Du er her:

Kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg 2019 

Les hele valgsaken fra det siste nummeret av Grevlingen her, med utdypende svar og appeller fra partiene!

Som ved kommunevalget for 4 år siden, har Grevlingen gjennomført en spørreundersøkelse blant partiene om deres standpunkter til NOAs viktigste saker. Det er svært gledelig at alle partiene har svart - og utvist stort engasjement – det viser at natur og miljø er viktige politiske spørsmål i kommunene og fylkene.  Svarene bærer selvsagt preg av at det er valgkamp, og at partiene ønsker å gjøre seg lekre for velgerne. For den som leser både spørsmålene og svarene nøye, vil en likevel se at det er ganske klare forskjeller i holdningene i de ulike spørsmålene. Noen utfordringer er opplagt fanget opp av politikerne, mens andre er kontroversielle. F.eks. har NOAs stadig tilbakevendende krav om at skogbruket må bli en del av Markaloven , og større hensyn til naturmangfold og friluftsliv i Marka, fått ganske varierende svar.

Det virkelig store natur- og miljøspørsmålet – ja eller nei til økt vekst – er både vanskelig å gi en konkret og etterprøvbar utforming og gi konkrets og forpliktende svar. Det vi snart må kunne forvente avklaring på, er om partiene fortsatt vil ha stø kurs, men med nyanser og justeringer, eller om de ønsker en tydelig – og etter vårt syn – helt nødvendig kursendring. Appellene til slutt i undersøkelsen gir antydninger, men til Stortingsvalget om to år må vi kreve krystallklare og forpliktende svar. Hver og en av oss velger parti ut fra en sum av prinsipper og standpunkter i for oss viktige enkeltsaker. Natur og miljø er bare én av flere saker, men standpunktene i disse spørsmålene bør etter vårt syn trumfe det maste av andre saker. Det gjelder våre etterkommeres framtid.  

Nytt for dette valget er Viken fylkeskommune: 

1. januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner sammen til Viken fylkeskommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at i forbindelse med høstens valg, så skal fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer gjennomføre valget som om grenseendringene allerede er gjennomført. Det er årsaken til at de politiske partiene i Akershus, Buskerud og Østfold allerede ved dette valget stiller felles lister.

1. Oslo Arbeiderparti
Førstekandidat: Raymond Johansen
2. Viken Arbeiderparti
Førstekandidat: Tonje Brenna
3. Oslo Fremskrittsparti
Førstekandidat: Aina Stenersen
4. Viken Fremskrittsparti
Førstekandidat: Lavrans Kierulf
5. Oslo Høyre
Førstekandidat: Eirik Lae Solberg 
6. Viken Høyre
Førstekandidat: Anette Solli
7. Oslo Kristelig Folkeparti
Førstekandidat: Espen Andreas Hasle
8. Viken Kristelig Folkeparti                                         
Førstekandidat: Ida Lindtveit Røse
9. Oslo Miljøpartiet de Grønne
Førstekandidat: Lan Marie Nguyen Berg                  
10. Viken Miljøpartiet de Grønne
Førstekandidat: Kristoffer Robin Haug
11. Rødt Oslo
Førstekandidat: Eivor Evenrud
12. Rødt Viken
Førstekandidat: Hans Petter de Fine
13. Oslo Senterparti
Førstekandidat: Bjørg Sandkjær
14. Viken Senterparti
Førstekandidat: Anne Beathe Tvinnereim
15. Oslo Sosialistisk Venstreparti
Førstekandidat Marianne Borgen
16. Viken Sosialistisk Venstreparti
Førstekandidat: Camilla S. Eidsvold
17. Oslo Venstre
Førstekandidat: Hallstein Bjercke
18. Viken Venstre
Førstekandidat: Solveig Schytz

Oslo AP: Andreas Halse, miljøpolitisk talsperson, har svart på spørsmålene. 
Viken Høyre: 4.kandidat til fylkestingsvalget Kari Sofie Bjørnsen, har svart på spørsmålene. 
RødtOslo: Leder i Rødt Oslo og 3. kandidat til Oslo bystyre, Siavash Mobasheri, har svart på spørsmålene. 
Viken Rødt: Fylkesleder Rødt Viken, Marthe J.R Bastøe, har svart på spørsmålene. 
Oslo SV: Leder Oslo SV og 2. kandidat til bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, har svart på spørsmålene.


Biologisk mangfold
Trusselen mot artene er, sammen med klimautfordringen, vår tids største utfordring. Vårt område har et svært rikt mangfold, men også et betydelig press på arealene. Selv om mye er gjort, har vi for dårlig kjennskap om tilstanden for artsmangfoldet og utilstrekkelige planer for dets bevaring.

NOA arbeider for vern av naturområder og viktige levesteder. En ny dimensjon i arbeidet er å planlegge for sammenhengende spredningskorridorer for artene, slik at artene kan finne fram til nye leveområder og sikre utveksling av gener.

1. Vil ditt parti støtte et krav om utarbeidelse av en egen biomangfoldmelding på fylkesnivå?
Oslo AP En interessant ide vi er positive til.
Viken AP Ja
Oslo FRP Nei
Viken FRP Nei
Oslo Høyre  Ja
Viken Høyre Ja
OsloKRF Ja
Viken KRF Ja
Oslo MDG Ja             
Viken MDG Ja. Dette er svært viktig da vi lever i det området i Norge der det er flest rødlista arter. Det holder ikke at hver kommune sitter og planlegger hver for seg. Vi må sikre at alle dyr har tilstrekkelige leveområder og vi trenger å få på plass samarbeid mellom kommunene slik at vi får de rødlista artene levedyktige og ut av rødlista.
Rødt Oslo Ja
Rødt Viken Ja
Oslo SP Ja
Viken SP Ja
Oslo SV JA! SV vil styrke naturmangfoldet i byen og bidra til å motvirke tap av arter. Ta vare på artenes leveområder. Sørge for mer mangfoldig planteliv i parker, veirabatter, på grønne tak og i parseller. Unngå bruk av planter på svartelisten. Slik sikrer vi et bedre livsgrunnlag for flere fugler, bier, sommerfugler og andre arter. I tillegg vil SV styrke Oslo kommunes kompetanse om hvordan man tar vare på naturmangfold og bedre kartleggingen av naturen i kommunen.
Viken SV Ja. Planen bør brukes i alle sektorene i kommunene i hele Viken. Samferdsel, natur ved skolene, hager i eldrehjemmene, byggesaker, og andre sektorene.
Oslo Venstre JA
Viken Venstre JA

2. Vil ditt parti støtte et forslag om å ta spredningskorridorer for artsmangfoldet inn i kommuneplanens arealdel?
Oslo AP Ja
Viken AP Arbeiderpartiet mener at det viktigste er å stanse tap av arter og naturtyper. Forslaget om å legge inn «spredningskorridorer» bør vurderes.
Oslo FRP Nei
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Ja
Viken Høyre Ja, forutsatt at fagmiljøene anbefaler dette.
Oslo KRF Ja
Viken KRF Ansvaret ligger til kommunene.
Oslo MDG Ja. Som kjent er bit for bit utbygging og separering av bestander en grunn til at arter utryddes lokalt og så regionalt og til slutt kan arten bli helt borte.
Viken MDG Ja. Som kjent er bit for bit utbygging og separering av bestander en grunn til at arter utryddes lokalt og så regionalt og til slutt kan arten bli helt borte.
Rødt Oslo  Ja
Viken Rødt Ja
Oslo SP Ja
Viken SP Ja                     
Oslo SV Ja. SV vil arbeide for at grønne områder og elvedaler får et sterkere vern og tydeliggjøres og styrkes. For oss er det viktig at parker, friområder, løkker, idrettsarenaer og småskoger bindes sammen med turveier og bredere grøntbelter som igjen blir knyttet til marka og sjøen.
Viken SV SV vil verne naturen og bekker. Vi vil ha spredningskorridorer for dyrene, men det også viktig for menneskene fordi det godt å gå og sykler i naturen. Vi vil ha grønne turveier mellom grønne lunger.
Oslo Venstre Ja            
Viken Venstre Ja


Marka
Markaloven sikrer mot utbygging, men hindrer ikke den virksomheten som i størst grad ødelegger Markas natur- og opplevelsesverdier; skogbruket. Bare mellom 10 og 14 % av skogen i Marka er upåvirket av snauhogst og etterfølgende tilplanting med granåkre. Og tapsraten er høy! Det haster å verne de siste restene av naturlig skog og å få en bedre skogforvaltning.

I forrige valgkamp ble bruken av Markas hundremeterskoger et viktig tema. Sterke interesser ønsket å reservere de mest bynære delene av Marka for en satsing på tilrettelegging og organisert aktivitet. Dette vekket en kraftig protestbølge, som pekte på hundremetersskogenes betydning for enkelt friluftsliv, naturtilgjengelighet og –opplevelse i hverdagen, barns mulighet for uorganisert lek, tilgjengelige naturområder for eldre og bevegelseshemmede mm. 

