Du er her:

Kristin sykler på en av de nye sykkelveiene i Oslo.

Kristin sykler på en av de nye sykkelveiene i Oslo.

Vi har gitt innspill for bedre sykkeltilretting i Oslo

Vi ønsker økt satsning på sykkel til glede for miljø og helse. Derfor er vi glade for at Oslo kommune har satt i gang et arbeid med å lage en ny og bedre standard for sykkeltilrettelegging. Vi har anbefalt å senke farten der det er syklister og å bruke nye løsninger som klarer å skille gående, syklende og bilister. Der ikke Oslo kommune kan gjøre endringer på egenhånd, bør de jobbe for at standardene nasjonalt endres.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ønsker økt satsing på sykkel. Sykkelen er en viktig del av en helhetlig grønn transportplan som gir bedre luftkvalitet, mindre klimagassutslipp og redusert arealbruk. Satsing på sykkel kan gi kortere reisetid med mindre bilkøer, større fremkommelighet for sykler og lavere press på kollektivtrafikken. Mer sykling er positivt både for byliv, handel og folkehelsa.

Skal flere sykle må det bygges flere og bedre sykkelveier. Der det er praktisk mulig bør man skille syklister fra gående og kjørende. Det må jobbes aktivt for å etablere gode reisevaner tidlig, blant annet gjennom økt satsing på sykling til skolen.


Svært positivt at Oslo kommune jobber med en ny standard for økt sykkeltilrettelegging

Oslo kommune arbeider med en ny Oslostandard for sykkeltilrettelegging. NOA er positive til at Oslo kommune ønsker å jobbe for økt sykkelandel, trygghet, fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklende, og at dette nå omsettes til praktiske løsninger for utforming av sykkelinfrastruktur. Vi har gitt innspill til høringsutgaven til en slik ny standard. Høringsutgaven har mange gode forslag som NOA fullt slutter opp om og som vil bedre framkommelighet og sikkerhet for syklistene i Oslo. Det er gjort en god jobb med å finne fram til nye og bedre løsninger for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Vi har sendt innspill til Oslo kommune slik at den nye standarden kan bli enda bedre.
 
Oslo kommunes foreslåtte nye løsninger bør bli standardløsninger for å nå ambisjoner om et sykkelløft
Håndboken inndeler de ulike typene tilrettelegging i kategorien, standard, ny og unntak. Løsningene som er merket med standard  er beskrevet som “de løsningene som er best, mest egnet og ønskelige ut i fra forutsetningene for sykkeltilrettelegging i Oslo” (Oslo sykkelstandard:2016:9). Dette må forstås som at man i all hovedsak har tenkt å basere framtidig utforming på det som angis som standardløsninger, eller tilnærmet slik vi har det i dag. Dersom dette er ambisjonsnivået er vår oppfatning at Oslo kommune ikke vil nå de målene man har satt seg og det er ikke i tråd med forventningene som er skapt til arbeidet med ny Oslostandard. Det blir også uklart hvordan denne hovedføringen skal tolkes opp mot beskrivelser av hvor de ulike løsningene bør benyttes senere i dokumentet og hvorvidt rekkefølgen på de ulike tiltakene i hvert kapittel skal tolkes som en form for prioritering.
 
Det er behov for bedre tilrettelegging enn vi har i dag både for å bedre fremkommeligheten og tryggheten for syklister. Målsetningen om at Oslo skal bli en by hvor det er bra å sykle både for barn og gamle krever at det i langt større grad etableres infrastruktur som skiller gående, syklister og biltrafikken. Det krever også at man klarer å finne gode løsninger for de krevende punktene som rundkjøringer og kryss. Standardløsningene som er foreslått vil i mindre grad bidra til å løse disse utfordringene. Svarene man leter etter finnes i hovedsak i det som er foreslått som nye løsninger.
 
NOA vil derfor fremheve at det er behov for å gjennomføre nye tiltak selv om disse kan ha regelmessige utfordringer. Dersom kommunen anser at det i liten grad vil være mulig å gjennomføre tiltakene bør dette tydeliggjøres for å synliggjøre behovet for regelendringer og bedre de nasjonale standardene for sykkeltilrettelegging i byer.
 
Farten bør senkes fra 50 km/t til 40 km/t der det ikke er fysisk skille mellom trafikantene
NOA er spesielt kritisk til at brede oppmalte sykkelfelt anses som en standardløsning og anbefales gjennomført i gater med så høy trafikk som ÅDT 8 000 og en fart på 50 km/t. Vår oppfatning er at maksimal fart må være 40 km/t der det ikke er fysisk skille mellom trafikantene. Som hovedregel bør dette kombineres med fartsreduserende tiltak for å unngå at det kjøres for fort. Vi vil også fremheve at det er et stort behov for å gjennomføre tiltak for å redusere fart i veier som i dag har sykkelfelt, som til dels både er smalere og med høyere ÅDT enn dette. Lavere fart er et viktig, effektivt og enkelt tiltak for å øke syklistenes trygghet og gjøre det mer attraktivt å velge sykkel.
 
Løsningen med opphøyd sykkelfelt kan bidra til å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle i sentrumsområdene. Det vil også være en god løsning på strekninger der mange barn både går og sykler, slik som skoleveier og til større idrettsanlegg. I tillegg vil det være en god løsning der trafikkmengdene og farten er for høy for oppmalte sykkelfelt, men hvor det er vanskelig å etablere separate sykkelanlegg. NOA støtter opp om at dette innføres som en løsning for å bedre forholdene for syklister. Vi registrerer at det ikke er angitt nærmere hvor denne løsningen skal tas i bruk og antar at dette skyldes de regelmessige utfordringene. Vi mener dette underbygger behovet for endringer i de nasjonale reglene.
 
Tilrettelegging på steder med lav luftforurensning
Vi ønsker at det skal være både sunt og miljøvennlig å sykle. Derfor bør det tilstrebes at sykkelfelt og -veier i størst mulig grad legges til steder med lav luftforurensning. Samt at man tilstreber å redusere luftforurensning i størst mulig grad i Oslo. Såkalte grønne ruter der man legger egne gang- og sykkelveier gjennom attraktive og lite trafikerte områder vil være positive tiltak i så måte. Naturvernforbundet har i tidligere laget forslag til grønn ruter gjennom Oslo, i samarbeid med en rekke organisasjoner. Intensjonene og ved dette forslaget bør følges opp i praksis.
 
Naturvernforbundets høringsutspill er lagt ved.
 
Ønsker du å bli frivillig i sykkelarbeidet? Les mer her.