Du er her:

Marka og skog

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i mange år arbeidet for Marka og skogvern. Nå øker vi aktiviteten for beskytte naturen og ivareta opplevelsesverdiene i Oslomarka.

Meny:
Eventyrskoger
Marka
Skog

Helt siden før 1970 har NOA arbeidet aktivt med å beskytte natur- og opplevelsesverdiene i Oslomarka. Foreningen har gjort grunnarbeidet som har ført til at vi har fått en rekke verneområder, og fler er under planlegging. NOA har fått gjenomslag innen skogbruket for bevaring av nøkkelbiotoper. NOAs arbeid har ført til at Oslo kommune har gått bort fra flatehogst som dominerende hogstform i sine skoger. Beskyttelse av Markagrensa og randsonene mot bebyggelse, begrensing av hyttebygging og tekniske inngrep krever kontinuerlig oppfølging av NOA.

Markaloven fra 2009 regulerer utbygging og tekniske inngrep i Oslomarka. Av hensyn til skognæringen ble ikke skogbruket regulert ved Markaloven. Skogbruket er idag den største trusselen mot natur og opplevelse i Oslomarka. Skogbruket gjennomfører flere hundre flatehogster i Marka hvert år.

Som flere av sakene under viser, så er skogbrukets flatehogster en kontinuerlig trussel mot det biologiske mangfoldet i skogen. Skogbruksmyndighetene er lite opptatt av dette. NOA jobber aktivt med befaring av hogster og artsjakt i hogstområder, for å beskytte verdiene i Marka. Ta kontakt på skogsaker@noa.no dersom du vil bidra.

Nyheter

Logo

Slutt på NOAs artsjakter i Oslomarka?

13.07.2017

Regjeringen vil endre reglene for hogst i Oslomarka og slippe skognæringen fri. NOA har kanskje hatt litt for stor suksess med det siste halvårets artsjakter i Oslomarka?

Viser fra 1 til 4 av totalt 31 artikler