3. Vil ditt parti støtte forslag om vern av de siste naturskogene i Marka?
Oslo AP  JA
Viken AP Arbeiderpartiet vil sikre det biologiske mangfoldet og stanse tap av arter og naturtyper. Vi må ivareta verdifulle naturområdene og gammelskogen (over 120 år) som har stor betydning for det biologiske mangfoldet. Vi vil sikre nærnaturen mot nedbygging og mener at disse områdene bør få en sterke beskyttelse og at det bør utredes et vern av disse områdene også.
Oslo FRP Ja
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Ja
Viken Høyre Ja, med forbehold om at vern av de siste naturskogene er den riktige veien å gå for å bevare dem. 
Oslo KRF Ja
Viken KrF Ja
Oslo MDG Ja selvsagt! Vi ønsker å både bevare disse og jobbe med rewilding, slik at vi får opp artsvariasjon og bedrer matgrunnlaget for mange dyr. Dette gir også en rikere naturopplevelse for mennesker enn granplantasjer.
Viken MDG Ja selvsagt! Vi ønsker å både bevare disse og jobbe med rewilding, slik at vi får opp artsvariasjon og bedrer matgrunnlaget for mange dyr. Dette gir også en rikere naturopplevelse for mennesker enn granplantasjer.
Rødt Oslo Ja              
Viken Rødt Ja
Oslo SP Senterpartiet støtter frivillig skogvern, og vi mener at Markaloven gir tilstrekkelig vern. 
Viken SP Vi støtter frivillig skogvern , og vi mener at Markaloven gir tilstrekkelig vern.
Oslo SV JA! Oslo SV har programfestet å sikre markas gjenværende eventyskoger mot hogst.
I tillegg vil SV sikre Markagrensa ved å utvikle skjøtselsplaner som favoriserer utvikling av eventyrskog og variert natur på bekostning av ensformig industrigranskog, spesielt i hundremetersbeltet. Slik styrker vi Markagrensa mot nedbygging.

Viken SV JA. SV på Stortinget jobber også for å verne naturskogene.
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre  Ja

4. Vil ditt parti støtte etableringen av landskapsøkologiske nettverk i Marka?
Oslo AP  Ja
Viken AP Ja. Alle grunneiere med skogeiendommer over 10.000 daa er ifølge «Levende skog» pålagt å utarbeide landskapsplaner for sin eiendom, dette gjelder også kommuneskoger og for naturmangfoldet. Vi kjenner godt til Ski kommune sin landskapsøkologiske plan for sine kommuneskoger og vi ser at et bredere nettverk vil sikre kunne bidra til en bærekraftig forvaltningen av våre verdifulle naturområder. 
Oslo FRP Ja
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Ja
Viken HøyreDet kan vi ikke svare klart ja eller nei på før vi har fått mer kunnskap om hva «landskapsøkologiske nettverk» innebærer. 
Oslo KRF Ja
Viken KRF Dette vil vi vurdere
Oslo MDG Ja
Viken MDG JA. Ofte sitter fagkompetansen litt spredt og det er viktig med godt samarbeid for å få til best mulig resultater.
Rødt Oslo Ja
Rødt Viken Ja
Oslo SP Vi ønsker å fremme artsmangfold og er åpne for å diskutere landskapsøkologiske nettverk som et virkemiddel for å oppnå dette. 
Viken SP Vi ønsker å fremme artsmangfold og er åpne for å diskutere dette virkemiddelet.
Oslo SV Dette har vi ikke noe om i vårt program, men vi vurderer det gjerne.
Viken SV Ja. SV vil samarbeide med folk som vil bruke tiden til å jobbe for naturen.
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre Ja

5. Vil ditt parti støtte kravet om at skogbruket skal omfattes av Markaloven?
Oslo AP Nei        
Viken AP Stortinget la ved sin behandling av loven til grunn at markaforskriften skulle gjennomgås etter skogbruksloven, og at restriksjonsnivået på skogsdrift i Marka i hovedsak skulle være som før. Forslag til ny forskrift ble sendt på høring i 2017, men fremdeles er ikke ny forskrift trått i kraft. Dette mener vi ikke er bra. Vi mener det haster med et regelverk som sikrer en bærekraftig forvaltning av skogene innenfor Markaloven, slik loven forutsetter. I denne forbindelse vil det være naturlig å vurdere om skogbruket skal omfattes av Markaloven utover dagens bestemmelser.
Oslo FRP Ja
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Nei
Viken Høyre Det går heller ikke an å svare klart ja eller nei på dette, da premisset er altfor uklart. Hva legger man i «omfattes»? Et sunt og godt skogbruk i samspill med marka er vi for. Premisset til NOA kan synes som at skogbruket uansett ødelegger markas natur – og opplevelsesverdier, og vi syns spørsmålet er for viktig til at det kan svares på uten en nærmere dialog om hva som egentlig menes med spørsmålet/premissene. 
Oslo KRF Ja
Viken KRF Nei
Oslo MDG Ja
Viken MDG JA, det er kjempeviktig. Marka er i dag vernet mot nedbygging med boliger og næringsbygg, men markaloven har ennå ikke klart å stoppe hogst for å verne viktig biologisk mangfold. Nye veier gjennom sårbare områder har blitt bygget. Marka trenger strengere vern, og det gjør forsåvidt resten av Norges skoger også. 
Rødt Oslo Ja
Rødt Viken Ja
Oslo SP Nei, vi mener at Markaloven er streng nok som den er.
Viken SP Nei, vi mener Markaloven er streng nok.
Oslo SV JA! Vårt standpunkt er at også skogbruket må være en del av markaloven noe vi også foreslo når markaloven ble vedtatt men som vi ikke fikk med oss Senterpartiet og Arbeiderpartiet på. Den nye markaforskriften i alle tilfeller må forankres i markaloven. Meldeplikten for skogbruket må opprettholdes ved utarbeidelsen av en markaforskrift.
Viken SV Ja. SV vil at meldeplikten for skogbruket skal opprettholdes. SV foreslo at skogbruket skal omfattes av Markaloven, men vi fikk ikke Ap og Sp på.                  
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre Viken Venstre går til valg på mer skogvern og utvidelse av markaloven, men har ikke tatt stilling til spørsmålet om skogbruket skal omfattes av markaloven. Vi ønsker debatten om skogbruk og markaloven velkommen. 

6. Vil ditt parti bidra til at det alt vesentlige av Markas nærsone bevares for friluftsliv og naturopplevelse, og bidra til å konsentrere tilretteleggingskrevende aktiviteter i et mindre antall innfallsporter til Marka?
Oslo AP Ja
Viken AP Ja
Oslo FRP Ja
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Ja
Viken Høyre Ja           
Oslo KRF Ja
Viken KRF Ja
Oslo MDG Ja
Viken MDG JA, absolutt. Vi har kjempet mot mange nedbygginger med anlegg for skiskyting med mer, mange steder både i nordmarka, vestmarka og østmarka. For eksempel har vi hatt en hard kamp mot Solli skiskytteranlegg i Asker.
Oslo Rødt Ja
Viken Rødt Ja
Oslo SP Ja. Fra programmet: «Oslo Senterparti vil bevare og beskytte Marka». Vi ønsker ikke mer tilrettelegging av organisert aktivitet i Marka.
Viken SP Markaloven gjelder Oslo men også 18 andre kommuner. Vi mener det er mer behov for å være restriktive rundt Oslo, og det gjelder også tilrettelegging av organisert aktivitet. I andre kommuner kan det være riktig med en mer fleksibel tilnærming. Samtidig mener vi at skånsom og tradisjonell utnyttelse av marka er det beste for å bevare marka slik den er i dag. Vi ønsker at det alt vesentligste av nærsonen bevares for friluftsliv, men dette står ikke i motsetning til noe tilrettelegging og bærekraftig utnyttelse av enkelte ressurser.  
Oslo SV JA! SV vil slå ring om de viktige turveiene fra sentrum og ut i Marka, “Oslos grønne fingre”, som er under konstant press fra potensielle utbyggere. I tillegg vil SV etablere nasjonalpark i Østmarka. Med unntak av kystnasjonalparker, finnes det ingen nasjonalparker under tregrensa i hele Sør-Norge. De indre delene av Østmarka er siste mulighet. Her finner vi de største gjenværende inngrepsfrie områdene vi har igjen med naturkvaliteter på nasjonalparknivå.
Viken SV Ja
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre Ja
 

Byen og tettstedene
Osloområdet er Norges største pressområde. Selv om veksten har avtatt, er det fortsatt et kraftig press for økt utbygging av boliger, næringsbygg og infrastruktur. Uten konkrete planer og sterke virkemiddel bidrar utbyggingspresset til økt belastning på naturmangfoldet, på adgangen til naturlige områder og byens identitetsskapende egenskaper. 

I den siste valgperioden har det vært et betydelig fokus på grønn transport, sykkelveier og behovet for investeringer i kollektivtrafikken. Bompengefinansieringen er kommet under debatt, med tilhørende diskusjoner om alternativ finansiering og prioritering av tiltak.  

