Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

Reine i Lofoten
ytring av Dag Neiden

Det skitne spillet om oljen.

17.03.2014 | Sist oppdatert: 17.03.2014

Verken Statoil eller olje- og energidepartement har kommet med troverdige argumenter som kan legitimere åpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser er bare sannsynliggjort – og det er ikke redegjort for hvor mange arbeidsplasser som kan forsvinne i de fiskeritilknyttede næringsvirksomhetene eller reiselivsnæringen.

Nasafjell_Mine_-7330
høringsuttalelse

Nasa kvartsforekomst

02.01.2014 | Sist oppdatert: 06.01.2014

Kvartsforekomsten i Nasafjell ligger i et svært sårbart område som har store naturverdier og stor verdi for reindrift og for friluftsliv. Endringene fra første offentlige ettersyn medfører at arealinngrepet er redusert med 30% og at trafikkmengden blir noe redusert. Dette er positivt, men konsekvensene av inngrepene er i hovedsak like store. Dette ut fra bl.a. at arealinngrepet fortsatt er meget stort - i tillegg til at det vil bli mer støv, støy og forstyrrelser som følge av knusing av massene på området.

2012-2013 894
åpent brev til Regjeing og Storting

Motorisert invasjon i norsk natur

19.11.2013 | Sist oppdatert: 19.11.2013

Motorferdsel i utmark er et svært forstyrrende element i naturopplevelsen. Dette viser både forskning og meningsmålinger. Ro og stillhet er en kvalitet for norsk natur og det fysisk aktive friluftsliv. Et stort flertall i Norge vil bevare dette, viser undersøkelser i avisen Nationen over flere år. Om vinteren kan støy påvirke vilt som er særlige sårbare i den kalde årstiden.

Viser fra 13 til 16 av totalt 43 artikler