Du er her:

Sist endret på årsmøtet 2008

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akerhus (NOA)

 

1. Formål

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus vil arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøer slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen.

Naturvernforbundet vil arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen. Dette er et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap.

 

2. Organisasjon

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er fylkeslag av Norges Naturvernforbund. Foreningen er en selvstendig juridisk enhet, med eget styre og egen økonomi. Den representerer Norges Naturvernforbunds medlemmer som er bosatt innen dens distrikt, og som er tilsluttet gjennom lokallag eller ved direkte medlemsskap.Distriktet omfatter Oslo og Akershus fylker. Foreningen har etter Landsmøtevedtak også samordningsansvar for Naturvernforbundets engasjement i Oslomarka.

 

3. Medlemsskap

Medlemmer av Norges Naturvernforbund som er bosatt i Oslo og Akershus er automatisk medlemmer av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har følgende medlemskategorier:

 1. Hovedmedlemmer. Personer som betaler den årlige kontingent eller en engangskontingent som er minst den 20-dobbelte av den årlige kontingent.
 2. Pensjonistmedlemmer. Pensjonister som betaler redusert kontingent. Til denne gruppen regnes også uføretrygdede
 3. Familiemedlemmer. Hovedmedlemmers eller pensjonistmedlemmers ektefelle. eller samboer og hjemmeværende barn under 25 år som betaler en redusert kontingent. Disse får ikke Norges Naturvernforbunds medlemsblad, og anses innkalt til NOAs arrangementer via meddelelse til hovedmedlemmet.
 4. Ungdomsmedlemmer. Medlemmer av Natur og Ungdom bosatt i Oslo og Akershus. Disse betaler ingen kontingent og får heller ikke NOAs medlemsblad.
 5. Bedriftsmedlemmer. Disse betaler den av NNV fastsatte årlige kontingent.Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har innlagt seg fortjeneste ved å fremme foreningens formål. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling av styret.

 

4. Årsmøtet

Årsmøtet er NOAs høyeste organ, og avholdes hvert år i mars og kunngjøres med minst 2 ukers varsel ved direkte melding til medlemmene.

I kunngjøringen nevnes de saker som skal behandles på årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Alle medlemmer av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus som har betalt kontingent har adgang til årsmøtet.

Stemmerett har alle hoved- pensjonist- og husstandsmedlemmer over 15 år, samt Natur og Ungdoms representanter.

Oslo Natur og Ungdom og Akershus Natur og Ungdom kan stille med to fullverdige representanter hver.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Årsmøtet ledes av styrets leder eller en av årsmøtet valgt dirigent.Sist endret på Årsmøtet 2008.

Årsmøtets funksjoner:

 1. behandler styrets Årsberetning og revidert regnskap
 2. behandler budsjett og arbeidsprogram
 3. behandler andre saker som fremlegges av styret, lokallag eller medlemmer bosatt i kommuner uten lokallag.
 4. velger leder og styremedlemmer med varamedlemmer
 5. velger revisor
 6. velger en valgkomite på tre medlemmer (hvorav ett kan være medlem av styret) som senest fire uker før neste årsmøte skal tilstile styret skriftlig forslag til kandidater til valg av tillitsvalgte. Minst en av representantene i valgkomiteen bør være fra Akershus.
 7. velger utsendinger til Landsmøtet (kun i Landsmøteår). Halvparten av utsendingene skal komme fra lokallagene.
 8. nominerer Landsstyrerepresentanter med vara (kun i Landsmøteår). Disse skal være en av hvert kjønn.
 9. utnevner æresmedlemmer etter enstemmig innstilling fra styret.

Saker som skal forelegges årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av januar måned. Det er likevel anledning til å fremsette forslag om kandidater til valg av tillitsvalgte senest 1 - en - uke før årsmøtet. Med tillitsvalgte menes her alle de posisjoner som regnes opp i §4, bokstavene d. – h. Alle lokallag skal varsles skriftlig om disse frister innen 1. januar. Sakspapirene skal sendes ut til lokallagene og være tilgjengelige for medlemmene senest to uker før Årsmøtet.

Vedtak fattes med alminnelig flertall, dog krever endring av vedtektene minst 2/3 flertall, og godkjennelse av Norges Naturvernforbunds landsstyre.