7. Vil ditt parti si nei til bygging i viktige naturtyper og truede arters levesteder i byggesonen?
Oslo AP Ja
Viken AP Arbeiderpartiet vil sikre at verdifulle natur og friluftsområder sikres mot nedbygging. Vi har et uttalt mål om å stanse tap av arter og natur. Vi mener at alle kommuner må kartlegge sine områder og sette tydelige grenser i kommuneplan om hvilke områder som skal sikres mot nedbygging og avsettes til natur og friluftsområder.
Oslo FRP Nei
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Ja
Viken Høyre Ja                         
Oslo KRF Ja
Viken KRF Ja
Oslo MDG Ja
Viken MDG Ja. I utgangspunktet skulle viktige naturtyper og truede arters levesteder vært vernet gjennom Naturmangfoldloven, men dessverre så gir politikere dispensasjoner og naturen taper alltid. Vi i MDG vil aldri gi dispensasjon eller veie andre hensyn i PBL tyngre enn truede arter og viktige naturtyper.
Oslo Rødt Ja
Viken Rødt Ja
Oslo SP Ja
Viken SP Ja. Vi ønsker blant annet en nullvisjon av nedbygging av matjord.
Oslo SV Ja
Viken SV Ja
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre Ja

8. Vil ditt parti gå inn for knutepunktfortetting i tilknytting til banenettet?
Oslo AP Ja
Viken AP Ja
Oslo FRP Ja
Viken FRP Ja
Oslo Høyre Ja
Viken Høyre Ja
Oslo KRF Ja, men vi vil samtidig ivareta lokalt særpreg og strøkskvaliteter, herunder eksisterende grøntområder. 
Viken KRF Ja
Oslo MDG Ja
Viken MDG Ja, men vi ønsker også god bokvalitet og ikke fortetting på utbyggernes premisser. Vi vil ta hensyn til naboer og innbyggere. Det er heller ingen stor befolkningsvekst i Norge nå slik at det er begrenset hvor mye utbygging som er nødvendig. Det er ikke god nok grunn at alle vil ha bedre plass. Vi ønsker også å opprettholde bosetting i distriktene og øke togavganger og utbygging av kollektivnett der også, slik at ikke alle må flytte til sentrale strøk. Det er likevel ønskelig at mest mulig av befolkningsveksten i et område kommer slik at vi i størst mulig grad legger til rette for at folk kan gå, sykle eller reise kollektivt til flest mulig av de daglige gjøremålene.
Rødt Oslo Ja
Rødt Viken Ja
Oslo SP Delvis. Vi ønsker at nye områder i byen skal ha gode kollektivforbindelser, og at de må ivareta grøntområder som er viktige for artsmangfoldet. Enkelte knutepunktfortettede områder er så tette at ikke noe kan vokse der (f.eks. deler av Nydalen), og bygging i hagene på Smestad (planlagt knutepunktfortetting) tar bort viktige grøntområder som også fanger CO2. Vi ønsker en mer skånsom utbygging enn det knutepunktfortettingen har blitt, nettopp for å ivareta gode og grønne bomiljø, som også ivaretar artsmangfold, kan være del av grønne korridorer o.l. 
Viken SP Vi mener det er fornuftig med fortetting rundt de største knutepunktene, men ikke på dyrket mark. Vi ønsker imidlertid mer fleksible krav til fortetting utenfor de største tettstedene.
Oslo SV Ja
Viken SV Ja
Oslo Venstre Ja, der hvor fortetting ikke går på bekostning av eksisterende grøntområder. Oslo Venstre. 
Viken Venstre  Ja, der hvor fortetting ikke går på bekostning av vern om eksisterende grøntområderog matjord. Viken Venstre.

9. Står ditt parti fast på Oslopakke 3?
Oslo AP Ja
Viken AP Ja            
Oslo FRP Nei
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Ja
Viken Høyre Ja
Oslo KRF Ja
Viken KRF Ja
Oslo MDG Ja
Viken MDG Ja, men får vi mulighet til å gjøre den enda mer miljøvennlig så gjør vi gjerne det!
Rødt Oslo Nei, Rødt har stemt mot Oslopakke 3 fordi vi går mot økning i veikapasitet (som f.eks. E18 Vestkorridoren). Vi mener også at vei- og kollektivutbygging i hovedsak må finansieres over skatteseddelen, men kan vurdere å støtte bruken av veiprising eller rushtidsavgifter som tiltak for å flytte persontransport fra bil til kollektiv dersom det samtidig gis et bedre og betraktelig billigere kollektivtilbud
Rødt Viken Nei
Oslo SP Ja. Men vi kan diskutere reduksjon av omfanget av veiutbygging, f eks om E18 vestover bør tas ut.
Viken SP Vi har i Stortinget foreslått å forskyve prosjektet med fire år, men sagt at kollektivsatsingen i Oslopakke 3 må prioriteres først, i tråd med målsettingen om at all vekst i byområdene skal skje med kollektiv, sykkel og gange.
Oslo SV Ja. Men i en reforhandling vil vi jobbe for å nedprioritere kapasitetsøkende veiutvidelser.
Viken SV Ja
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre Ja 
 

Oslofjorden
Utslipp fra kloakk, landbruk og andre kilder fører i mange kystfarvann til forhøyete mengder næringssalter (nitrogen og fosfor). Dette kalles overgjødsling, og fører til uønsket algevekst, som kan medføre tilgrising av badestrender, oppblomstring av mikroalger (planteplankton) og oksygenfattig bunnvann. Mange av de naturlig hjemmehørende artene er fortrengt fra indre fjord. Etter at man i flere år har sett at rensing har ført til forbedring i Oslofjordområdet, ser man nå klare tegn til forverring av tilstanden i Oslofjorden. Det er behov for både tiltak som reduserer tilførselen av næringsstoffer og enkle restaureringstiltak som forbedrer situasjonen for artene. 

Også marin forsøpling og mikroplast utgjør en stor trussel mot dyreliv langs kysten og i fjorden. Det er også en trussel mot sjømatressursene og menneskers bruk av kyst- og fjordområdene.

10. Er ditt parti villig til å sette inn et krafttak for å gi oss god vannkvalitet lokalt i årene som kommer? 
Oslo AP Ja (Det er litt uklart for oss om dette handler om drikkevann eller generell vannkvalitet, men svaret er uansett ja)
Viken AP Ja. Vi mener at tiltak mot avrenning og utslipp til både vann og sjø må styrkes. Forsuring av våre havområder er fremdeles et stort problem i tillegg til klimaendringene. I tillegg må tiltak mot marin forsøpling styrkes både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Arbeiderpartiet har styrket bevillingene i våre forslag til alt. statsbudsjettet som vil videreføre i årene som kommer.
Oslo FRP Ja
Viken FRP Ja
Oslo Høyre Ja
Viken Høyre Ja
Oslo KRF Ja
Viken KRF Ja
Oslo MDG Ja
Viken MDG Ja. Vi har for eksempel gått inn for utvidelse av VEAS-anlegget som vil investere i utvidelser tilsvarende 1 milliard kroner. Her har vi som parti arrangert seminar og omvisning. Anlegget ligger i Asker og håndterer avløpsvann fra mer enn 600.000 innbyggere i Oslo, Bærum og Asker. Det er da også viktig at det offentlige prioriterer bruk av biogass fra slike anlegg i Viken-området, og ikke tillater biodiesel som kan gjøre markedet verre for den miljøvennlige biogassen.
Rødt Oslo Ja
Rødt Viken Ja
Oslo SP Ja
Viken SP Ja. Vi har løftet vannforvaltning i vårt program og er opptatt av bedret vannkvalitet i alle vassdrag.
Oslo SV Ja
Viken SV Ja
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre Ja

