Stort tilbakeskritt for klima og natur

Budsjettutkastet til Høyre og FrP inneholder flere tiltak som øker forurensningen og ødeleggelsen av norsk natur. – Dette budsjettforslaget innebærer et stort tilbakeskritt i miljøpolitikken, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringen har sagt at miljø og klima skal være et overordnet og avgjørende hensyn. Men regjeringens budsjettforslag viser det motsatte.  Mer veiutbygging, mer oljevirksomhet mindre oppmuntring til energisparing og mer utbygging av natur:

                                                                                                                                                                                                                                                        Grønt skatteskifte avlyst?

Den nye regjeringen skal komme med en grønn skattekommisjon som skal se på hvordan skatter og avgifter kan gi et bedre miljø. De blåblå kutter derimot de rødgrønnes foreslåtte økning i elavgift fra 11,61 øre til 12,92 øre per kilowattime, og økningen i satsene for CO2-utslipp i engangsavgiften for biler. Det varslede skattefradraget for å investere i energieffektivisering blir ikke innført nå.

  Utrolig nok starter regjeringen med å kutte i avgiften på elektrisitet. Energieffektivisering er den billigste og soleklart mest miljøvennlige måten å øke tilgangen til elektrisitet. Dette kan umulig Venstre og Krf være med på, sier Haltbrekken.

Haltbrekken mener det haster med å få på plass en ordning med skattefradrag for ENØK.

Mange husholdninger ønsker å spare energi, men nå frykter vi at de vil sitte på gjerdet til ordningen er på plass. Det betyr store problemer for de som tilbyr energisparingsløsninger. Det må sendes et tydelig signal til forbrukerne om at de kan gå igang med sine ENØK-tiltak nå, og få trukket dette av på skatten senere, sier Haltbrekken

Satser på vei foran jernbane

Den nye regjeringen har tidligere gått høyt på banen og sagt at de skal føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. Dette budsjettet går i motsatt retning. 

Det er skremmende å se at de bevilger mer penger til veiutbygging. Det er et enormt etterslep på vedlikehold på jernbanen. Det er her det trengs penger skal vi få kutta forurensninga. Regjeringen legger i stedet opp til mer veitrafikk og økte utslipp, sier Haltbrekken.

Svekker forvaltning og kunnskap

Miljøforvaltningen, som skal sørge for at vi har grunnleggende kunnskap om naturen vår, opplever kutt. Forskningen på økt oljeutvinning får imidlertid mer penger. 

Det ser ut som om Erna Solbergs løfter om «kunnskapssamfunnet» ikke gjelder når det er natur- og klimakunnskap det handler om, sier Lars Haltbrekken.

Haltbrekken påpeker at bevaring av sårbar natur er et avgjørende spørsmål over hele verden. Norge har sammen med andre land forpliktet seg til å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020, for å bevare naturtjenester menneskeheten er avhengige av.

I Norge må vi verne mer natur, og sørge for at naturen som vi påvirker med inngrep blir tatt vare på i tråd med miljøekspertenes råd. Ennå har vi bare god oversikt over 25 prosent av norske naturtyper. De blåblå legger opp til å redusere kunnskapen enda mer, mens de åpner for mer utbygging av natur. Det er ekstremt uansvarlig.

Mer utbygging i sårbar skog

Mens Høyre har lovet mer skogvern, innebærer budsjettet ingen ekstra økning. Derimot bevilges mer penger til bygging av skogsbilveier. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å fase ut slike perverse subsidier som er skadelige for biologisk mangfold innen 2020. 

Det er trolig vanskelig å finne verre eksempler på miljøskadelige subsidier enn statsstøtte til bygging av skogsbilveier inn i de siste sårbare og lite berørte naturområdene. Å trappe opp slik subsidiering, ironisk nok i de minst lønnsomme områdene, innebærer målrettet utfasing av de mest verneverdige områdene som står igjen, sier Haltbrekken.

Kutter regnskog

 Regjeringen foreslår også å kutte 400 millioner kroner i Norges storsatsing for å bevare regnskog i sitt statsbudsjett.

Først sier Erna at regnskogsatsningen er det viktigste klimatiltaket. Så kutter hun bevilgningen. Det er uforståelig og svært beklagelig at regjeringen starter sin miljøinnsats slik, sier Haltbrekken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.11.2013