Du er her:

Nyheter

Hurtigruten
Følges Naturmangfoldloven i din kommune?

Embetsoppdraget til fylkesmennene

13.10.2011 | Sist oppdatert: 13.10.2011

Embetsoppdragene fra departementene til fylkesmennene ang. Naturmangfoldloven påpeker at NML utfyller/støtter opp der PBL er mangelfull.

vedtatt av fylkesårsmøtet 2010

Arbeidsplan 2010

27.04.2011 | Sist oppdatert: 27.04.2011

Natur har ikke bare stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet. Dette krever både mer vern av utvalgte areal og ei streng forvaltning av naturverdiene som ikke er vernet ved lov, men som inneholder biologisk viktige kvaliteter.

Baerenett 2010
fylkesstyres rapport til årsmøtet

Årsmeldinga 2010 fra fylkesstyret

27.04.2011 | Sist oppdatert: 13.07.2011

Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Tap av naturverdier er fortsatt den største trussel for mangfoldet av planter og dyr. Nordland mistet 701km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger, men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Protokoll Årsmøte lørdag 26. februar 2011 Skagen Hotell, Bodø

27.04.2011 | Sist oppdatert: 28.04.2011

Årsmøte i Naturvernforbundet i Nordland - Saksliste 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av innkallingen 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen 4. Årsmelding 5. Regnskap 6. Budsjett og arbeidsprogram 7. Innkomne saker (vedtekter etc.) 8. Valg av leder, 4 styremedlemmer og tre varamedlemmer i rekkefølge 9. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen, en velges som leder 10. Valg av utsendinger til landsmøte og nominasjon av kandidater NNV sentralt. 11. Valg av revisor 12. Eventuelle årsmøteuttale

Viser fra 13 til 16 av totalt 17 artikler