11. Tilleggsspørsmål: Har dere i partiprogrammet formuleringer som sikrer en forbedring av vannkvaliteten? (Legg ved formuleringene)
Oslo AP: Her er det relevante kapitlet i programmet: Byen mellom marka og fjorden.
Oslo skal være en av Europas mest attraktive byer. Nærheten til Marka og fjorden er et av Oslos aller fremste fortrinn. Oslo Arbeiderparti vil at sjøen og skogen skal være åpen og tilgjengelig for byens befolkning. De neste årene vil Oslo Arbeiderparti jobbe for at friluftslivet skal bli mer tilgjengelig for byens innbyggere. Det skal være lett for alle å komme seg ut, og ha rask tilgang til en turvei, en park eller en sti i Marka. Friluftslivets infrastruktur, som skiløyper og badeplasser har i liten grad blitt vedlikeholdt gjennom mange år. Vi vil trappe opp vedlikeholdet og ønsker å anlegge flere kommunale badeplasser langs havnefronten og byens elver. Øyene i Oslofjorden har blitt veldig populære de siste årene. Vi vil legge stor vekt på å forbedre forholdene på øyene, med for eksempel bedre toaletter og avfallshåndtering.
Vi vil ta vare på naturen og ha et mangfoldig plante- og dyreliv basert på de artene som naturlig hører hjemme i området. Vi vil bringe Oslos bekker og elver opp i dagen, der det lar seg gjøre. Markagrensen skal ligge fast. Oslo kommunes skoger er befolkningens felleseie.  Forvaltningen skal ha frilufts- og verneinteressene som det bærende grunnlag og økonomiske hensyn skal underordnes disse.
Oslo Arbeiderparti vil:
• Sørge for god belysning i tilknytning til turveien langs Alnaelva – fra marka til fjorden som et enkelt tiltak for å fremme trivsel og folkehelse.
• Bygge ut turveinettet i Oslo, og skilte bedre.
• Bedre vedlikeholdet av skiløyper, turstier, sportsstuer og annen tilrettelegging i Marka i samarbeid med Den norske turistforening og Skiforeningen
• Øke tilgjengeligheten til friluftslivet, med mer universell utforming.
• Lage kultur- og historieløyper i byen, som folk kan følge for å oppdage og lære om Oslo.
• Bevare Sørkedalen og Maridalen som jordbruks- og rekreasjonsområder og levende lokalsamfunn
• Ha flere badeplasser langs fjorden og byens elver.
• Beholde badedammen på Tonsenhagen og vedlikeholde dammer som holder på å gro igjen som Holmendammen.
Viken AP: Arbeiderpartiet mener vi må ta hensyn til miljø- og naturvern i alt vi foretar oss. Norge skal føre en ansvarlig miljøpolitikk basert på prinsippet om bærekraftig utvikling og føre var. 
Arbeiderpartiet legger til grunn en langsiktig og helhetlig politikk for beskyttelse av hav- og kystmiljøet, og dette skal skje gjennom en økosystembasert og sektorovergripende tilnærming. Den overordnede målsettingen er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, havbruk og petroleums-virksomhet innenfor rammen av en sameksistensmodell og bærekraftig utvikling. Oppfølging av EUs vanndirektiv skal bidra til en helhetlig forvaltning av vannforekomstene og beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene. Helhetlig forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram skal sikre minst god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene i vannregionene.
ARBEIDERPARTIET VIL:  Stanse tap av arter og naturtyper, ta vare på det biologiske mangfoldet og urørt natur, utarbeide et økologisk grunnkart med naturtyper, arter og landskapstyper, øke natur- og miljøkompetansen i norske kommuner. Vil skal følge opp de årlige opprenskingstokter langs kysten og i norske farvann, styrke overvåkning av strendene langs norskekysten for å få en oversikt over omfanget og utviklingen av problemene med forsøpling og følge opp handlingsplanen mot marin forsøpling.
OSLO FRP: Ja. Rent hav og ren luft.
VIKEN FRP: Det opprettes en tilskuddordning til lag, foreninger og skoleklasser som vil søke om midler til å rydde plast og annet søppel i kommunen vår, om det er langs strender, i parker og friluftsområder.
OSLO KRF: 
• Fjerne miljøgifter på gamle industritomter og fortsette rensingen av havnebassenget. 
• Fortsette skjøtselen og gjenåpningen av elver og bekker som er lagt i rør og sørge for god rensing av Oslos vassdrag. 

VIKEN KRF:
Ja. 
• Sikre drikkevannsressurser.
• Ha nulltoleranse for forurensende utslipp i jordsmonn, vassdrag eller grunnvann
Oslo Høyre: 
Styrke innsatsen mot plastforurensing og arbeide for fjerning av plastavfall ved sjøen. 
Stille krav om at kommunens virksomheter bytter ut engangsplast med nedbrytbare, miljøvennlige alternativer der disse finnes. 
Ta høyde for et klima med økende nedbørsmengder gjennom større krav til løsninger for overvannsproblematikk, f.eks. fordrøyningsbassenger og flere grønne tak.
Stimulere til overgang til elektrifisering av fritidsbåter, for eksempel ved å støtte ladestasjoner i småbåthavnene. 
Sikre flere tur- og friluftsområder langs Alnaelva, samt forebygge forurensende utslipp. 
Arbeide for at flere av byens strender skal tilfredsstille de internasjonale miljøkravene for en Blått Flagg-sertifisering.

VIKEN HØYRE: 
Ja, både direkte og indirekte. Viken Høyre vil:
•Legge FNs bærekraftsmål til grunn for utviklingen av Viken.

Stille krav om nullutslippsløsninger på alle offentlige fergeanbud når teknologien gir muligheter for det.
Gi støtte til den frivillige innsatsen for renere hav, fjord og strand.
Viken Fylkeskommune skal bli helt ren for engangsplast.
Bidra til god forvaltning av viktige vassdrag.
Styrke innsatsen for grønne innovative anskaffelser, for eksempel ved å ta bedrifter, kunnskapsmiljøer og brukere med på råd i utviklingen av nye fremtidsrettede løsninger (kommentar: her vil for eksempel NOA kunne spille en rolle)
Ta vare på mulighetene for fiske og skjellsanking som innsjøene, elvene og kysten gir oss
Bidra til Borg Havns satsing på sirkulærøkonomi.
Jobbe for at fylkeskommunen skal fortsette å bidra til de sterke forskningsmiljøene i næringslivet over hele fylket.
Godt samspill med kommunene og private aktører for å få til ønsket samfunnsutvikling.
Samarbeide tett med friluftsrådene (friluftsrådene og friluftsorganisasjonene er viktige aktører for sikring, drift og tilrettelegging av friluftsområder)
Vern av naturområder ikke skal være til hinder for å bruke dem som friluftsområder – bruk er det beste vern

Oslo MDG:
Åpent rennende vann er en forutsetning for at dyrelivet kan finnes i Oslo. Med utgangspunkt i elvene og parkene er målet sammenhengende blågrønne korridorer fra fjorden til Marka for å sikre biologisk mangfold. Hele Oslofjorden skal gjøres til et nasjonalmarint verneområde gjennom samarbeid med staten og alle kommuner og fylker langs fjorden. Verneområdet skal ha særlig fokus på å sikre havbunnens frie og ville natur og all råstoffutvinning skal opphøre mens bærekraftig fiskeri med skånsomme redskap kan fortsette. Vi vil gå imot all form for bunntråling og skal jobbe for at det alltid skal være bærekraftige fiskebestander i Oslofjorden. Oslo har usedvanlig god tilgang på vann, men når været blir varmere og vannforbruket økende fører det også hos oss til manko i vannreservene. I byen vår brukes drikkevann til å vaske tøy og spyle ned i do, samtidig som både drikkevannet og avløpsvannet lekker fra gamle rør og ut i naturen. Derfor vil vi i løpet av neste periode gjennomføre minst én pilot for vanngjenvinning i urbane kretsløp der regnvann og husholdningsvann renses og gjenbrukes til eksempelvis vaskevann og toalett. En fjerdedel av Oslos elver og vassdrag ligger gjemt under bakken, og mange andre tas for dårlig vare på. Derfor trengs en ambisiøs og helhetlig forvaltningsplan for alle byens hovedvassdrag, med mål om en betraktelig økning av vernegrenser, tilrettelegging av økosystemer til ulike organismer og åpning av det som nå ligger i rør under bakken
VIKEN MDG:                  
JA, vi har et eget kapittel om vassdragene våre: Store muligheter i bedre skjøtsel av elver og vassdrag Glomma, Drammensvassdraget, en rekke andre store vassdrag, store sjøer og tusenvis av mindre vann gir Viken er svært rik ferskvannsnatur. Folk flest i Viken bor i tilknytning til vassdrag som har uvurderlig verdi. I sørøstfylket lever en rekke arter som bare finnes der i Norge. Vikens vassdragsnatur ble hardt påvirket i gamle dagers hensynsløse reguleringer. Nesten ingen kystnære vassdrag er vernet. Våtmarker, myr, øyer og deltaer er skadd. Dette har redusert plante- og dyrelivet i tilknytning til vassdragene og redusert deres evne til å beskytte oss mot skader fra klimaendringer. Mange steder er miljøkvaliteten i Vikens vassdrag langt under miljøkravene i den norske vannforskriften. De Grønne er et vassdragsparti. Vi kommer til å arbeide hardt for å bevare og restaurere Vikens vassdragsnatur. Vi mener det er fullt mulig å gjøre mye både for å gjenopprette vassdragenes natur, evne til klimabeskyttelse og å oppfylle og overstige miljøkravene. Å få vann og liv tilbake i vassdrag og daler som har vært tørrlagt i årtier åpner muligheter for reiseliv og annen næring som mer enn oppveier et begrenset energitap for selskaper som har profitert lenge på hensynsløs naturødeleggelse.
De Grønne vil:
● Samarbeide med vassdragskommuner for at vilkårsrevisjoner i store, hardt regulerte vassdrag sikrer økt minstevannføring og andre tiltak som gjenoppretter vassdragenes økosystem
● Arbeide for at alle Viken-vassdrag har “god økologisk tilstand” i samsvar med Vannforskriften innen 2024
● Skape skjønnhet, liv, glede og ekstremværbeskyttelse i bomiljøer og næringsområder ved å hente nedbygde bekker og elver opp igjen i dagen
● Støtte tiltak som renser og beskytter gytebekker for sjøørret langs Vikenkysten
● Beskytte villaksen i Vikens vassdrag ved å si nei til lakseoppdrett i Viken
● Arbeide for å stanse all videre regulering og nedbygging av våtmarker Arbeide for tiltak som gjenoppretter myrer og våtmarker der det gir fysisk og biologisk mening
● Arbeide for å beskytte og restaurere vegetasjon langs elver og bekker, og lage turstier og hvileplasser der Foreslå plan med tiltak for å motvirke at klimaskapt avrenning gjør ferskvannet mørkere og skader livet i vann og fjord.

