Du er her:

Ny E18 kan gi stor trafikkøkning og de samme køene som vi har i dag:

Statens vegvesen planlegger E18 gjennom Asker - les våre innspill

I følge stortingets klimaforlik skal økning av trafikken ikke tas med økt kollektivandel og ved sykkel og gange

- I følge stortingets klimaforlik skal økning av trafikken ikke tas med økt kollektivandel og ved sykkel og gange.
- Gir kostnadene for en utvidet E18 bedre samfunnsmessig uttelling hvis de kun blir brukt på et forbedret kollektivnett?
- Planen må støtte opp om dagens kommuneplan ved å fokusere på knutepunktene, og da særlig Asker sentrum.
- Vi er spesielt bekymret for den foreslåtte tverrforbindelsen ved Syverstad.
- Planprogrammet må drøfte om man skal legge til rette for rushtidsavgift.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.12.2013