Du er her:

Fleralderskogbruk

Det er gjennomført kurs i 'fleralderskogbruk' I 2010. Det vil si et skogbruk uten regulære flatehogster. Kurset ble holdt på Frønsvollen, og Friluftsetaten i Oslo kommune utgjorde hovedkontingenten på kurset. Entusiasmen var stor, og deltakerne fikk en overbevisende innføring i et skogbruk som kan kombinere opplevelsesverdier, naturvern, klimabevaring med økonomisk overskudd.

Både av hensyn til biologisk mangfold, friluftsliv og skogens evne til å binde karbon er det en fordel at skogene er fleraldret og forynges uten flatehogster. At slikt skogbruk også kan være økonomisk gunstig skyldes at man produserer større stokker, bedre kvalitet og reduserer utgiftene til foryngelse av skogen vesentlig. Økte kostnader til selektiv hogstføring oppveies av økt gjennomsnittsstørrelse på stokkene som hogges, og større andel verdifullt sagtømmer.

Metoden som det ble kurset i er utviklet i Sverige og prøvd ut gjennom 30 år. Metodens ”far”, pensjonert professor i skogskjøtsel fra Sveriges Lantbruksuniversitet, Mats Hagner, var kursleder.

Idéen er å fristille de beste trærne, slik at de fort oppnår høy verdi. Dette skjer ved at trær som ikke lenger har en verditilvekst fjernes. De beste trærne skal stå spredd, men ikke mer enn at de ”tukter” de små trærne som vokser opp i mellom. Gjennom denne dominansen oppnår både de store og de undertrykte trærne økt verditilvekst; de store gjennom økt volum og bedret stammeform, de små ved etablering av seintvokst kvalitetsvirke. Som regel er det tilstrekkelig foryngelse i slike skoger fra naturens hånd, men er det nødvendig suppleres den naturlige etterveksten med planter, derav metodens navn: ”naturkultur”.

Da forskjellen på stor gevinst og stort tap er fullstendig avhengig av at de rette trærne velges ut, har det vist seg lønnsomt å utføre ”blinking” av skogen før hogst. Det er under planlegging en sertifiseringsordning av godkjente ”blinkere” i Norge og Sverige.

Kursvirksomheten bestod i en fagdag (mandag 4.5.) der metoden ble gjennomgått og blinking demonstrert. Deretter fulgte et intensivt blinkekurs for praktisk utøvende skogbrukere, før det hele ble avsluttet med et fagseminar, der metoden ble satt under debatt av forsker fra UMB på Ås og Institutt for skog og landskap (fredag 8. mai).

Kurset er et forsøk på å etablere en mer variert skjøtsel av skog generelt og i Marka spesielt, i tråd med intensjonene i den nye Markaloven. Skogbildet etter bruk av naturkultur er det samme som var i Marka før krigen, den gang det ikke var konflikt mellom skogbruk og friluftsliv.

Kurset ble arrangert av Friluftsetaten i Oslo kommune og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).

Nærmere informasjon: Gjermund Andersen, mobil 9522 6402

Mer informasjon:
Sammendrag av 20 års forsøk (pdf)
Metodebeskrivelse (pdf)