Du er her:


Foto: Jostein Lorås

Verneområder

Naturvernforbundet vil synliggjøre at natur ikke bare har stor verdi i seg selv, det er også økonomisk lønnsomt og samfunnsmessig fornuftig å ta vare på naturmangfoldet.

Kjernevirksomheten vil fortsatt være å tale naturens sak og bidra til at forvaltningen gjennomfører en politikk som ivaretar de nasjonale målene i samsvar med lover og retningslinjer. Tap av naturverdier er fortsatt den største trusselen for mangfoldet av planter og dyr. Nordland har mye verdifull natur og rikt biologisk mangfold som ikke er sikret gjennom vern. Nordland mistet 701 km2 villmarkspregede områder og 978 km2 inngrepsfrie naturområder i perioden 1988-2003. 53 prosent av tapet av villmarkspregede områder skyltes vassdragsregulering, vannkraftutbygging og kraftledninger. Men veibygging, særlig skogsbilveier, vindkraft, oppdrettsanlegg og gruvedrift også gjør store innhogg i Nordlandsnaturen. Kartleggingen for perioden 2004-2008 viser at det fortsatt er et stort utbyggingspress da 142 km2 inngrepsfrie naturområder og 16,7 km2 villmarksprega områder gikk tapt i Nordland.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.03.2012

Nyheter

Kulturspor i trær - samisk bruk av skogen gjennom århundrer

Kulturspor i trær - samisk bruk av skogen gjennom århundrer

21.02.2006:

Dagens skoglandskap er i stor grad preget av de siste 10-årenes bruk. Gjennom flatehogster har det moderne skogbruket siden 1950-tallet fjernet mye av det kulturelle mangfoldet i skogsmiljøer. Imidlertid finnes de kulturelle sporene etter tidligere tiders bruk av skogen i varierende utstrekning tilbake. Enkelte trær kan fremdeles ha spor etter tidligere samisk bruk. Noen trær kan oppnå meget høg levealder og spesielt kan nedbrytingen av døde furutrær ta lang tid.

Vern Holmvassdalen nå!

Vern Holmvassdalen nå!

28.06.2005:

Norges Naturvernforbunds landsmøte, samlet i Porsgrunn 10.-12. juni, ber miljøvernminister Knut Arild Hareide og landbruksminister Lars Sponheim om å vedta verneplanen for Holmvassdalen i Grane kommune i Nordland som planlagt i august.

Viser fra 41 til 43 av totalt 43 artikler