Du er her:

Nyheter

TorstadDammen1

Hugging i vernesonen rundt Torstaddammen

Naturvernforbundet har registrert at all vegetasjon på en eiendom mot Torstaddammen er hugget. I reguleringsplanen for området står det: "Eksisterende vegetasjon skal bevares som kantvegetasjon mot Torstaddammen." Kommunen har tilskrevet eieren for å få en forklaring.

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Brønnøya

06.03.2013 | Sist oppdatert: 06.03.2013

Brønnøya representerer et av ytterst få områder langs kysten i Asker hvor det er få inngrep og artsmangfoldet er rikt på grunn av kalkholdig grunn og gunstig klima. Øya har særdeles mange forekomster av rødlistede arter og leveområder for disse i en skala som er nasjonalt viktig. Endring av dagens hyttebebyggelse til boliger vil ha store og varige konsekvenser for artsmangfoldet og øyas særegne karakter. Naturvernforbundet mener at planen må avvises.