Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

Andstadblåheia
brev til NVE

Aksjonsgruppen blir ikke hørt!

10.10.2012 | Sist oppdatert: 11.10.2012

Klage på vedtak om avvisning av klage på vedtak om konsesjon gitt Vesterålskraft Vind AS om bygging av Åndstadblåheia vindkraftverk

omkamp om verneområde.

Fonndalen i fare

07.02.2012 | Sist oppdatert: 07.02.2012

Den fredede Fonndalen gård, som ligger på toppen av den unike endemorenen i Fonndalen i Meløy kommune i Nordland, er igjen under trussel om avfredning.

Viser fra 25 til 28 av totalt 43 artikler