Du er her:

Nyheter

Fjordgruppas tur til Storsand i Asker.
NATURVERNFORBUNDET I HURUM OG RØYKEN

Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener at temaplan for naturmangfold burde vært ferdig før arealdelen rulleres. Vi mener også at det er foreslått langt flere boliger enn befolkningsveksten tilsier.

DSC_0160
Naturvernforbundet i Asker

Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel

Naturvernforbundet i Asker mener man må begrense boligbyggingen og befolkningsveksten. Vi mener også at må gjenbruke areal, i sted for å legge ut ubebygde områder til utbygging

Vei og anleggsvirksomhet
Naturvernforbundet i Hurum og Røyken

Detaljregulering av Verpen næringsområde

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener at området er dårlig egnet til entreprenørvirksomhet, fordi det kommer i konflikt med vesentlige miljø- og kulturminnehensyn

RøykenOmrådeplan

Høringsuttalelse til områdeplan for Røyken sentrum med tilliggende områder

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken er positive til fortetting av bebyggelsen i Røyken sentrum. Dette er et kollektivknutepunkt med jernbaneforbindelse, og nye bolig- og næringsområder vil i stor grad kunne benytte seg av kollektivtrafikk i stedet for privatbil.

UtbyggingNærsnes

Merknader til oppstart av reguleringsplan for gnr./bnr. 243/1 på Nærsnes

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken mener denne planen må skrinlegges. Den berører et viktig frilufts- og grøntområde, samt en mye brukt turveiforbindelse. Vi stiller oss undrende til at det kan komme på tale med ei utbygging her fordi den ble tatt ut av kommuneplanen i 2020, og ligger utafor prioriterte vekstområder.

Hvalstad i Asker

Uttalelse til Reguleringsplan for Hvalstad skole

Naturvernforbundet i Asker erkjenner at det er behov for å utvide kapasiteten på Hvalstad skole, men den politisk styrte befolkningsveksten medfører press på naturmiljø og grøntområder. De mange behovene i området tilsier at det må lages en felles arealplan som ivaretar grøntområder og leke- og aktivitetsarealer for barn og unge.

DSC_0165

Uttalelse til E134 i Asker og E18 i Lier

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken har skrevet høringsuttalelse til planbeskrivelsen med konsekvensutredning av de ulike alternativene for ny veiforbindelse mellom E134 i Asker og E18 i Lier. Vi mener at Vikerkorridoren samla sett har klart minst konsekvenser for natur og kulturlandskap.

Rigmor

Høringsuttalelse til forslag om endring i lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken støtter forslaget om å utvide 5-knops sonen fra 150 meter til 200 meter fra land. Vi støtter også at «smutthull» i 200-meters sonen bør tettes, og at fartsgrensa bør være 5 knop i hele området.

Viser fra 1 til 8 av totalt 83 artikler