Du er her:

OsloMarka

Det er ikke mange andre hovedsteder som kan skilte med et rekreasjonstilbud på lik linje med Marka bare en kort t-banetur fra sentrum!

I området rundt Oslo strekker det kuperte skogsområdet Marka seg over nitten kommuner og fem fylker og utgjør ca 17000 km2. Flittig brukt av turgåere så vel som skigåere, sommer som vinter - daglig nyter store mengder av befolkningen den unike naturarven rett utenfor døra. 

Men Marka er ikke bare skog for oss å oppleve, Marka er også hjemmet til et rikt dyre- og planteliv. Hele 60% av alle arter i Norge bor i skog! Dessverre er artsmangfoldet i skogen minkende. Nesten halvparten av alle artene på rødlisten har sitt livsmiljø i skog, og Oslo og Akershus er den regionen med flest truede arter. Livet i skogen er under stadig trussel fra hogst og utbygging, og det er Oslo-marka som drives hardest i landet. Her er bare 14% spart for flatehogst.

NOA har jobbet med å bevare Oslo-områdets unike naturverdier siden 1970, og arbeidet er kontinuerlig. De gamle skogene som er svært viktige habitater for utallige arter, mange truede, er i ferd med å forsvinne - den unike eventyrskogen som før preget Norge er byttet ut med ung plantasjeskog og monokultur. NOA jobber ut i fra prinsippet om at alle arter har en egen verdi og et større samspill med hverandre enn hva vi er klar over. Når en art forsvinner fra et økosystem kan dette i mange tilfeller skape store ringvirkninger i næringskjeden, som kan føre til at flere arter blir borte som følge. 

Vi mener at kunnskapsgrunnlaget i skogforvaltningen er for dårlig, og ønsker økt forståelse og kunnskap om samspillet i skogen. Derfor jobber vi aktivt med kartlegging av nøkkelbiotoper, kunnskapsformidling, og for vern av våre siste naturskoger, som er så viktige for det norske artsmangfoldet. 

I menyen til høyre kan du lese mer om Marka og Oslos unike eventyrskoger, og hvordan vi aktivt jobber med vern av disse. 

Vil du bidra? 
Les mer om Markagruppa og hva de jobber med her, og om Gammelskogprosjektet og hvordan de jobber her

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.03.2020

Nyheter

Romopplevelse (3)(1)

Nordmarka Krokskogen Landskapsvernområde

Fire og år og mange diskusjoner har ført frem til et nytt type verneforslag. Vi ser for oss et større landskapsvernsområde nord i Nordmarka og på Krokskogen som sikrer restaurering av borealt skogøkosystem, gjennskaper store sammenhengende skogsområder med naturpreg i Marka og samtidig gir rom for produksjon av tettvokst høykvalitetstømmer, basert på fleralderskogbruk.

Bilder fra Spålen-Katnosa

Disse bildene er fra Spålen-Katnosa, som er NOAs største Markaseier. Spålen-Katnosa ble vernet for første gang i 1995. Noen karakteristikker er storskog, villmark og sjeldne arter, men også kulturminner og lettgåtte eventyrskoger. Bla gjennom bildene i fotogalleriet under.

Stortingsvedtak undergraves

Frykter for eventyrskogene

02.02.2012 | Sist oppdatert: 02.02.2012

NOA krever midlertidig vern av all skog eldre enn 120 år i Marka og alle de 174 områdene som Markaorganisasjonene har foreslått fredet. Vernespørsmålet må avklares før det hogges mer i disse skogene. Vi har ikke mer enn ca 11% naturnær, gammel eventyrskog igjen i Marka. Nå haster det med beskyttelse.

Viser fra 25 til 28 av totalt 32 artikler