RØDT OSLO:              
Ettersom den globale oppvarminga fortsetter vil ekstreme værmønstre forsterkes, og byutviklinga må ta høyde for dette. Dagens systemer for håndtering av overflatevann har allerede for liten kapasitet, og dette vil forsterkes de kommende årene. Havnivåstigning, høyere vannføring i elvene og andre konsekvenser av klimaendringene må også tas hensyn til i videre byutvikling og utbygging.
I perioder med store nedbørsmengder oversvømmes systemet slik at kloakkvann blandes med overflatevann, og renner direkte ut i fjorden uten rensing. Oslo kommune må utvikle et kloakksystem uten risiko for utslipp direkte i fjorden. 
Oslo kommune må etablere samarbeid med lokale interessegrupper, bydeler og lokalbefolkning for å innhente lokalkunnskap om risikosoner for klimaendringskonsekvenser, og sikre effektiv forebygging og beredskap som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner.
Kommunen må bygge kompetanse hos plan- og byggesaksbehandlere, slik at klima- og klimatilpasningstiltak blir vurdert ved utbyggingssaker.
Vannforsyningen i Oslo skal ikke privatiseres. Rensing og distribusjon av drikkevannet for byens befolkning skal være en kommunal tjeneste.
Kravene til håndtering av avløpsvann ved nybygging og større rehabiliteringer må være strenge. Det bør blant annet legges til rette for kildeseparering som skiller gråvann fra svartvann, slik at gråvannet for eksempel kan gjenbrukes lokalt.
Det må innføres strenge utslippskrav og overvåkning av utslipp ved kloakkanleggene i kommunen. Det bør utvikles et overvannssystem som ikke har forbindelser til kloakksystemet, slik at ubehandla kloakk ikke kan renne direkte ut i fjorden
Det må etableres bedre avfallshåndtering i kystnære områder, på øyene og langs elvebreddene. Plastavfall og lignende må i mindre grad ender opp i havet. Dette er spesielt viktig om våren og sommeren.
RØDT VIKEN: Nei
OSLO SP: Fra programmet: I vårt Oslo bygger vi flere grønne lunger, og holder fjorden ren. Derfor vil vi plante flere trær, bevare grønne lunger og rydde fjorden for søppel.
Oslo Senterparti vil:
Installere landstrøm i havnene og innføre utslippsforbud fra skip som ligger til havn.
Prioritere de beste seiletidene inn til Oslo for de skipene med lavest utslipp.
Miljødifferensiere havneavgiften for å premiere de skipene med lavest utslipp.
Vurdere maksgrense for antall cruiseskip i Oslo per dag.
Stille krav til den kommersielle skipstrafikken i Oslo om nullutslipp så snart den teknologiske utviklingen ligger til rette for det, både for hoved- og hjelpemaskineri.
Stoppe erosjonen i Oslofjorden ved å stramme inn krav til maks fart for store skip.
Installere såkalte «sea bins» i båthavner, ved badeplasser og kaier i Oslo for å rydde opp søppel.

VIKEN SP:
Reint vann er viktig for folk og dyr og en trygg matproduksjon, friluftsliv og biologisk mangfold.  Fylket har et overordnet ansvar for vannforvaltningen.  Målet er god økologisk tilstand i alle vassdrag. Klimaendringer med økt nedbør og flom betyr større utfordringer for beredskap og sikring av ferskvannskilder. Fylkeskommunen skal ha en aktiv rolle i dette arbeidet.
Senterpartiet vil:
• at fylkeskommunen bistår og samarbeider med kommunene for å sikre reint vann og trygg vanntilførsel til innbyggere og næringsliv.
•i vil arbeide for bedre vannmiljø i alle vassdrag og planlegge for større nedbørsmengder både med kanalisering og fordrøyning

OSLO SV: Vannkvaliteten i fjorden og vassdragene skal forbedres. (Side 26 i partiprogrammet)
VIKEN SV: Nei
OSLO VENSTRE: Vi har et eget kapittel: Fjorden og elvene
Venstre vil ha en ren Oslofjord og rene elver, fritt for plast og annen forurensing. Vi vil
sørge for en bærekraftig forvaltning av fisk og krepsdyr med sikte på ågjenoppbygge sviktende bestander, tilrettelegge for bading og skånsom bruk.
Venstre vil:
Gjenåpne bekker og elver
Sikre en ren Oslofjord, fri for plast og annen forurensning
Stoppe forurensningen fra plast og mikroplast i Oslo
Fortsette opprydningen og rensingen av havnebassenget
Gjøre Oslofjorden til et marint verneområde
Stille miljøkrav til all skipsfart til Oslo hav
Stimulere til at nye store bygg har anlegg for behandling og resirkulering av gråvann, og at avløp for gråvann separeres.
Ta i bruk alternativer til mikroplast på kunstgressbaner med sikte på å fase ut all bruk av gummigranulat
Kartlegge alle utløp i byens elver og arbeide for å stenge skadelige utløp for godt
Ikke bygge ut Bestumkilen, men utvikle området for allmennheten
Etablere ladestasjon for elbåt
At Oslo kommune skal ta initiativ til at det etableres et eget fjordoppsyn for Oslofjorden, som skal sørge for at overtredelser mot vernebestemmelser og annen miljøkriminalitet kan følges opp langt mer effektivt

VIKEN VENSTRE: Vann og vassdrag: Viken har sammen med Oslo ansvaret for vannforvaltningen av de største vassdragene som har avrenning til Oslofjorden. For å bevare livet i vassdrag og fjorder, må vi sikre at miljøet er godt i vassdragene og vi må hindre erosjon.
Venstre vil:
Styrke arbeidet med vannforvaltning, sikre naturmangfold, god miljøtilstand og rent vann i vassdrag og fjorder.
Lage felles regional plan for forvaltning av Oslofjorden for fylkene rundt fjorden.

12. Vil ditt parti gi økonomisk støtte til restaureringstiltak for å forbedre fjordens plante- og dyreliv?
Oslo AP Ja
Viken AP Ja 
Oslo FRP Nei
Viken FRP Ja
Oslo Høyre Ja
Viken Høyre Ja
Oslo KRF Ja
Viken KRF Vi vil vurdere dette.            
Oslo MDG Ja
Viken MDG JA. Vi har programfestet både nasjonalt og i Viken at vi skal restaurere natur. Dette er selvsagt ikke gratis, men krever hardt arbeid. Nå har vi i tillegg fått nye trusler fra fremmede arter som stillehavsøsters, så det er krevende.   
Rødt Oslo Ja
Rødt Viken Ja
Oslo SP Ja
Viken SP Ja
Oslo SV Ja
Viken SV Ja
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre Ja

13. Vil ditt parti gå inn for forbud mot engangsforpakninger av plast, inklusive flasker? 
Oslo AP Dette kan ikke Oslo kommune bestemme. Vi har laget en egen strategi for reduksjon av plastbruk, herunder engangsplast i Oslo, og faser ut bruken av engangsplast i kommunen.
Viken AP Ja
Oslo FRP Ja
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Ja
Viken Høyre Ja
Oslo KRF Ja til forbud mot engangsartikler. Vi ønsker ikke å forby plastflasker fordi vi har et effektivt pantesystem. Vi vil heller gjøre det enklere å pante. 
Viken KRF Ja
Oslo MDG Ja
Viken MDG Ja vi har følgende punkter som vi har vedtatt:
● Slutte med engangsartikler av miljøskadelig plast innen 2020.
● Fase ut bruk av miljøskadelig plast innen 2024.
● Øke innsatsen med å ta opp flytende avfall fra sjøen, samt kartlegge omfanget av avfall på sjøbunnen ved hjelp for eksempel av undervannsdroner
● Fase ut bruk av miljøskadelige gummigranulater på idrettsanlegg innen 2020.
● Gi kommuner myndighet til å vedta bøter i forsøplingssaker, slik Miljødirektoratet har anbefalt.
● Sette av en milliard i året til å rydde opp etter plastforurensing i utviklingsland.
● Øke støtten til frivillige aktører som vil gjøre en innsats for opprydding av marint søppel.
● Utvide ordningen med “Fishing for litter” til minst èn havn i hvert fylke og gjøre ordningen til en belønningsordning der fiskere og dykkere kan få betalt for innlevert avfall. Til tross for anlegging av flere kyststier, opplever allmenheten at store deler av strandsonen er privatisert med skilt, plattinger, brygger, osv. Mange kommuner er også altfor slepphendte når det gjelder dispensasjoner for anlegg i strandsonen som f.eks. utbygging av næringsbygg og leiligheter, anlegg av marinaer og private brygger.

