Du er her:

fuglearter

Beskrivelse av området (lokalitet 3):
Lokaliteten omfatter Vardåsen med Vardetjern og den nordre/vestlige delen av åsen. Området består i hovedsak av fattig furuskog med innslag av fjell og myr. Mange turstier går gjennom området.

Vurdering av biotopen :
Store deler av området består av røsslyng-blokkebærskog på grunnlendt mark. områdets betydning for fuglelivet peker seg ikke ut i noen bestemt retning. Blandingsskogen i den nord/vestlige skråningen har en del innslag av eldre skog og døde trær. Området bør derfor spares mhp. hogst.

Viktige arter :
Det ble observert typiske arter for skogstypen bl. a. Grankortsnebb, flaggspett, ulike skogsmeiser som Granmeis, Toppmeis og Svartmeis. Det ble observert ungfugler av Steinskvett som kan tyde på mulig hekking. Ekskrementer etter orrfugl ble registrert i august. Ingen spor etter Storfugl ble registrert, men er tidligere observert i den sør/vestlige skråningen av Vardåsen.

Oversikt over ulike arter (23) observert i perioden juni - august 1999.

Spurvehauk Granmeis
Rugde Toppmeis
Ringdue Svartmeis
Grønnspett Spettmeis
Flaggspett Trekryper
Rødstrupe Skjære
Steinskvett Kråke
Gråtrost Ravn
Måltrost Bokfink
Rødvingetrost Grønnsisik
Løvsanger Grankorsnebb
Fuglekonge

Lokalitetene i undersøkelsen ble besøkt 2-4 ganger i undersøkelsesperioden.

Kilde : Viltkart for Asker 1999-2000
Utarbeidet av Norsk Ornitologisk Forening Avd. Oslo og Akershus.
Miljøvernleder i Asker jan. 2000

Vurdering av fuglelivet ved Drengsrudvannene.

Tilsynelatende ikke spesielt viktig i fuglesammenheng, men bør ses i sammenheng med skogsområdene mellom Oppsjøen og Drengsrud. Dette området hadde 3-4 syngende skogdue denne hekkesesongen (1996) Skogdua har status sårbar i Norge, og Oslo og Akershus har enstor del av denne bestanden.

Kilde : Per Stensland