Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

Oljeplattform
oljeboring er forbundet med en betydelig risiko

Oljevern - en illusjon

15.02.2013 | Sist oppdatert: 14.02.2013

Det skal lagres oljevernutstyr langs kysten. Et utstyrselement er en stor ”osteklokke” som skal plasseres over et utblåsningssted. Det var en slik innretning man etter mye om og men fikk produsert og plassert over den løpske oljebrønnen i Mexicogulfen. Inntil de fikk til dette, var katastrofen et faktum; store områder var forurenset/tilgriset av olje – og med de følgene dette hadde for hele økosystemet – fisk, sjødyr, sjøplanter og fugler.

Kvalvika
Ta vare på friluftsperlene

Industriområde på Lille Hjertøy.

12.02.2013 | Sist oppdatert: 12.02.2013

"Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt”; det er langt fra sikkert at det blir petroleumsaktivitet utenfor kysten vår - og videre nordover. Slik aktivitet er det sterke krefter både nasjonalt og internasjonalt som vil bekjempe. Det er derfor et ekstremt kostbart sjansespill å starte arbeidet med å klargjøre Lille Hjertøy for petroleumsvirksomhet.

Snødekt fjellandskap
svar på høring

Uttalelse om skuterdispensasjon fra Turistløypa til fjellandsbyen Daja

05.12.2012 | Sist oppdatert: 05.12.2012

Det søke om dispensasjon for skuterkjøring i og fra hytteområdene i Sulis. Dette protester Naturvernforbundet på fordi det fører til ytterligere uthuling av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, noe som har store konsekvenser for natur og friluftsliv.

Sola5
ytring av Dag Neiden

Grunnlov, miljø og ressursforvaltning.

04.12.2012 | Sist oppdatert: 04.12.2012

Ny vinkel på klimadebatten: Det er flere organisasjoner som er bekymret for hva fremtiden vil bringe dersom den loven det refereres til neglisjeres. Det kan protesteres mot politiske vedtak og appelleres til de folkevalgtes vett og samvittighet. Vi kan også velge politikere som forholder seg til grunnloven.

Viser fra 21 til 24 av totalt 43 artikler