Du er her:

Sist endret på årsmøtet 2015

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akerhus (NOA)

Vedtekter for NOA

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA). Tidligere Østlandske Naturvernforening.
Sist endret av Årsmøtet 24/3-2015. Gjelder frem til Naturvernforbundet godkjenner nye vedtekter vedatt på ekstraordinært årsmøte 26.02.19.


§ 1. Formål

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) vil arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøer slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. NOA vil arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen. Dette er et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap.

§ 2. Organisasjon

NOA er et fylkeslag av Norges Naturvernforbund (Naturvernforbundet). NOA er en selvstendig juridisk enhet, med eget styre og egen økonomi. NOA representerer medlemmer av  Naturvernforbundet som er bosatt i Oslo og Akershus fylker og som er tilsluttet gjennom lokallag eller ved direkte medlemskap. NOA har etter landsmøtevedtak også ansvar for Naturvernforbundets arbeid med Oslomarka.

 
§ 3. Medlemskap

Medlemmer av Naturvernforbundet som er bosatt i Oslo og Akershus er automatisk medlemmer av NOA. NOA har medlemskategorier som angitt i vedtektene til Naturvernforbundet. Etter gjeldende vedtekter etter Landsmøtet 2013 omfatter det følgende grupper:

 • Hovedmedlemmer. Personer som betaler den årlige kontingenten.
 • Livstidsmedlemmer. Personer som betaler en engangskontingent som er minst det 25dobbelte av den årlige kontingenten for hovedmedlemsskap.
 • Medlemmer med rabattert kontingent: Pensjonister og andre som har redusert inntekt betaler redusert kontingent.
 • Studentmedlemmer betaler redusert kontingent. Studentmedlemskap gjelder frem til og med fylte 30 år.
 • Familiemedlemmer. Alle husstandsmedlemmer, inkludert barn under 25 år, som bor på samme adresse, kan melde seg inn under et felles familiemedlemskap. Direktemedlemskap i Miljøagentene for barn i husstanden tilbys som del av familiemedlemskapet dersom Miljøagentene finnes i kommunen. Husstanden mottar ett eksemplar av NOAs og Naturvernforbundets medlemsblad. Familiemedlemmer anses innkalt til NOAs arrangementer via meddelelse til hovedmedlemmet.
 • Ungdomsmedlemmer. Medlemmer av Natur og Ungdom bosatt i Oslo og Akershus. Disse betaler ingen kontingent og får heller ikke NOAs medlemsblad.
 • Støttemedlemmer, herunder bedriftsmedlemmer, etter regler om slike satt av Naturvernforbundet eller av årsmøtet.
 • Æresmedlemmer. Personer som har gjort en særlig  fortjenestefull innsats for å fremme NOAs formål, kan utnevnes til æresmedlemmer av årsmøtet etter enstemmig innstilling av styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
§ 4. Årsmøtet

Årsmøtet er NOAs høyeste organ. Det avholdes hvert år i mars og kunngjøres med minst 2
ukers varsel ved direkte melding til medlemmene. I kunngjøringen nevnes de sakene som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Alle medlemmer av NOA som har betalt kontingent til Naturvernforbundet for inneværende år og medlemmer av Natur og Ungdom har møte-, og talerett på årsmøtet. Stemmerett har alle hovedmedlemmer, medlemmer med rabattert kontingent, studentmedlemmer og husstandsmedlemmer over 15 år, samt Natur og Ungdoms representanter. Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og Ungdom kan stille med to fullverdige representanter hver. Medlemmer av styret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap eller ved valg av revisor.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkallingen.
 2. Velge ordstyrer og protokollfører samt to protokollunderskrivere.
 3. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetningen.
 4. Behandle budsjett og arbeidsprogram.
 5. Behandle andre saker som er foreslått for årsmøtet; enten av styret; eller i samsvar med åttende ledd første punktum av lokallag, av Natur og Ungdoms fylkeslag, eller av medlemmer i kommuner eller bydeler uten lokallag.
 6. Velge leder og styremedlemmer med varamedlemmer.
 7. Velge revisor.
 8. Velge en valgkomite på minst tre medlemmer, som senest fire uker før neste årsmøt skal forelegge styret skriftlig forslag til kandidater til valg av tillitsvalgte. Begge fylkene bør være representert i valgkomiteen. Komiteen velger selv sin leder.
 9. Velge NOAs utsendinger til landsmøtet (kun i landsmøteår) og nominer landsstyrerepresentant med vara (kun i landsmøteår). Disse skal være en av hvert kjønn.
 10. Utnevne æresmedlemmer.

