Du er her:

Lærerveiledning: biologi- og miljøinformasjon

Fordypningsmuligheter – biologisk informasjon

 

Ekle kryp - en riktig guffen side med mange ekle kryp!

http://www.nhm.uio.no/ekle_kryp/

SABIMA – samarbeidsrådet for biolgisk mangfold

SABIMA  er en paraplyorganisasjon som favner biologi-forenigner for mange ulike organisme-grupper, f.eks. planter, fugler, pattedyr, insekter og sopp. Her ligger det mye biologi-informasjon. En del av foreningene har også egne opplegg som er rettet mot barn og unge. http://www.sabima.no/(se også lenker til de enkelte medlemsforeningene nedenfor!)

Botanisk forening (planter)

http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/amatorbotanikk.html

Inneholder bl.a. ”Hva er planter?”:

http://www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/hva_er_planter.html

Norsk ornitologisk forening (fugler)

http://folk.uio.no/csteel/nof/

Norges sopp- og nyttevekstforbund

http://www.soppognyttevekster.no/default.htm

Norsk entymologisk forening (insekter)

http://www.entomologi.no/

Insekter som hobby? Eller se på bilder av sommerfugler!

Norsk limnologisk forening

http://www.bio.uio.no/foreninger/nlf/start.php

Norsk biologforening

Spør en biolog!

http://www.bio.no/

Spurv på tilbakegang – se Newton, NrK:

http://www.nrk.no/programmer/tv/newton/4766461.html

Rødlista

Rødlistearter er negativt påvirket av menneskelige inngrep. En art som er truetstår i fare for å dø ut i nærmeste fremtid. En art som er sårbar er i sterk tilbakegang. I tillegg kommer arter som er listet som sjeldneeller hensynskrevende. De fleste rødlistearter i Norge er knyttet til våtmark, skog og kulturlandskap.

Det dreier seg om mange ulike organismegrupper: krypdyr, fisk, pattedyr, fugler, insekter, planter, sopp, moser og lav.

Rødlista 2010:

http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=273&amid=8288

Naturhistorisk museum

http://www.nhm.uio.no/

Grunndig bakgrunnskunnskap og mulighet for omvisning på museene og i hagen.

Miljøstatus

http://www.miljostatus.no

Hvem står bak Miljøstatus i Norge? Seriøs, lett forståelig offentlig miljøinformasjon.

Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør.

Innholdet på sidene er produsert og kvalitetssikret av det direktoratet som har det formelle og faglige ansvaret innenfor miljøforvaltningen. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har ansvaret for temaene dyr og planter, naturområder og friluftsliv, mens Riksantikvaren(RA) har temaet kulturminner. Norsk Polarinstitutt (NP) ansvaret for polarområdene og Statens strålevernhar ansvaret for radioaktiv forurensning. SFT har ansvaret for temaene vannforurensning, kjemikalier, avfall, klima og ozon, luftforurensning, støy og internasjonalt samarbeid.

Statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er de viktigste leverandørene av data til tjenesten.

SFT, DN, RA, NP og Statens kartverk har utviklet første versjon av en egen karttjeneste for Miljøstatus. Karttjenesten er et produkt under HøyKoms fyrtårnsprosjekt: "Geoportal – Mer geodata til flere brukere".

 

Under finner du en oversikt over DNs stoff i Miljøstatus i Norge, med lenker til de aktuelle sidene:

(Obs: disse lenkene ser ut til å ha blitt utdatert siden 2006. ).

 

BIOLOGISK MANGFOLD

 

Natur og arealbruk

 

Truede naturtyper

 

Elvedelta

 

Truede vegetasjonstyper

 

Vernet natur

 

Arealbruk

 

Inngrepsfrie naturområder

 

Kulturlandskap

 

Vassdrag

 

Vernede vassdrag

 

Vassdragsregulering

 

Dyr og planter

 

Rovdyr

 

Bjørn

 

Fjellrev

 

Gaupe

 

Jerv

 

Ulv

 

Hjortevilt

 

Laks, sjørøye og sjøaure

 

Gyrodactylus salaris

 

Lakselus

 

Rømt oppdrettsfisk

 

Utryddete og truede bestander

 

Truede arter

 

Biller, sommerfugler og karplanter

 

Pattedyr

 

Fugler

 

Fisk i ferskvann

 

Planter (karplanter)

 

Truethetskategorier

 

Fremmede arter

 

Planter

 

Insekter og snegler

 

Pattedyr og fugler

 

Marine arter

 

Ferskvannsarter

 

Fredede arter

 

Arter fredet etter naturvernloven

 

Radioaktivitet i fisk og vilt
FRILUFTSLIV

 

