Du er her:

Våre arbeidsområder

Naturens ytelser med ren luft, rent vann, flora fauna, nedbrytting av avfallsstoffer og naturopplevelser er del av livsgrunnlaget vårt. Vi arbeider for å bevare disse livsviktige verdieneog i Bærum konsentrerer vi oss om disse områdene:

Grønne lunger i boligsonnene

Bit-for-bit er grønne lunger nedbygd og er fortsatt utsatt. De har stor betydning for folkehelsen, spesielt for barn. unge og eldre. Vi arbeider for at kommunen skal utarbeide en forpliktende grønnstrukturplan.

Bærum kystsone

Har et særligrikt biologisk mangfold under sterk press både på land og under vannflaten. Vi presser på for at kommunen skal få på plass en plan for bruk og vern i kystsonen.

Dyrket mark og kulturlandskap

Ca. 2/3 av Bærums dyrkede mark er nedbygdog det fortsetter selv om Landbruksplan for Bærum sier "Vern av dyrket og dyrkbar mark skal være en av degrunnleggende premisser i arealplanleggingen". Vi har0-tolleranse til nedbygging av Bærums gjenværende matjord!

Marka i Bærum

Markas nærområder brukes mest, men disse er utsatt for tiltak av ulike slag som kan gå utover naturverdier og -opplevelser. Tross Markaloven trenger Marka "vaktbikkjer" som oss.

Vann og vassdrag

Elvene trenger brede kantsoner for flora og fauna. Dessuten må elvene ha flomsoner. Vi arbeider for åpning av lukkede bekker der dette er mulig.

Bærums biologiske mangfold

Bærum har et av Norges rikeste biologiske mangfold blant annet pga geologiske forhold. Det forplikter oss til å ta vare på denne "arven"

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.01.2019