Norges oppfølging av Paris-avtalen. Fra signering til handling

Vi som har undertegnet dette oppropet er glade for at Norge raskt vil tilslutte seg Paris-avtalen. Avtalen er svært viktig – men hele dens suksess avhenger av hva de enkelte land bidrar med i den globale klimadugnaden. Rike land som Norge har et ekstra ansvar, på grunn av våre historiske utslipp og vår økonomiske kapasitet.

Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger 
Gjennom målet om å holde temperaturøkningen godt under 2˚C, og helst under 1,5˚C, skjerper Paris-avtalen de globale klimamålene, som Norges klimainnsats så langt har vært basert på. Det betyr at Norges mål også må skjerpes, og ifølge Paris-avtalen er alle land forpliktet til å gjøre dette innen 2020. Norge må da forsterke dagens mål om 40 prosent kutt innen 2030 betydelig. Vi kan ikke vente på forhandlingene med EU før målet økes og utslippene i Norge reduseres.  

Olje
For at vi skal holde temperaturøkningen godt under 2˚C, og helst under 1,5˚C, har ledende klimaforskere fastslått at en stor del av de fossile energikildene må bli liggende i bakken og at det ikke er rom for fossil energiproduksjon i Arktis. Vi mener det er avgjørende at Norge som arktisk stat, tar initiativ til at oljen i Arktis blir liggende. Paris-avtalen forplikter Norge til å levere en langsiktig lavutslippsstrategi, for midten av dette århundret, innen 2020. Denne strategien må vise hvordan Norge kan omstilles fra en oljeøkonomi til en grønn økonomi. Inntil en slik strategi ligger på bordet må den pågående 23. konsesjonsrunde og tildelingene gjennom den såkalte TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder) stanses. 

Transport
Utslippene fra samferdselssektoren i Norge har vokst og skaper i dag store utfordringer for folks helse i tillegg til klima. Nasjonal Transportplan som regjeringen skal legge fram våren 2017 må ta utgangspunkt i Paris-avtalen og de skjerpede klimamålene. Det betyr at langt mer av investeringene må gjøres i de kollektive løsningene, nullutslippstransport og gang- og sykkelveier framfor nye store motorveier og tilrettelegging for økt flytrafikk gjennom nye utvidelser av de store flyplassene i Norge.

Norge i verden
En del av Paris-avtalens overordnede målsetting er å sørge for at finansstrømmer gjøres forenlige med togradersmålet. Det må blant annet bety at våre investeringer gjennom statlige og kommunale fond må gjøres klimavennlige.

Vi vil at kommunale og statlige fond trekker sine investeringer ut av fossil energi og investerer pengene i grønn utvikling. Investeringene som gjøres av heleide statlige selskap eller der staten har aksjemajoritet må understøtte en utvikling bort fra det fossile, over til det fornybare. Det betyr at blant annet Statoil må trekke seg helt ut av tjæresand.

Siden 2007 har Norge hatt en ledende rolle i arbeidet med å ta vare på verdens regnskoger. Dette er et svært viktig klimatiltak. I dag er det gitt løfter om at Norges bevilgning på 3 milliarder hvert år skal videreføres til 2020. Vi ber om at dette bidraget økes til 6 milliarder per år for perioden 2020-2030. Dette må komme i tillegg til dagens bistandsmidler. Vi ber om at en tilsvarende sum bevilges til målrettede klimatilpasningstiltak.
 

Naturvernforbundet
Natur og Ungdom
WWF
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Regnskogfondet
Forum for utvikling og miljø
Skaperverk og bærekraft
Besteforeldrenes klimaaksjon
Kirkens Nødhjelp
Fagforbundet