Du er her:

Vi har vært politisk aktive på svært mange områder i kommunen, noen mer akutte og kortvarige, andre nærmest evigvarende. Av saker og temaer som har engasjert lokallaget gjennom mange år nevner vi:

Elvene
Noen av kommunens rikeste naturområder er knyttet til elvene Leira og Nitelva. Vassdragene er også svært populære friluftsområder. Dette er stilleflytende og næringsrike vassdrag som er sterkt forurenset. Naturvernforbundet har kjempet for bedret vannkvalitet og skjøtselstiltak i flere tiår.  

Ravinelandskapet
Fra naturens side var Romerike et landskap preget av et småbakkete leirlandskap som oppsto etter istiden, men utstrakt bakkeplanering har nærmest utradert denne landskapformen. Ravinene er blant områdets mest artsrike og varierte naturområder, og landskapstypen er i seg selv truet. Vern av gjenværende ravineområder har vært et av de viktigste arbeidsområder for Naturvernforbundet lokalt. En tur til Romerikes jungelområder anbefales!

Nedbygging av grøntområder
Hele regionen er utsatt for et formidabelt utbyggingspress. Kommunene på Romerike er blant landets største vekstområder. Dette er naturligvis ikke bare negativt, men vi mener det er viktig å gå varsomt fram og ta hensyn til grøntområder og åpne rom i landskapet. Naturvernforbundet har jobbet aktivt mot den storstilte nedbyggingen av Husebyjordet og lignende saker.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.05.2020