Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

Gutt tar på isdråper
uttalelse fra Naturvernforbundet i Nordland

Junkerdal nasjonalpark – innspill til av endring av grense ved Daja

02.02.2012 | Sist oppdatert: 02.02.2012

Skuterløypa i Fauske bør legges ned i stedet for endring av grensa for Nasjonalparken. Naturvernforbundet ber om at dette blir vurdert i stede for å endre grensa for nasjonalparken som følge av et prøveprosjekt som ikke nådde de oppsatte mål for forsøket.

Gutt fisker i vefsna i nordland
Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet

Offentlig ettersyn av planprogram Vefsna

19.01.2012 | Sist oppdatert: 19.01.2012

Naturvernforbundet har arbeidet i mange år med å dokumentere verneverdiene i Vefsnavassdraget. Resultatet ble vedtaket i Stortinget av St.prp. nr.53 (2008-2009) om at Vefsna med tilhørende nedbørsfelt blir verna mot kraftutbygging. Område er på over 3.560 km2, og berører hovedsakelig områder i Hattfjelldal, Grane og Vefsn kommuner.

Logo-statkraft
Frykter laksedød i Korgen

Bekymringsmelding for Røssåga

25.10.2011 | Sist oppdatert: 25.10.2011

Bekymringsmeldinga for Røssåga går konkret på at Hemnes kommune har fremforhandlet en utbyggingsvatale for kraftverket som skaper uklarhet omkring vilkårrevisjonen. Hemnes kommune må heller ikke alene sammen med Statkraft få tillatelse til å forhandle bort for småpenger en grundig og åpen prosess ved oppgradering av kraftverket. Allemannsretten, grunneierretten og interessene for natur- og friluftsliv må følges i behandlingen slik lov og forskrifter beskriver. Naturvernforbundet i Nordland ber derfor Starkraft og Hemnes kommune stoppe den ulovlige planprosess de legger opp til for Røssåga.

Verdensarv vega
Høringsuttalelser fra Naturvernforbundet i Sør-Helgeland

Oppdrett Vega

20.08.2011 | Sist oppdatert: 20.08.2011

Naturvernforbundet mener lakseoppdrett er i strid med verneformålene i disse statlig sikra områder som naturreservat, vern av ulike arter og verdensarvområde med kulturvern. Søknaden må avvises på dette grunnlag nå

Viser fra 29 til 32 av totalt 43 artikler