Norge krever at svakheter i regnskog-tekst rettes opp

I dag ble det lagt fram et nytt forslag til tekst i det som mange håper skal bli et eget kapittel om bevaring av regnskog i en ny klimaavtale. På viktige områder er den nye teksten dårlig nytt. Norge krevde i dagens forhandlinger at enkelte av svakhetene i forslaget rettes opp.

Reduserte utslipp fra avskoging og degradering av skog i utviklingsland (forkortet REDD) kan bli en viktig del av en ny klimaavtale. Den første uka av forhandlingsmøtet i Bangkok ble blant annet brukt til å lage et nytt forslag til den nye avtalens kapittel om REDD. Det nye forslaget er betydelig kortere enn det forrige, selv om de fleste ulike og til dels svært sprikende synspunktene fortsatt ligger inne i teksten. For eksempel er det fortsatt åpent om tiltak for å redusere avskogingen skal finansieres gjennom salg av kvoter eller gjennom andre løsninger.

Regnskogfondets Nils Hermann Ranum, som følger forhandlingene i Bangkok, mener særlig to viktige mangler i den nye teksten gir grunn til bekymring.

– For det første så er det ingenting i denne teksten som sikrer rettighetene til urfolk og andre folkegrupper som bor i skogen. Vi vet at disse gruppene er de beste til å bevare skogen sin, hvis de bare får sine rettigheter anerkjent og blir inkludert i arbeidet, sier han.

– For det andre sies det ikke klart at hovedmålet med REDD er å ta vare på den intakte naturskogen, som regnskog og urørte urskogsområder. Hvis ikke den nye klimaavtale prioriterer dette, risikerer vi at nye skogplantasjer fortrenger den opprinnelige naturskogen, mener Ranum.

I sitt innlegg i forhandlingene om den nye teksten, ba Norge om at teksten måtte gi klarere beskyttelse av rettighetene til urfolk og lokalsamfunn. Norge har også foreslått at den nye klimaavtalen må inneholde sikkerhetsmekanismer som gjør at ikke naturskog blir ødelagt til fordel for plantasjer. Regnskogfondet og Norges Naturvernforbund arbeider for at også andre land skal støtte disse forslagene, og vil følge nøye med på Norges innsats i de videre forhandlingene.