Ved stemmelikhet gjør lederens/dirigentens utslaget. Over forhandlingene føres protokoll.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det skriftlig forlanges av minst 250 av medlemmene, eller av lokallag som representerer minst 1/5 av medlemmene, eller når styret finner det påkrevet. Innkallelsen skjer som for ordinært årsmøte.

 

5. Styret

Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer med varamenn. I tillegg velger Natur og ungdom ett styremedlem med varamedlem til styret.

Styrets leder velges hvert år. Styremedlemmene har to års funksjonstid, varamedlemmene ett år. Nestlederen velges av og innen styret. Ungdomsorganisasjonens medlem velges for ett år.

Kjønnsfordelingen i styret bør ikke vise større ulikhet enn 40% - 60%.Sist endret på Årsmøtet 2008.

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 2 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.Lederen eller nestlederen, sammen med et styremedlem eller sammen med daglig leder forplikter foreningen.

Styret sammenkalles så ofte lederen eller et annet styremedlem finner det nødvendig. Minst 2 ganger i året skal styret innkalle representanter fra lokallagene til styremøtene.Styret representerer foreningen og fatter alle beslutninger som ikke etter vedtektene er tillagt årsmøtet. Det ansetter foreningens funksjonærer og bestemmer deres arbeidsvilkår. Over forhandlingene føres protokoll.

 

6. Sekretariatet

Sekretariatet har kontor i /ved Oslo og ledes av en daglig leder. Styret utarbeider daglig leders instruks og gir denne nødvendige fullmakter.

 

7. Revisor

Revisor, som bør være registrert eller statsautorisert, velges av, og er ansvarlig overfor, årsmøtet.

 

8. Kontingent og regnskap

Kontingent for hovedmedlemmer, pensjonistmedlemmer, studentmedlemmer og familiemedlemmer innbetales direkte til Norges Naturvernforbund som refunderer fylkes- og lokallagenes andel etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for forbundet.

Kontingent fra medlemmer av ungdomsorganisasjonen tilfaller i sin helhet Natur og Ungdom.

Kontingent fra livsvarig medlemskap innbetales til Norges Naturvernforbund og tillegges et felles fond for spesielle formål. Kapital og avkastning disponeres av Norges Naturvernforbunds landsstyre, dog slik at fondet til enhver tid minst dekker de aktuelle livsvarige medlemmers kontingent.

Avregning med lokallagene skjer hvert kvartal, dersom NOA får tilsvarende avregning fra NNV .Før lokale innsamlinger og vervekampanjer iverksettes, bør Norges Naturvernforbund orienteres.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Årsmelding og revidert regnskap sendes NNV umiddelbart etter avholdt årsmøte.Sist endret på Årsmøtet 2008.

 

9. Lokallagene

Lokallagene er selvstendige organisasjoner, som er knyttet til Naturvernforbundet gjennom fylkeslaget (NOA).

I forholdet til fylkeslaget, er lokallagene bundet av fylkeslagets vedtekter. Lokallagenes vedtekter forelegges fylkeslagets styre til godkjennelse.

Saker som berører flere lokallags arbeidsområder og spørsmål av prinsipiell karakter bør behandles av NOA før lokallaget avgir offentlig uttalelse.

Lokallagenes regnskap følger kalenderåret. Årsmelding og oppgave over valgte tillitsmedlemmer og regnskap sendes NOA senest 2 uker etter lagets årsmøte som skal avholdes innen utløpet av februar hvert år.

Lokallagene bør være representert med to personer på NOAs årsmøte.

 

10. Natur og Ungdom

Natur og Ungdoms (NU) medlemmer er samtidig medlemmer av fylkeslaget uten at kontingentandelen betales og uten å telle med ved representasjon på landsmøtet. De har møterett på årsmøtet.

 

11. Forbundet

I forholdet til Norges Naturvernforbund (NNV) er Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) bundet av forbundets vedtekter.

Foreningen er ansvarlig for sin egen økonomi. Den dekker selv utgiftene ved sine representanters deltakelse på Norges Naturvernforbunds landsmøter.

 

12. Oppløsning

Forslag om oppløsning av foreningen behandles på samme måte som ved vedtektsendringen. Beslutning om oppløsning må stadfestes med 2/3 flertall på neste årsmøte.

Blir fylkeslaget oppløst, tilfaller dens eiendeler, midler, rettigheter og andre aktiva Norges Naturvernforbund.