Saker som skal forelegges årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av januar måned. Det er likevel anledning til å fremsette forslag om kandidater til valg av tillitsvalgte senest 1 - en - uke før årsmøtet. Med tillitsvalgte menes her alle de posisjoner som regnes opp i § 4 sjuende ledd punktene 6, 8 og 9. Alle lokallag og Natur og Ungdoms fylkesstyrer skal varsles skriftlig om disse fristene innen 1. januar. Sakspapirene skal sendes ut til lokallagene og være tilgjengelige for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet kan bare treffe vedtak om saker som er bestemt angitt i innkallingen til møtet. For at et forslag om endring av vedtektene eller andre forslag som må vedtas med minst 2/3 flertall skal kunne behandles må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Dog krever endring av vedtektene minst 2/3 flertall, og godkjennelse av Naturvernforbundets landsstyre. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget. Det føres protokoll.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det forlanges skriftlig av minst 5 lokallag, eller lokallag som representerer minst 1/5 av medlemmene, eller når styret finner det påkrevet. Innkallingen skjer som for ordinært årsmøte.

§ 5. Styret

Styret har ansvaret for NOAs drift og skal organisere virksomheten i samsvar med Naturvernforbundets vedtekter, disse vedtektene, og vedtak fattet av årsmøtet. Styret ansetter lagets funksjonærer og bestemmer deres arbeidsvilkår. Lederen eller nestlederen, sammen med ett styremedlem eller sammen med kontorlederen forplikter foreningen utad. Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, samt minst 3 varamedlemmer. I tillegg utpeker Natur og Ungdom i Oslo og Natur og Ungdom i Akershus ett felles styremedlem med varamedlem til styret. Styrets leder velges hvert år. Styremedlemmene har to års funksjonstid, varamedlemmene ett år. Nestlederen velges av og innen styret. Natur og Ungdoms medlemmer velges for ett år. Kjønnsfordelingen i styret bør ikke vise større ulikhet enn 40 % - 60 %.


Styret sammenkalles så ofte lederen eller et annet styremedlem finner det nødvendig. Minst 2 ganger i året skal styret innkalle representanter fra lokallagene til styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Det skal føres referat fra styremøtene.

§ 6. Sekretariatet

Sekretariatet har kontor i /ved Oslo og ledes av en kontorleder. Styret utarbeider instruks for kontorlederen og gir denne nødvendige fullmakter.


§ 7. Revisor

Revisor, som bør være registrert eller statsautorisert, velges av, og er ansvarlig overfor årsmøtet.

§ 8. Kontingent og regnskap

Naturvernforbundet sentralt krever inn kontingent, og refunderer fylkes- og lokallagenes andel etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for forbundet. Før lokale innsamlinger og vervekampanjer iverksettes, bør Naturvernforbundet orienteres. Regnskapsåret følger kalenderåret. Årsmelding og revidert regnskap sendes Naturvernforbundet umiddelbart etter avholdt årsmøte.

§ 9. Lokallagene

Lokallagene er selvstendige organisasjoner, som er knyttet til Naturvernforbundet gjennom
fylkeslaget (NOA). Lokallagets navn bør være «Naturvernforbundet i eller på ..» den aktuelle
kommune, region eller bydel. På studiesteder kan det opprettes et eget studentlag, med status som ordinært lokallag. Som studentlagets medlemmer regnes studentmedlemmer bosatt innenfor studentlagets område. Enkeltmedlemmer kan selv velge om man heller vil være medlem av lokallaget. I forholdet til fylkeslaget, er lokallagene bundet av fylkeslagets vedtekter. Lokallagenes
vedtekter forelegges NOAs styre til godkjennelse. Saker som berører flere lokallags arbeidsområder og spørsmål av prinsipiell karakter bør behandles av NOA før lokallaget avgir offentlig uttalelse.
Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det skal holdes årsmøte innen utgangen av mars
hvert år. Lokallagenes regnskap følger kalenderåret. Årsmelding og oppgave over valgte
tillitsmedlemmer og regnskap sendes NOA senest 2 uker etter lagets årsmøte.

§ 10. Forbundet

NOA er bundet av Naturvernforbundets vedtekter. NOA er ansvarlig for sin egen økonomi og dekker selv utgiftene ved sine representanters deltakelse på Naturvernforbundets landsmøter.

§ 11. Oppløsning

Forslag om oppløsning av NOA behandles på samme måte som vedtektsendringer. I tillegg skal beslutning om oppløsning stadfestes med 2/3 flertall på neste årsmøte. Blir fylkeslaget oppløst, tilfaller dets eiendeler, midler, rettigheter og andre aktiva Naturvernforbundet.