Du er her:

Når vern ikke lenger er nok

En samlet plan for vern og restaurering av skog i Markas nordlige deler.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ønsker igangsatt en umiddelbar redningsaksjon for de siste restene av gammel naturskog i Marka, og for alle artene som hører hjemme i slik skog. Utviklingen i Oslomarka er kommet så langt at det ikke lenger er tilstrekkelig bare å verne mer, dersom mangfoldet skal opprettholdes. I tillegg til å verne resten av den gamle naturskogen, er det nødvendig å starte med restaurering av industriskog og å binde sammen de gamle naturskogene til et landskapsøkologisk nettverk. Et slikt nettverk vil kunne fungere som spredningskorridorer for artene, og således forhindre innavl og utdøing i små populasjoner.

Image

Det er ikke lenger nok å verne Markanaturen. Med FN's tiår for naturrestaurering rett rundt hjørnet har tiden kommet for å begynne arbeidet med å restaurere skog, slik at den kan opprettholde mangfoldet av planter og dyr på lang sikt, for kommende generasjoner. 

Når vern ikke lenger er nok
Oppsummering av 30 års arbeid for Markanaturen og forslag til en ny naturforvaltning i Oslomarka

Sammendrag
Fullstendig rapport (kommer)
Vedlegg
Bilder

Det er nok nå
En rapport om skogbruks-aktiviteten i Marka og manglende samsvar mellom intensjoner og virkelighet.

Sammendrag
Fullstendig rapport (kommer)
Vedlegg

Sammenhengende villmark
Et forslag til landskapsøkologisk korridor mellom de biologisk rike indre delene av Marka og Oslo kommunes skoger.

Sammendrag
Fullstendig rapport (kommer)
Bilder

Samlet plan for vern og restaurering i de nordre delene av Oslomarka 
Nye verneforslag og forvaltningsgrep.

Sammendrag
Fullstendig rapport (kommer)
Vedlegg

NOAs krav og forslag:

 • Det må gjennomføres ny fagbiologisk, næringsuavhengig registrering av all skog eldre enn 70 år, og hogst må ikke tillates før registreringen er gjennomført og vurdert for det aktuelle hogstområdet.
 • Det må igangsettes arbeid med en samlet verneplan for Marka etter naturmangfoldloven og etter markaloven:
  • NOAs velbegrunnete verneforslag må inngå i vurderingsgrunnlaget.
  • Ferdig utredete områder vernes fortløpende.
  • Framlagte verneforslag underlegges midlertidig vern under verneprosessen.
 • Det nedsettes en fagbiologisk ekspertgruppe for å vurdere Markas økologiske tilstand og den samlede belastningen av flatehogster og granplantasjer, samt utarbeide faglige rammer for og krav til en landskapsøkologisk plan for Marka.
 • NOAs arbeid med en landskapsøkologisk korridor og etablering av restaureringsområder må videreføres i offentlig regi.
 • Nordmarka-Krokskogen og Lillomarka landskapsvernområder opprettes med forskrifter som sikrer en gjenoppbygging av et flersjiktet, naturpreget skogbilde.
 • Naturreservatene i Romeriksåsene knyttes sammen gjennom restaurering av mellomliggende områder og vern av friluftslivsområder etter markaloven.
 • Skogforvaltningen i Marka må endres:
  • Skogforvaltningen legges under Markaloven og miljømyndighetene.
  • Markaforskriften etter skogbruksloven endres i tråd med forslaget fra OOF og NOA i 2009, og legges inn under Markaloven.
  • Utvalgshogst og kontinuitetsskogbruk innføres som foretrukket skjøtselsmetode, og avvik må begrunnes og konsekvensutredes.
  • Det må innhentes fagkompetanse på biologisk mangfold og naturopplevelse ved vurdering av hogstsøknadene, og vurderingen må fremgå av vedtakene.
  • Hogstsøknadene må legges ut på en åpen nettside med tre ukers frist for allmennheten til å komme med merknader og innspill. Også godkjenningsvedtakene må legges ut på nettsiden, med tre ukers klagefrist. Hogst må ikke tillates i denne perioden. 

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.02.2021