Du er her:

Nyheter

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Brønnøya

06.03.2013 | Sist oppdatert: 06.03.2013

Brønnøya representerer et av ytterst få områder langs kysten i Asker hvor det er få inngrep og artsmangfoldet er rikt på grunn av kalkholdig grunn og gunstig klima. Øya har særdeles mange forekomster av rødlistede arter og leveområder for disse i en skala som er nasjonalt viktig. Endring av dagens hyttebebyggelse til boliger vil ha store og varige konsekvenser for artsmangfoldet og øyas særegne karakter. Naturvernforbundet mener at planen må avvises.

Uttalelse til kommunedelplan Holmen - Slependen

19.05.2012 | Sist oppdatert: 19.05.2012

Naturvernforbundet i Asker støtter planens overordnede visjoner om ”effektiv, trygg og miljøvennlig transport”, og å få ”mer energi og klimavennlig utbyggingsmønster”. Men vi synes nok fortsatt en del av de mer konkrete planene er for preget av nærings- og utbyggingsinteresser, og at ”visjonene” har kommet i bakgrunnen. Vi vil framheve at planen skal gjelde i 20 år og det er viktig at en ikke legger for kortsiktige og rene økonomiske interesser til grunn for realiseringen. Vi må samtidig tenke på at Asker vil fortsette å vokse etter denne 20 års perioden, og det må finnes arealer for videre utbygging.

Viser fra 65 til 72 av totalt 75 artikler