Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

Miljøagenter strandrydder på Karlsøyvær
kronikk av Dag Neiden/Bjørn Barth Jacobsen

Plast på avveie

Problemet med plast på avveie har i den senere tid fått mer - og i høyeste grad fortjent - oppmerksomhet. Det toppet seg med nyheten om den døde hvalen som var full av plastavfall. Det begynner å gå opp for folk og politikere at plastavfall i sjøen er en miljøkatastrofe.

Brevandring svartisen
svartisbreen er truet

Klage på vedtak om dispensasjon uttak av is fra Svartisen, Meløy kommune

20.10.2015 | Sist oppdatert: 20.10.2015

Naturvernforbundet påklager med dette vedtaket om dispensasjon for uttak av is fra Svartisen. I første rekke dreier det seg om helikoptertransporten som både er uakseptabel og i strid med Motorferdselloven. Uttaket av is skjer i tillegg i et rent LNFR-område.

Nedre Otta Arnodd Håpnes
høringsutalelse fra FNF Nordland og Naturvernforbundet i Rana og omegn

Høringsuttalelse 8 omsøkte småkraftverk i Rana kommune, Nordland fylke

20.10.2015 | Sist oppdatert: 21.10.2015

høringsuttalelsene på konsesjonsøknadene i den såkalte «Ranapakken» Av åtte søknader ble fem gitt konsesjon. Disse var : Blakkåga, Bordvedåga, Nedre Leiråga, Røvassåga og Sølvbekken. Søknadene for Gubbeltåga, Leirdalselva og Raudsandaksla fikk avslag. Vi har påklaget de innvilgede konsesjoner:

Oppdrettsjark
ytring av Rolv Sigurdsen

Levende fjorder – levende bygder.

13.03.2015 | Sist oppdatert: 13.03.2015

Den bebudede veksten i oppdrettsnæringen vil i stor grad skje i nord. Det vil bli et stort press på våre fjorder med denne formidable veksten. Det går ikke. De fleste fjordeene i nord er viktige gyte,- og oppvekstområder for en truet kysttorskestamme og andre marine arter, samt oppvekstområder for sjøørret og – røye.

Viser fra 5 til 8 av totalt 43 artikler