Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

En seier at unike Holmvassdalen ble vernet

19.12.2008:

I 15 år har Norges Naturvernforbund kjempet for å verne unike Holmvassdalen i Nordland. På tampen av 2008 ble arbeidet kronet med hell. Miljøverndepartementet bestemte at området, som blant annet er hjem for mange rødlistede arter, skulle vernes.

Verneprosjekt i fare

Verneprosjekt i fare

01.10.2007:

Holmvassdalen i Nordland er et av de viktigste barskogområdene som fortsatt venter på vedtak om fredning i Miljøverndepartementet (MD). Statskog vil hogge ut skogen, men etter avtale med Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det lagt på is mens verneprosess pågår. I mellomtida kjøres det ulovlig, stier blir til veier, trær felles... - Det er ille at dette ikke ivaretas bedre av dem som i utgangspunktet har ansvaret, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Nye rødlistearter i Holmvassdalen

Nye rødlistearter i Holmvassdalen

19.12.2006:

Den nye rødlista viser at minst 28 arter er registrert i det området som er foreslått til vern. Det dreier seg både om fugler, karplanter sopp og lav. Av disse er 24 arter registrert innenfor områdets nordlige del som utgjør ca 6 kvm.

Funn av sjelden art i Holmvassdalen

Funn av sjelden art i Holmvassdalen

02.04.2006:

Naturvernforbundet har sendt brev til Miljøverndepartementet om at det har blitt funnet eksemplarer av arten Entoloma Callirhodon i de nedre deler av Holmvassdalen. Arten er kun kjent fra Norge, og ingen av de to andre kjente forekomstene er vernet. Det ble også funnet to nye arter som står på rødlisten: Sleip jordtunge og rødskivevokssopp.

Viser fra 37 til 40 av totalt 43 artikler