Rødt Oslo Ja
Viken Rødt Ja
Oslo SP Ja
Viken SP Vi er åpne for alle forslag som begrenser unødvendig plastbruk. Det er viktig at dette arbeidet løftes til nasjonalt nivå, også et eventuelt forbud.
Oslo SV Ja
Viken SV JA - Sav vil ikke bruke i fylkeskommunen. Det tar tid å endre hele samfunnet, men Viken bør være en fanebærer for å vise at det er mulig.
Oslo Venstre Ja til engangsartikler, nei til flasker fordi vi har et svært effektivt pantesystem. Vi vil heller sørge for at alle flasketyper kan pantes.
Viken Venstre Ja til engangsartikler, nei til flasker fordi vi har et svært effektivt pantesystem. Vi vil heller sørge for at alle flasketyper kan pantes. 

Til tross for anlegning av flere kyststier, opplever allmenheten at store deler av strandsonen er privatisert med skilt, plattinger, brygger, osv. Mange kommuner er også altfor slepphendte når det gjelder dispensasjoner for anlegg i strandsonen som f.eks. utbygging av næringsbygg og leiligheter, anlegg av marinaer og private brygger. 
14. Vil du og ditt parti arbeide for å bedre tilgangen til strandsonen, selv om det kan gå på bekostning av privat eiendomsrett?
Oslo AP Ja
Viken AP Ja, vi mener at regelverket i 100 m beltet til strandsonen må opprettholdes og dispensasjonspraksisen må strammes i de områdene hvor nedbyggingen har medført at strandsonen har blitt privatisert og er steng allmenheten. Særlig i Oslofjord området er dette en utfordring.  
Oslo FRP Ja
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Har ikke tatt stilling til
Viken Høyre I vårt program sier vi: Sikre og styrke allemannsretten og legge til rette for at allemannsrettens innhold blir kjent.
Oslo KRF Ja
Viken KRF Nei           
Oslo MDG Ja              
Viken MDG Ja, men selvsagt ta hensyn til fastboende og privatlivets fred. Vi må også tenke på at dyrelivet trenger fred og ro, så noen områder må være uten tilrettelegging for høy bruk og ferdsel. Vi har programfestet:
● Utrede mulighet for å omregulere flere kyst/strandområder til fri bruk for allmennheten
● Arbeide sammen med kommunene for at forbudet mot bygging i strandsonen håndheves i samsvar med lovverket og ikke hules ut med flere dispensasjoner 

Rødt Oslo Ja
Rødt Viken Ja
Oslo SP Ja
Viken SP Tilgang til strandsone er en viktig del av allemannsretten, som vi er opptatt av å holde i hevd. Dette er særlig aktuelt i tettbygde strøk av Oslofjorden. Vi vil imidlertid  ha en mer differensiert forvaltning av strandsonen innenfor 100-metersbeltet i enkelte vassdrag, særlig i distriktene. Her er det rom for å tillate noe utbygging av f.eks. næringsvirksomhet innenfor 100 meter til vannet.  
Oslo SV JA!  SV vil gjøre strandsonen mer tilgjengelig for allmennheten gjennom oppkjøp av strandeiendommer og fraskilling av bygninger. Offentlig sjøtilgang må sikres når nye områder langs fjorden bygges ut.
Viken SV JA - SV vil åpne opp strandsone og fjerne hindringer. Det bør bli lett å gå hele strandsonen fra Sverige til Vestfold og Telemark.
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre Ja                          

15. Vil du og ditt parti bidra til en innstramming i dispensasjonspraksisen, slik at strandsonen får et reelt vern?
Oslo AP Ja
Viken AP Ja  Bruk av fritidsbåter med stadig større motorkraft og fart, frislipp av vannskutere, mye vettløs kjøring, mm. Fører til økte konflikter med myke brukere av fjorden (f.eks. kajakk- og kanopadlere, badende, småbåttrafikk), noe som også kan medføre alvorlige ulykker. 
Oslo FRP Nei
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Har ikke tatt stilling til dette
Viken Høyre Bruk av fritidsbåter med stadig større motorkraft og fart, frislipp av vannskutere, mye vettløs kjøring, mm. Fører til økte konflikter med myke brukere av fjorden (f.eks. kajakk- og kanopadlere, badende, småbåttrafikk), noe som også kan medføre alvorlige ulykker. 
Oslo KRF Ja
Viken KRF Ja                    
Oslo MDG Ja
Viken MDG Ja utvilsomt! I dag respekteres ikke vern av strandsonen i utbyggingsprosjekter. Vi ønsker å være restriktive med dispensasjoner og vi ønsker at vannressursloven overholdes.
Rødt Oslo Ja
Rødt Viken Ja
Oslo SP Ja
Viken SP Vi mener nedbygging av kysten må unngås ved en streng praksis. Men det samme regelverket bør ikke praktiseres like strengt ved alle vann i innlandet.
Oslo SV Ja
Viken SV Ja
Oslo Venstre Ja
Viken Venstre Ja

Bruk av fritidsbåter med stadig større motorkraft og fart, frislipp av vannskutere, mye vettløs kjøring, mm. Fører til økte konflikter med myke brukere av fjorden (f.eks. kajakk- og kanopadlere, badende, småbåttrafikk), noe som også kan medføre alvorlige ulykker. 

16. Vil du og ditt parti arbeide for å minske denne konflikten ved å skille disse aktivitetene fysisk?
Oslo AP Vi har ikke vurdert konkrete tiltak, men vil sørge for at fjorden oppleves trygg for alle.
Viken AP Arbeiderpartiet gikk mot å liberalisere regelverket for vannscootere, nettopp fordi vi mener at de skaper farlige situasjoner for badene og de som ferdes på sjøen uten motor (badende, padlere og seilere mf.) Vi mener det er nødvendig å stramme inn igjen regelverket for motorisert ferdsel til sjøs i de områder hvor det er badene mfl.
Oslo FRP Nei
Viken FRP Nei
Oslo Høyre Nei
Viken Høyre Dette må de kommunale myndigheter/politikere styre, men vi vil bidra til at fylket og kommuner innen samme område har felles regler, forståelse og praktisering der det er naturlig. 
Oslo KRF Ja, hvis med å «skille fysisk» betyr å regulere motorisert ferdsel slik at de «myke trafikantene» på havet kan føle seg tryggere, er vi åpne for det. 
Viken KRFVi vil vurdere tiltak som kan bedre situasjonen og minske konflikten.
Oslo MDG Ja
Viken MDG JA. Vi har programfestet: “Prioritere myke og stillferdige trafikanter på sjøen. Alle skal kunne seile, ro og padle trygt langs Vikens vidstrakte kyst.”
Rødt Oslo Ja
Rødt Viken Nei
Oslo SP Nei, vi mener at fartsgrense på 5 knop og kontroller for å slå ned på vettløs kjøring er tilstrekkelig. 
Viken SP Nei. Dagens fartsgrense bør være tilstrekkelig, men det er behov for kontroller og tiltak mot vettløs kjøring.
Oslo SV Ja
Viken SV Ja
Oslo Venstre Litt usikker på hva som menes med "skille fysisk", men vi er åpne for å regulere motorisert ferdsel slik at de "myke trafikantene" på havet kan føle seg tryggere. Det kan for eksempel gjøres ved å ha større 5 knopsområder og soner der motoriserte fartøy ikke har adgang, inkludert vannscootere.         
Viken Venstre   Ja,vi er åpne for å regulere motorisert ferdsel slik at de "myke trafikantene" på havet kan føle seg tryggere. Det kan for eksempel gjøres ved å ha større 5 knopsområder og soner der motoriserte fartøy ikke har adgang, inkludert vannscootere. 


Appeller:
NOA spurte alle partiene i Oslo og Viken om de kunne skrive en noen ord om naturvern. Her er appellene fra de forskjellige partiene:

APPELL FRA OSLO ARBEIDERPARTI: 
Vi er stolte av det vi har fått til i Oslo de siste fire årene. Klimagassutslippene er på vei ned. Lufta blir stadig renere. Vi planter stadig mer grønt, investerer mer i naturområdene våre og utvider gågatene og sykkelveinettet vårt. Vår ambisjon er å vise verden at tittelen Europas miljøhovedstad er noe vi lever opp til hvert år.

Oslo Arbeiderparti har en lang historie med å jobbe for et bedre bymiljø. Forrige gang vi ledet byen kom trikken over Rådhusplassen, vi la grunnsteinen for banen til Mortensrud, og startet arbeidet med trikken til Rikshospitalet. Aller stoltest er vi kanskje av Akerselva miljøpark, som har blitt en perle i byen.

