noe om en eventuell trafikkvekst i nabokommunene i vest, men vil ikke ha flere biler inn i Oslo. Akershus Arbeiderparti er klar på at partiet vil at trafikkveksten framover skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Bortsett fra et litt ullent svar fra Akershus Senterparti sier alle øvrige partier nei til en veg med plass til flere biler.

• Akershus Høyre kan akseptere at samfunnet bruker 40 mrd. kroner på ny E 18. Akershus KrF sier også ja til det, men skriver at dette skal komme i form av bompenger, noe vi tolker dit hen at det ikke trengs statlige midler til prosjektet. Oslo Arbeiderparti mener at det bør vurderes om prosjektet bør slankes. Oslo Høyre, Akershus Arbeiderparti og Akershus Senterparti svarer også noe ullent, mens Oslo Frp er usikker. Resten er klar på at det ikke skal brukes så mye penger, og det inkluderer «Oslopakke 3-partiene» Akershus Venstre, Oslo Venstre og Oslo KrF.

• Det er bare Oslo Frp som sier klart nei til å ta i bruk sterkere virkemidler som begrenser biltrafikken på E 18. Høyre i både Akershus og Oslo svarer ullent. Oslo Arbeiderparti ønsker å ta i bruk tids- og miljødifferensierte takster i bomringer. Mens KrF, MDG, Rødt, SP, SV og Venstre i begge fylkene svarer tydelig ja på at det må brukes sterkere virkemidler som begrenser trafikken.

• De sistnevnte partiene, som vil ha sterkere begrensing av trafikken (med unntak av KrF i Oslo, som er usikker, og at KrF i Akershus legger til «hvis mulig») ønsker at det innføres kollektivfelt på dagens E 18 også i retning fra Oslo til Asker. Dette mangler i dag. Oslo Høyre overlater dette til Statens vegvesen, mens Akershus Høyre faktisk går imot dette. Akershus Arbeiderparti mener at avkjøringsrampene ikke gjør det mulig med sammenhengende kollektivfelt.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.09.2015

Kommentar fra Naturvernforbundet:

Oslopakke 3 i positiv retning

07.06.2016 | Sist oppdatert: 07.06.2016

Den reviderte Oslopakke 3 tar flere skritt i positiv retning i forhold til sin forgjenger fra 2012. Det blir mye ekstra penger til T-baneutbygging og sykkeltiltak. Og store deler av E18-prosjektet er skjøvet ut i det blå. I tillegg blir det økte bompenger, som vil begrense trafikken. Det innføres også et mål om at biltrafikken ved bomstasjonene skal reduseres med 15 prosent.