Du er her:

Markaloven og Markagrensa

Markaloven ble etter lang kamp vedtatt i 2009, til stor glede for artsmangfold og friluftsliv. Loven har som formål å “fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.”

At Markagrensa ble fastsatt i loven var et av kravene NOA fremmet allerede før arbeidet med Markaloven startet, og arealet i dag omfatter rundt 1.700 km2. Vi fikk også gjennomslag for en vernehjemmel for Eventyrskogene, og loven bidrar med dette til å sikre områder av stor betydning for friluftsliv. Loven gir et generelt bygge- og anleggsforbud for alle tiltak i Marka som strider mot formålet, men det er gitt kommunene adgang til å lage egne kommunedelplaner for delområder, for eksempel Maridalen og Sørkedalen. Det er også gitt adgang til å gi ulike tillatelser eller dispensasjoner, “dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt”.
Videre ble det fastsatt at alle klager på vedtak, uansett type og uansett hvilken kommune, skal gå til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, slik at praktiseringen av loven og forvaltningen blir uavhengig av næringspolitiske- og lokale ønsker. I tillegg angir loven begrensninger for motorisert ferdsel, og gir miljøverndepartementet anledning til å oppnevne et råd for Markasaker (Markarådet).
Imidlertid unngikk skogbruket at deres virksomhet ble regulert gjennom Markaloven, og Naturvernforbundet mener stadig at loven også bør omfatte skogbruket. 

I det store og hele er NOA godt fornøyd med loven, men, ingen lov er bedre enn den praksisen som fester seg i de første årene etter at loven har blitt gjort gjeldende. Derfor kan ikke loven bli en sovepute, og NOA jobber fremdeles aktivt med å sikre at loven får den verdien den var ment å få.

Som Erik Sture Larre tydelig påpekte allerede i 1986: ”Hvis vi vil bevare Marka, må vi nødvendigvis si nei til de som angriper den.”


Se hele Markaloven her.

 

Nyheter

32 områder registrert verneverdige etter Markaloven

26.01.2012

På oppdrag fra Fylkesmannen har SWECO registrert natur- og friluftsverdier i 32 områder i Marka. Dette er de første områden som vurderes for vern etter Markaloven. DE fleste forslagene stammer fra NOAs registrering av Markas siste eventyrskoger.

Markagrensa

Markagrensa er vedtatt i Markaloven, og definerer hvilke områder som er omfattet av loven. NOA har flere forslag om å utvide grensene.

Markaloven - historikk

Den 3. april 2009 ble Markaloven en realitet. Til glede for NOA. Til glede for friluftsliv, naturopplevelse og markakulturen. Til ergelse for eiendomsbaronene.