Vi vil gjerne fortsette det gode arbeidet. De neste fire årene er det noen saker som bør stå aller høyest for alle som er opptatt av å kutte klimagasser og luftforurensning, og la naturen leve.

Vi skal bygge ut kollektivnettet med Fornebubanen, nytt signalanlegg, ny t-banetunnel og nye trikker og trikkeskinner. Det skal skje samtidig med at vi utvider busstilbudet med stadig nye avganger og elektriske busser. Vi mener det er helt avgjørende at vi nå ikke somler med t-banetunnelen. Vi bør bygge den som Ruter foreslår, som ni år med grundige, faglige utredninger viser er den beste. 

Vi vil gjøre det vanskeligere og dyrere å forurense, og enklere og billigere å være miljøvennlig. Sykkelveinettet skal fortsatt bygges ut i stort tempo. Det er fortsatt langt igjen til vi har et sammenhengende nett. Vi vil hente løsninger fra de beste sykkelbyene i verden, som design som gir trygge kryss, lysprioritering for syklister, forsøk med høyresving mot rødt lys. Samtidig skal vi gjøre det lettere å være bildeler. Alle knutepunkt skal ha en bildelingsstasjon i nærheten. Vi vil reservere billige p-plasser for delte biler, og gi rabatter i bomringen. Det skal være både lønnsomt og attraktivt å reise miljøvennlig.

Vi vil ta vare på naturen og ha et mangfoldig plante- og dyreliv basert på de artene som naturlig hører hjemme i området. Vi vil bringe Oslos bekker og elver opp i dagen, der det lar seg gjøre. Markagrensen skal ligge fast. Oslo kommunes skoger er befolkningens felleseie.  Forvaltningen skal ha frilufts- og verneinteressene som det bærende grunnlag og økonomiske hensyn skal underordnes disse.

På slutten av 90-tallet gikk Arbeiderpartiet inn for et bilfritt sentrum. I 2003 gikk vi for første gang til valg på å innføre en rushtidsavgift. I 2005 begynte vi å foreslå bevilgninger til en ny t-banetunnel gjennom sentrum. Første gangen vi foreslo fysisk atskilte sykkelveier var i 2007. Dette er bare noen eksempler på mange av de sakene vi har jobbet for i en årrekke. Takket være det gode samarbeidet vi nå har med våre samarbeidspartnere i byrådet, klarer vi nå å gjennomføre politikken vår. Det har gitt klare resultater for Oslos befolkning, og for miljøet. Nå ber vi om støtte fra velgerne til å fortsette i fire nye år.

APPELL FRA VIKEN ARBEIDERPARTI: 
Tap av natur er en like stor trussel mot vårt livsgrunnlag, som klimaendringene. Sammen med klimaendringene er dette den største utfordringen samfunnet vårt står overfor. Den menneskelige påvirkningen på naturen er nå så sterk at det er fare for alvorlige og uopprettelige svekkelser av naturlige økosystemer. 

Å bevare og sikre bærekraftig bruk av naturlige økosystemer, er nødvendig for menneskets framtid og en forutsetning for vekst og velferd i alle samfunn. Økosystemene på land og i havet har en naturlig produksjon som det kan høstes mat fra, og naturen gir grunnlag for menneskenes egen produksjon av mat. Naturen renser vannet og lufta, produserer oksygen, sikrer pollinering av planter, resirkulerer næringsstoffer, binder jordsmonnet, lagrer karbon, beskytter mot erosjon og er viktig for overvannshåndtering og flomdemping. Derfor er det alvorlig når naturen bygges ned, bit for bit, uten en tanke for helheten.  
Klimautfordringen verden står overfor er formidabel og vil kreve en stor innsats av oss alle. For å nå målet om et klima som tar vare på jorda vår for fremtidige generasjoner må det gjennomføres smarte løsninger globalt, men ikke minst også lokalt i Viken. 
Vi kan ikke velge mellom hvilke av disse to miljøproblemene vi skal løse og Arbeiderpartiet mener at vi er nødt til å løse dem begge to, samtidig. De henger uløselig sammen. 

Et bærekraftig samfunn er fullstendig avhengig av naturen. Vi trenger naturen og vi er alle avhengig av ulike goder naturen gir vår virksomhet. Direkte, som fruktbar jord eller rennende vann. Indirekte, som pollinering av planter eller et klima som gir stabile vintre og begrenser ekstremvær. 

Arbeiderpartiet vil derfor følge opp de nasjonale og internasjonale målene for naturmangfold, som tilsier at det skal være god tilstand i økosystemene, at ingen arter eller naturtyper skal utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur skal ivaretas.  

Arbeiderpartiet vil være fremst i kampen mot tap av arter og natur. Samtidig skal vi alltid jobbe for å nå klimamålene i Parisavtalen, og FNs bærekraftsmål. Overgangen til et nullutslippssamfunnet må skje på en måte som sørger for at alle har en jobb å gå til. Derfor vil vi bidra til å skape nye grønne arbeidsplasser, gjøre det enklere å reise kollektivt og bruk sykkel og gange, og elektrifisere samfunnet med fornybar energi. 

Vern av natur innebærer også tilgang og bruk av natur. Naturopplevelser kan ikke være et privilegium for de få, men en rettighet for alle. I Vikensamfunnet skal vi skape gode, bærekraftige lokalsamfunn som tar vare på og har tilgang på verdifulle friluftsområder. Vern av de mest verdifulle natur- og jordbruksområdene våre er en sentral del av dette. 

APPELL FRA OSLO FREMSKRITTSPARTI: Av Tone Elisabeth Ims Larssen
For meg er det viktig med et rent Oslo, der vi ivaretar såvel skogen som havet gode mange flotte badeplassene i vår kommune. Forurenser du skal du også betale. Det er flott med engasjement og at mange nå er opptatt av ren luft, og Oslo har oppnådd stor gevinst av at mange har skiftet ut bilparken sin til utslippsfrie biler. Dette takket være gulrot og ikke pisk. FrP vil ha en åpen inkluderende by for alle.

APPELL FRA VIKEN FREMSKRITTSPARTI: 
Vern gjennom bruk!

Norsk natur er fantastisk, og en viktig norsk verdi er gleden av friluftsliv til fjells, i skogen og på sjøen. Da må vi ta vare på naturen for fremtidige generasjoner, men uten å verne oss vekk fra å kunne oppleve den. FrP er for vern gjennom bruk. Det må satses på etablering av turløyper og andre friluftsarenaer som kommer folk flest til gode. Tilrettelagt med universell utforming der det er hensiktsmessig, vil for mange være det man trenger for å kunne komme seg i aktivitet.

APPELL FRA OSLO HØYRE: 
Oslo Høyre vil ta vare på det varierte naturmangfoldet vi har i byen vår, og vi skal forvalte byens biologiske mangfold på en bærekraftig måte. Byens grønne preg skal bevares, også for kommende generasjoner. Oslofjorden er rik på biologisk mangfold. For Høyre er det viktig at det langsiktige arbeidet som har gitt en ren og livskraftig Oslofjord, fortsetter. Høyre vil derfor styrke innsatsen for å redusere plastforurensingen av havet. Parkene, fjorden, elvene og Marka er rekreasjonsområder som er viktige for byen vår. For å verne de viktigste områdene må vi sikre at de er i aktiv bruk. Marka er flittig brukt av mange. Fjordbyen har gjort sjøen tilgjengelig for innbyggerne, og havnepromenaden er blitt et populært område for store og små. Det skal de også være for kommende generasjoner! 

APPELL fra VIKEN HØYRE: 
For Viken Høyre er det viktig å ta vare på den verdenen vi lever i, og overlate den i minst like god stand til neste generasjon. Slik verden ser ut nå, vil en av våre viktigste jobber være å stanse den globale oppvarmingen, nedbygging av naturen og den forsøplingen vi ser rundt oss, spesielt med tanke på plast. Høyre vil at Viken skal være en klima- og miljøvennlig fylkeskommune som legger til rette for økt bruk av fornybar energi og fremmer bruk av miljøvennlig transport. Viken Høyre vil derfor legge FNs bærekraftsmål til grunn for utviklingen av Viken. Noen av de aller største kildene til utslipp av klimagasser i Viken kommer fra transportsektoren. For Viken Høyre er det derfor viktig å legge til rette for at transportsektoren blir utslippsfri så snart som mulig.

APPELL FRA OSLO KRISTELIG FOLKEPARTI: 
Oslo KrF vil jobbe for at Oslo er en nullutslippsby innen 2030, og vi vil gjøre Oslo til en grønn hovedstad. For å klare dette er det viktig at nullvekstmålet for personbiler ligger fast, at kollektivprosjekter blir prioritert, og at vi krever landstrøm for cruiseskipene som ankommer byen. Vi vil gjøre kommunens bilpark tilgjengelig for bildeling på kveldstid, vi vil drive aktiv skjøtsel av byvegetasjon og kulturlandskap, vi vil bevare byens parker og grøntområder mot utbygging og etablere nye. For å nå målet om nullutslipp, er det også viktig at Oslo sikrer fullskala karbonfangst ved Klemetsrudsanlegget.