Allemannsretten

 

Aktiviteter

 

Jakt

 

Fiske

 

Friluftsområder

 

Markaområder

 

Grønnstruktur

 

Statlig sikra friluftsområder

 

Tilrettelegging

 

Naturvennlig tilrettelegging

 

Pilegrimsleden

 

 

Fylkesblomstene

http://www.nhm.uio.no/fagene/botanikk/karplanter/fylkesblomster/

 

Botanisk og plantefysiologisk leksikon

http://www.bio.uio.no/plfys/haa/leks/index.htm

 

Norsk nettskoles sammenstilling av botanisk informasjon på internett

http://www.norsknettskole.no/filer/fu02/IKT2Nh02trba/prosjekt/indexMeny.htm

Mye flott og grundig bearbeidet bakgrunnsstoff, men er nok mer aktuell som en mulig fordypning for lærere enn som noe direkte undervisningsstoff. Det kan også være en mulighet å henvise elever til deler av dette stoffet. Stor spredning fra lenker som er veldig vitenskapelig til lenker som er ganske populære.

 

Norgesjeger og fiskerforbund

http://www.fiskeklubben.no/

Klubben for ivrige fiskere fra 7-15 år

 

Ivrige fuglekikkere

http://www.fugler.net/
Norske fugleobservasjoner samlet på ett sted.

 

To lærere

http://www.gruble.net/
Nettspill og andre aktiviteter med utgangspunkt i skolefag.

Utviklet av lærerne Øysten Emanuelsen og Stig Hamstad som jobber i Modum kommune (Buskerud).

 

Honoloko

http://www.honoloko.com/Honoloko.html
Lekeøy - hvor alt du gjør påvirker miljø og helse.

Honoloko er et dataspillsett på en virtuell øy, og er produsert i samarbeid mellom  Verdens helseorganisasjon (WHO) og European Environment Agency.

 

Marint naturreservat i England

http://www.english-nature.org.uk/virtualtours/Lundy/Lundy_Home.htm
Virtuelle turer i naturen (på engelsk)

 

Blekkulf

http://www.blekkulf.no/
Natur- og miljøsider for barn

 

RAMP

http://www.ramp.as/

Friluftslivarrangør for ungdom og familier

RAMPer tilknyttet en internasjonalt ikke-politisk og ikke-religiøs paraplyorganisajon, Rediscovery International Foundation (RIF)

 

WWF- pandaklubben

http://www.wwf.no/core/pandaklubben/index.asp
WWF-Norges (Verdens Villmarks fond) juniorklubb for deg under 16 år.

 

Wikipedia
no.wikipedia.org/wiki/Hovedside
nn.wikipedia.org/wiki/Hovudside
 

Caplex

www.caplex.no/web/frameset/main.asp

 

 

Fra Virtuella floran:

Planter til mat:

http://linnaeus.nrm.se/flora/listor/mat.html

 

Giftige planter:

http://linnaeus.nrm.se/flora/giftig.html

 

Planter uten klorofyll:

http://linnaeus.nrm.se/flora/vssk.html

 

Kjøttetende planter

De spiser nok ikke deg, men de spiser mindre dyr! Sånn som insekter og sånn!

http://linnaeus.nrm.se/flora/kottata.html

 

Hovedøya-informasjon

Kombiner en fin tur med læring av planter og kulturhistorie!

http://www.hovedoya.no/html/biologisk.html

 

Nettverk for miljølære
www.miljolare.no/info
Opplegg for naturfagundervisning med mulighet til å registrere klassens egne observasjoner. Mulig å sammenligne med klasser andre steder i landet!

 

Soppherbariet

http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/

Finn ut nøyaktig hvor en soppart har vært funnet tidliger i ditt område!

 

Internasjonal biologi-side
nature.ac.uk
Natural Selection is a gateway to quality, evaluated Internet resources in the natural world co-ordinated by The Natural History Museum, London.

 

Denne fører bl.a. til Plantenes anatomi:

http://www.biologi.uio.no/plfys/haa/anatomi/anatomi.htm

 

Skolenettet

http://skolenettet.no

Skolenettet er Utdanningsdirektoratets tjeneste for elever, lærere og skoleledere, foreldre og andre som er interessert i skole og læring.

Gå inn på sommerfugler, for eksempel!

http://skolenettet.no/templates/News.aspx?id=10028&scope=Scope1-7&epslanguage=NO

 

Mer informasjon om trær:http://www.norsknettskole.no/filer/fu02/IKT2Nh02trba/prosjekt/indexBuskerogtrr.htm

 

Oppdatert 2011.03.19.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2011