Du er her:

  • Nyheter
  • Felles forslag til forbedring av konsesjonsprosesser for fornybar energi
Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet.

Felles forslag til forbedring av konsesjonsprosesser for fornybar energi

Det har vært altfor lett å få tillatelse til å ødelegge natur i forbindelse med bygging av vindkraft, vannkraft og kraftledninger. Derfor har Naturvernforbundet, på oppdrag fra kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik, laget forslag til forbedringer som skal sikre hensynet til naturen i slike saker sammen med NHO og KS. De tre organisasjonene ble utfordret til dette som del av regjeringens topplederforum om bærekraftsmålene.

Ofte er det konflikt mellom utbygging av ny fornybar energi og hensynene til natur- og biologisk mangfold. Vi kan også være uenige om behovet for ny energiproduksjon, der Naturvernforbundet mener det meste kan løses gjennom energieffektivisering og sparing, mens NHO er en sterk pådriver for utbygging av mye ny kraft.

Likevel er vi enige om at det er behov for bedre prosesser, tydeligere spilleregler og styrket utredningskapasitet og -kompetanse i de miljøene som står for miljøkartleggingene. Vi er også enige i at miljøkartleggingene må bli mer uavhengige av utbyggeres interesser enn situasjonen har vært fram til nå. 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), kommunesektorens organisasjon KS og Naturvernforbundet representerer henholdsvis bedriftene, kommune og naturinteressene. Til tross for at organisasjonene har ulike utgangspunkt og ambisjoner for fornybar kraftproduksjon, har organisasjonene blitt enige om hele 13 punkter vi sammen mener vil kunne forbedre konsesjonsprosessene, samtidig som de vil kunne bidra til å skape mer tillitsbaserte prosesser og mer respekt, saklighet og samarbeid i det offentlige ordskiftet, også knyttet til energisaker.

Her er de noen av de viktigste punktene fra vårt perspektiv: 

▪ Tidligere involvering av sivillsamfunnsinteresser 
▪ Styrke utredningskompetansen og uavhengigheten hos miljøkartleggere  
▪ Styrke saksbehandlingskapasiteten hos myndighetene 
▪ Tydeligere prioriteringer av hvem som kan få kraft og hvem som ikke er prioritert 
▪ Klargjør skjønnet i konfliktsaker  

De tre organisasjonene er også enige om at elektrifisering og energieffektivisering er de to viktigste tiltakene for å innfri klimamål, redusere forbruket av fossil energi, og realisere felles samfunnsmål, og understreker at dette må skje på en måte som også ivaretar og vektlegger naturhensyn bedre enn i dag.

I notatet understreker også de tre organisasjonene at naturinngrep er den største utfordringen for det biologiske mangfoldet, og at nye inngrep må gjennomføres så skånsomt som mulig, fortrinnsvis i områder som allerede er påvirket.  

De tre understreker at alle er tjent med gode og forutsigbare prosesser, og et omforent faktagrunnlag, som må være basert på faglig uavhengige kartlegginger og oppdaterte økologiske vurderinger. For å unngå at det sås tvil om kvaliteten i utredningene som gjennomføres kan det være aktuelt å vurdere sertifiseringsordninger for de som står for miljøkartleggingene. Registreringene må være gode nok til å inngå i det økologiske grunnkartet for Norge og alle arts- og naturregistreringer må gjøres tilgjengelige i offentlige digitale databaser.

– Vi er veldig glade for at de andre organisasjonene er enige i at dagens konsesjonssystem må forbedres, ikke forseres. Det er helt avgjørende for tillit, gode prosesser og gode resultater både for natur og utbyggingsinteresser at man unngår at det sås tvil om kvaliteten og den faglige uavhengigheten i utredningene som gjennomføres, sier Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.  

I tillegg finnes andre incitamenter som de tre organisasjonene mener vil gi bedre prosesser. Det er viktig at alle relevante aktører blir involvert og får medbestemmelse på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette er fra Naturvernforbundets side særlig viktig med tanke på å sikre tidlig og god nok involvering av frivillige organisasjoner, urbefolkningsinteresser og viktige naturfaglige institusjoner og forskningsmiljøer.  

Her er de tretten tiltakene: 
1. Tidligere involvering 
2. Styrke utredningskapasiteten og -kompetansen 
3. Styrke saksbehandlingskapasiteten 
4. Analysere flaskehalser og utrede bruk av tidsfrister for å fjerne liggetid hos forvaltningen  
5. Tydeligere prioriteringer 
6. Klargjør skjønnet i konfliktsaker 
7. Åpne for parallelle prosesser 
8. Vurdere ulike løp for enkle og mer kompliserte/omstridte prosjekter 
9. Forsere bruk av digitale verktøy og økologisk grunnkart 
10. Klargjøring av industritomter 
11. Økonomiske insentiver 
12. Innovasjon og teknologiutvikling 
13. Raskere og mer transparent klagebehandling 

Vi håper den felles erkjennelsen fra disse tre viktige organisasjonene kan bidra til en sikrere og bedre konsesjonsprosess, med mer enighet om faktagrunnlaget ved eventuelle utbygginger, og mer fokus på å utløse Norges omfattende potensiale for miljøvennlig og konfliktfri energieffektivisering.  

Les også notatet fra NHO, KS og Naturvernforbundet; Felles forslag til forbedring av konsesjonsprosesser for fornybar energi

Les også presentasjon av Felles forslag til forbedring av konsesjonsprosesser for fornybar energi

Les mer om Regjeringens topplederforum for bærekraft her

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.09.2022