APPELL FRA VIKEN KRISTELIG FOLKEPARTI: 
Miljøpartiet KrF. KrF ønsker å være med på å forme Viken til å bli et foregangsfylke på klima og energi. KrF vil legge FNs bærekraftmål til grunn for alle våre prioriteringer. Friluftsliv og naturopplevelser er noe hele familien kan ha stor glede av. Det er viktig å legge til rette for at alle innbyggere i Viken har tilgang til gode opplevelser i naturen, uavhengig av økonomi, alder eller funksjonsnivå. Samtidig må vi forvalte naturen slik at vi tar vare på kulturlandskap og biologisk mangfold, til glede for kommende generasjoner. Oslofjorden og vassdragene våre må holdes rene og ryddige.

APPELL FRA OSLO MILJØPARTIET DE GRØNNE:
Miljøpartiet de Grønne vil setter mennesker og miljø i sentrum. Markagrensa ligger fast. Naturen og det biologiske mangfoldet i Oslomarka, Oslofjorden og grøntområdene i byene skal ikke bare bevares, men gjenopprettes og styrkes. Vi prioriterer mennesker, ikke biler i byen. Vi skal skape verdens beste fotgjengerby, øke antall kollektivavganger og redusere prisene og bygge 100 km med ny sykkelvei.  Vi skal få ned utslippene slik at Oslo skal være en nullutslippsby i 2030, uten helsefarlig luft. Byen skal styres etter et klimabudsjett med konkrete og forpliktende tiltak.                                                                                                                            

APPELL FRA VIKEN MILJØPARTIET DE GRØNNE: 
De Grønne vil ta vare på kysten, skogen, vassdragene, fjellnaturen, med alle dyr og planter som bor her. Vi vil jobbe for god mattilgang og et trygt, rent og stille miljø for sel og sjøfugl. Svaberg og kystblomsterenger skal bevares og ikke erstattes av plener og brygger. Edelløvskog, barskog, havstrender, myr, innsjøer og tjern gjør Viken til et eldorado for opplevelser og biologisk mangfold, med mange landskapsvernområder og ramsarområder. Dette skal bevares, restaureres og verneområder må utvides.

APPELL FRA RØDT OSLO:
Årsakene til miljøproblemene er komplekse, men de springer alle ut av lang tids overforbruk. Menneskeheten har levd i et kapitalistisk forbrukssystem frakoblet jordas tåleevne. Rødts alternativ er en grønn sosialisme som ikke ødelegger livsgrunnlaget for kommende generasjoner. 

Den største kilden til klimagassutslipp i Oslo er veitrafikken. Det er derfor viktig for oss å styrke kollektivtrafikken, samtidig som hele byen blir enda mer tilgjengelig for gående og syklende. Grønn, sosial byutvikling og et godt kollektivnett – i kombinasjon med restriksjoner på privatbilismen – er avgjørende for å kutte klimagassutslipp. Vi vil jobbe for å innføre et byggeforbud innen 20 meter fra elvebreddene og etablere gangveier med sikt til elvene. Og ikke minst må Markagrensa bestå, og randsonen mellom bebyggelsen og Marka må ikke uthules med idrettsanlegg eller boligutbygging. Rødt vil bevare parker, friområder og skog, og utvide det slik at vi får flere sammenhengende grøntområder og trafikksikker atkomst til gode fri­områder.

APPELL FRA RØDT VIKEN: 
For Rødt Viken er kampen for miljøet en hovedsak på det nye fylkestinget. Et av de viktigste politiske spørsmålene i vår tid er reduksjon av CO2-utslipp. Vi går derfor mot prosjekter som gir kapasitetsøkning på veinettet, og ønsker i stedet tiltak som reduserer bilbruken. Rødt mener at økt behov for å forflytte seg skal løses ved en satsing på kollektivtrafikk, og bedre tilrettelegging for gang og sykkel. Rødt Viken vil stå sammen med andre gode krefter for å kjempe for miljøet og naturen.

APPELL FRA OSLO SENTERPARTIET
Senterpartiet vil jobbe for et grønt Oslo og for bevaring av Marka. Vi vil prioritere oppbygging av grøntarealer fremfor utbygging. Det biologiske mangfoldet opprettholdes og styrkes blant gjennom å plante vekster for pollinerende insekter og bevare grøntområder, og gjennom aktiv forvaltning av Marka. Vi vil plante flere trær, og se etter muligheter for å dyrke mat på tak, skraptomter og andre steder som også kommer insekter til gode. Marka skal opprettholdes som et tilgjengelig område for lek og friluftsliv. Fjorden skal blir renere gjennom plukking av søppel og begrensning av utslipp.

APPELL FRA VIKEN SENTERPARTIET: 
Senterpartiet vil gjøre alt som står i vår makt for å sikre en velfungerende natur. Mennesket er en del av naturen og naturen en del av oss. Naturen er ikke et noe der ute, isolert fra folk, mens og mat, klær og byggevarer er noe en kjøper i butikken. Framtida til oss mennesker er avhengig av at produksjonsevnen og mangfoldet i naturen blir opprettholdt. Hensynet til en velfungerende natur må  stå i fokus i all politikk. Naturen er sårbar og utsatt for menneskelige påvirkning. Ressursene nyttes best gjennom bærekraftig bruk. Folkelig deltakelse og engasjement er en av bærebjelkene i vår miljøpolitikk. Det gjelder også for klimaendringene, den mest alvorlige miljøtrusselen vi står ovenfor.  Vi må begrense utslipp gjennom redusert forbruk, ny teknologi og bedre løsninger, og vi må utnytte fotosyntesen som er naturens egen fangst og lagring.                                                                                                                    

APPELL FRA OSLO SOSIALISTISK VENSTREPARTI:                           
En grønn by for de mange, ikke for de få
Naturen er verdifull og uerstattelig i seg selv, men også viktig for at vi kan leve gode liv. Oslo har et stort ansvar for å motvirke tapet av arter. SV vil ta vare på naturverdiene og kjempe mot privatisering og nedbygging av Oslo-naturen. Vi vil også åpne elveløp, sørge for turstier og ikke minst bevare Sukkerbiten i Bjørvika som friområde. Samtidig må vi kutte klimagassutslipp og sørge for at vi kan puste ren og trygg luft. Særlig kollektivtrafikken vil vi prioritere de neste årene, slik at folk har et alternativ til bilen. Verden står overfor krise med økende ulikhet og klimakrise. Vi må løse begge disse samtidig. Derfor kjemper SV for en grønn by for de mange, ikke for de få på toppen.

APPELL FRA VIKEN SOSIALISTISK VENSTREPARTI: 
En grønt nærområde for de mange, ikke for de få
Viken har verdifull og uerstattelig natur som strekker seg fra fjord til fjell. Naturen er viktig for at vi kan leve gode liv og for våre barns fremtid. Vi har et stort ansvar for å motvirke tapet av arter. SV vil ta vare på naturverdiene og kjempe mot privatisering av strandsonen og nedbygging av naturen. 

SV vil at flere skal kunne få beholde sin rett til å nyte naturen. Vi vil styrke innsatsen så flere får mulighet til å velge kollektivtransport som et alternativ til bilen. SV ønsker å forbedre renovasjonstjenestene noe som gjør det enklere å resirkulere og som er mindre belastende for miljøet.  Verden står overfor krise med økende ulikhet og klimakrise. Vi må løse begge disse samtidig. Derfor kjemper SV for en grønn hverdag for de mange, ikke for de få på toppen.

APPELL FRA OSLO VENSTRE: 
For Oslo Venstre er kampen for å redde naturen og begrense den globale oppvarmingen det aller viktigste ved dette valget. Vi vil fortsette satsingen på kollektivtrafikk og sykkel, og beholde bomringen. Vi vil beskytte Markagrensen og stanse all nedbygging av grøntområdene i byen. Vi vil også ha et krafttak for Oslofjorden. Venstre har allerede sørget for å frede den utryddingstruede kysttorsken, og nå vil vi vil samarbeide med nabokommunene for å stanse forurensingen til fjorden. Vi vil også opprette et eget fjordoppsyn som kan slå ned på ulovlig fiske, marin forsøpling og annen forurensing.  

APPELL FRA VIKEN VENSTRE: 
Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur og artsmangfold er vår tids største utfordringer. Å kutte klimagassutslipp, bevare naturmangfold og miljø, og forvalte jordens ressurser på en bærekraftig måte er nødvendig for å sikre jorda for generasjonene som kommer etter oss. Det innebærer også nye muligheter for god livskvalitet og verdiskaping. Venstre vil gjøre det enkelt for innbyggerne i hele Viken å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen både når det gjelder transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk.

Godt valg!

 

Gjermund Andersen, Ingunn Lund-Vang/NOA

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.11.2019