Du er her:

Årsmelding 2021

Naturvernforbundet i Lørenskog (NiL) er et lokallag av Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

 

Medlemmer

Medlemstallet for lokallaget i Lørenskog per 04.02.2022 var 202, som er en økning på 13 medlemmer i forhold til antall medlemmer i 2020.

 

Årsmøte

Årsmøtet ble holdt 17.02.22 på Mailand videregående skole. Gjermund Andersen, NOAs mangeårige daglig leder, holdte et foredrag om hans bok «Nytt skogbruk!» Boka lager sterke argumenter for at bærekraftige alternativer til flatehogst bør bli hyppigere brukt i norske skoger. 

 

Valg:

Tom Clark ble gjenvalgt som leder (1 år)

Styremedlem Bjørn Christiansen ble gjenvalgt (2år) og varamedlem Elisabeth Grimstad ble valgt som nytt styremedlem (2 år), ettersom styremedlem Margrethe Waage tok ikke gjenvalg.

Bjørn Dahle og Trond Bongard forsetter som styremedlemmer.

Trond Bongard fortsetter i funksjonen som kasserer, og Elisabeth Grimstad forsetter som sekretær. Bjørn Torp fortsetter som revisor.

Lasse Kapstad fortsetter som varamedlem. Ingjerd Østmo ble valgt som nytt varamedlem (1 år) 

Valgkomité:

Margrethe Waage (NB: Det bemerkes at det er behøv for en person til som kan sitte på valgkomiteen. Hvis noen av våre medlemmer ønsker å bli med, er det bare å ta kontakt!)

Valg av delegat til Landsmøtet i Hamar i 22.-24. april 2022: Tom Clark

 

Arbeid i 2021

Sentrale begivenheter og saker til behandling i styret:

- Vern av Skjettenkollen som et nytt friluftsområde. Skjettenkollen ble kartlagt og vurdert i 2012 av FMOV, i forbindelse med markavernprosessen. Området var i pågående prosess og utredning for frivillig vern helt til slutten av 2019, da en sentral grunneier konkluderte med at det på det daværende tidspunktet ikke var ønskelig å inngå avtale om vern av området. Sammen med et styremedlem fra Naturvernforbundet i Lillestrøm, deltok NiL lederen i et digitalt møte i februar med en seniorrådgiver fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (SOV) for å drøfte saken. Ifølge SOV rådgiveren er arealet på Lørenskog siden av Skjettenkollen for liten til å verne, med mindre arealet for mulig vern kunne utvides. Dessuten har NiL tatt kontakt med miljørådgiveren i Lillestrøm kommunen for å kunne vurdere mulig vern på det andre siden av Skjettenkollen.

- Lederen deltok i det digitale NNV Landsmøtet, 23.-25. april. Uttalelser om vindkraft,

 Regjeringens driftskonsesjon til Nordic Mining for gruvedumping i Førdefjorden i Vestland og valg av ny NNV leder Truls Gulowsen var iblant årets viktigste temaer.

- Revisjon av kommuneplanens arealdel 2021. Endringer i arealdelen vil ha hovedvekt på å styrke sammenhengen mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og være et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftsmål. Dette innebærer blant annet at alle endringer som foreslås i arealdelen skal vurderes i forhold til klimapåvirkning. NiL sendt bemerkninger om miløvennlig transport og mobilitet til kommune, før planprogrammet ble fastsatt i desember. Kommunestyret skal sluttbehandle arealdel av planen i desember 2022.

-Flere styremedlemmer deltok på en tur i juni til Farseggen-ravinen (i området mellom Skedsmo kirke og Leirsund), arrangert av Sverre Solberg, leder Naturvernforbundet i Lillestrøm og Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen (NBF ØLA). Som naturtype er ravinen i dag i fare for utryddelse, der bakkeplanering i perioden 1950-85 utraderte mesteparten av det opprinnelige ravinelandskapet for å tilrettelegge for kornproduksjon.

- Medlemmer av NiL styret deltok i et digitalt møte i juni med Line Gustavsen, leder av Vannområde Leira-Nitelva, som har fått midler fra Statsforvalteren for å lage en forvaltningsplan for edelkreps i den delen av Østmarka som ligger i Lørenskog og Rælingen. Bakgrunnen for at det lages en forvaltningsplan er kartleggingen som ble gjort i 2019 og 2020, som viser en kraftig nedgang av edelkreps i området.

- NiL har opprettet et nytt samarbeidsprosjekt med Lørenskog kommune for å hindre spredning av fremmede plantearter som kan true den norske floraen. Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området artens naturlige spredningspotensial tilsier at den skal være. Lokale eksempler av plantearter som er klassifisert som «svært høy risiko» for spredning er hagelupin (Lupinus polyphyllus), kanadagullris (Solidago canadensis) og kjempespringfrø (Impatiens glandulifera). NiL arrangerte fire dugnader i løpet av 2021 for å fjerne disse planteartene.  To av arrangementene var gjort i samarbeid med Lørenskog Elveforum og og Norsk Botanisk Forening Østlandsavdeling (NBF ØLA), og en av dugnadene ble gjennomført sammen med elever fra Hammer ungdomskole, med hjelp av en lærer fra skolen. Kommunen skaffet litt utstyr til disse dugnadene og kjørte bort plante restene. NiL ser for seg flere dugnader fremover, i første omgang våren og sommeren 2022.

- NiL bruker aktivt kontoen på Facebook for å legge ut flere opplysninger om aktiviteter og nyheter relevant for NiL-medlemmer og øvrige. Per 06.02.22 har NiLs FB-side 276 følgere.

 

 

 

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.03.2022