Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

motsvar til miljøvernforbundet

Vefsna og gyrobekjempelsen

10.08.2011 | Sist oppdatert: 12.09.2016

Det har vært et mål at Vefsna må gjenopprettes som et friskt lakseførende vassdrag i hele sin lengde. Dette er også en viktige begrunnelse for at Naturvernforbundet i mange år engasjerte seg så sterkt for å få Vefsna vernet. Norge har en internasjonal forpliktelse for å ivaretakelse den Nord-atlantiske laksstammen gjennom NASCO- konvensjonen av 1982 og derfor må alle nasjonale laksevassdrag igjen gjøres lakseførende og produktive.

Vardebrenning
markeringer i Nordland

Nasjonal markering mot oljeboring i matfatet!

13.02.2011 | Sist oppdatert: 16.02.2011

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mobiliserer nå hele landet til markering mot oljeboring i fødestua til torsken. Den 19. februar vil det markeres motstand fra Skagerak til Kirkenes. Bli med og vis din støtte til saken! Vi er mange som ikke ønsker oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, men hvis vi skal bli hørt må vi gi kraftfull beskjed til politikerne våre. De skal bestemme seg denne vinteren, så det er nå det gjelder å si fra! Det skal brennes varder over hele landet for å varsle om den faren oljeboring utgjør for både folk og miljø. I tillegg arrangeres det konserter og en rekke andre markeringer.

Forside-naturkalender
et meningsinnlegg av Dag Neiden

Olje og gass

01.02.2011 | Sist oppdatert: 01.02.2011

Debatten rundt utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen gir assosiasjoner til Hamsuns historie om August. Han kom til Polden og ville industrialisere stedet. August fikk folket med seg ved å love stor fortjeneste til alle som deltok i prosjektet. Det var silden som var råvaren. Silden forsvant og alt gikk til helvete.

FORSIDE_lorasbok_om_holmvassdalen

Ny bok om Holmvassdalen

02.06.2010 | Sist oppdatert: 29.11.2010

I 15 år kjempet naturvernere for vern av Holmvassdalen som er fullt av sjeldne og til dels truede arter og naturtyper. I 2008 ble innsatsen kronet med seier da Kongen i statsråd vedtok at området skulle bli et naturreservat. På verdens miljøverndag 5. juni lanseres boka ”Holmvassdalen - en biologisk oase”.

Viser fra 33 til 36 av totalt 43 artikler