Meny

Meny

Du er her:

Vann med skog og hus i bakgrunnen

Nordvannet Foto: Harald Breivik.

Gildeskål - velg natur når dere kan!  

Saken omhandler bygging av 4 boenheter på Sørfinnset. De er plassert nært opptil Nordvannet som er en del av et verdifullt våtmarksområde. I kommunens arealplan er det laget en vernesone rundt vannet.  

At kommunene er landets viktigste arealforvaltere er kanskje nytt for noen. Også våre barn, barnebarn og oldebarn fortjener å få oppleve naturens mangfold og å kunne kjenne på mose, se på insekter som surrer og høre fugler som synger natten igjennom. Gildeskål er etterhvert blitt en av de største hyttekommunene i Nordland. I dag er det flere hytter og fritidsboliger enn bolighus i kommunen. Det etableres stadig nye hyttefelt, med den konsekvens at natur nedbygges i økende tempo.  

Naturen i Gildeskål er viktig 

Nordvannet er en del av et sammenhengende våtmarksområde som går fra havet til riksveg 17, via Opsalvatnet, Tennvatnet, Gardsvatnet og Sørvatnet. Nordvannet er i seg selv verdifullt fordi det er et brakkvann på grunn av nærheten til havet. Området er som vi forstår det viktig særlig i nasjonal målestokk pga det rike fuglelivet.  

Et så sårbart naturområde som dette, der ferskvann møter saltvann, er ifølge naturmangfoldloven en spesiell naturtype som fortjener særskilt vern. NOF har registrert fuglelivet rundt Nordvannet. 76 ulike fuglearter er observert til nå. Av hekkefugl kan nevnes horndykker (VU), sangsvane, trane, gråhegre, toppdykker, krikkand og stokkand. Området er særlig viktig for horndykker (VU=sårbare arter, arter som har høy risiko for å dø ut). Arten har hatt en tilbakegang i Salten de siste årene. Tidligere hekket det 1 – 2 par på hvert tjern. Nå er de langt mer sjelden å se. Håpet er at bestanden igjen skal øke, og da er disse tjernene viktige.  

Rundt selve vannet er det i dag en svært rik skog og kantvegetasjon som er artsrik og er viktig for fuglelivet. Insektlivet er enda ikke kartlagt og her har vi lokal kompetanse og må følgelig gjøres tidligst neste sommer. Rundt vannet er det skygge for dyr, insekt og planter trives i vannkanten. Sangsvane og trane har etablert seg som hekkefugler i løpet av de seneste årene. Begge er skye arter, og dette tyder på at dagens bruk av området fungerer tilfredsstillende. Både svaner, traner og andre ender, bruker hele området til beiting. Det er derfor viktig å ta vare på alle disse tjernene. 

Vi forlanger derfor at en grundig vurdering av naturverdiene og at kommunens ansvar blir tatt opp i møtet. Naturen rundt oss har forandret seg. Antallet fugler har gått drastisk ned i hele regionen og vern om de siste gode områdene for fugler og andre naturverdier er viktigere enn noen gang.  

Kommunene har miljøansvar  

Det er så mange signaler i dag som sier at vi må endre vår arealpolitikk. Det finnes nasjonale, regionale og internasjonale retningslinjer som tilsier det. Gildeskål kommune må også være med. En dag må fokuset snu. Vi ønsker en politikk som sier -ja takk - til både natur og næringsliv.  

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Dette er ikke tekst fra hverken NOF eller NVF. De to avsnittene over er utdrag fra naturmangfoldloven som skal inngå i all lokal saksbehandling.  

Administrasjonen er i sakspapirene sitt ansvar bevisst

I kommunens saksdokumenter står det følgende (om H560): …. ikke tillates tilrettelegging for endret bruk og/eller nye tiltak før området er nærmere kartlagt og naturmangfoldverdiene sikret gjennom eventuell område- eller detaljregulering. Dette bør kommunen selv få utført… Rådmannen påpeker at det ved neste revisjon av arealplanen, kan være grunn til å vurdere en utvidet hensynssone rundt vatnet.  

 

Prosjektet må vente. Det kan ikke gis tillatelse før kartleggingen er gjort. Vi har håp om å få snudd saken i planutvalget. Stoppes ikke søknaden der, går den videre til fylkesmannen. Resultatet sist var 4 for og 3 mot. Ap, SV og H stemte for. FrP, Senterpartiet og Venstre/Krf stemte mot. Vi håper at vår kunnskap skal bidra til at Gildeskål kommune v/planutvalget snur i møtet 17. september.  

Lokalpolitikeren i Gildeskål er nå gitt den kunnskapen vi har om Nordvannet og områdene rundt. Vi som lokale naturentusiaster har brukt tid og krefter på å kartlegge.  

Hvis vi ikke blir hørt denne gangen, – hvorfor skal vi bry oss om naturen i Gildeskål? Og er det dette folk i Gildeskål ønsker?  

 

Naturvernforbundet i Salten (NVF) 

v/ Kaja Langvik-Hansen 

 

Norsk Ornitologisk Forening- avdeling Sør-Salten (NOF) 

v/Marianne Skogsholm

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.09.2019