Du er her:

eventyrskog, naturvern

Eventyrskog. Foto: Gjermund Andersen

Innlegg:

Vern med fornuft

Siste året har det vært en del krangel mellom idrettsfolk og naturvernere. Klima- og miljøvernminister, Tine Sundtoft, fryktet endog at for restriktivt vern kunne sette hele ”verneinstituttet” i vannry (Aft.p. 27/8-2014).

Det hele kulminerte (Aft.p. 12/1, 13/1 og 14/1 -2015) med at botanikere, fra Naturhistorisk museum i Oslo og Vitenskapsmuseet i Trondheim, mente det lå an til misbruk av Naturvernloven. Forslaget om ”eventyrskog” – reservater i Oslomarka, var etter deres mening for sterkt begrunnet i hensyn til friluftslivet. Det bryter med prinsippet om vern tuftet på økologisk kunnskap.

Foreslåtte eventyrskogreservater som er velbegrunnet, i følge naturvernloven, må selvfølgelig vurderes som andre reservatforslag.

Når det gjelder konflikter angående bruk og vern av fredede områder, så har disse i regelen vært beskjedne. – Jeg har et eksempel, for vel 40 år siden, fra Oslomarka. Ned til Karusputten naturreservat i Blankvann landskapsvern- område har skiidrettens folk skutt ut en trase i fjellet. Dermed kunne 5 – mila gå rett over reservatet. Det er ikke tvil om at ei hardtrampa skiløype, over ei sjelden og sårbar myr, setter spor etter seg i vegetasjonen. I tillegg førte orienterings- poster, både ved nord- og sør-grense for reservatet, til ekstra trafikk og slitasje for Oslo kommunes største ekstremrike myr. Men slike konflikter er uhyre sjeldne.

Et mer representativt eksempel kan være Kolsås – Dælivann landskapsvernområde med sine 4 reservater. Her går det stier på kryss og tvers. De brukes flittig, og det går bra. Det vises hensyn.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har i 100 år kjempet for naturens mangfold, naturopplevelse, og friluftsliv. Så har forslaget deres om eventyrskogreservater fått idretten, med flere, til å reagere. De frykter for begrensninger av idrettsaktiviteter.

Tanken bak kartlegging av gammelskog, naturskog, i Oslomarka, er god. Kartene blir veiledere til berikelse for turfolket. Eventyrskogen bør fokuseres, og i særlig grad, beskyttes av Markaloven av 2009. Men reservatvern er feil. Det blir dessuten for kostbart.

Slike kart vil derimot være et godt supplement til kart over naturvernområdene. Dette er nyttig grunnlagsmateriale ved planlegging av store idrettsarangementer, - med mulighet for stor slitasje. Naturvernet og idretten må være på talefot. De har felles interesser i naturen. Svært mange i Turistforeningen, og Skiforeningen, er også medlemmer i Naturvernforbundet.

Innlegg i vernedebatten av geolog og medlem Børre Aas skrevet januar 2015